link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 13 januari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: W.M. Meulenmeesters

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 24-11-2020
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Beslissing op bezwaar wijziging verkeerskundige bebouwde komgrens Leeuwerikweg in De Mortel (voorbereiden besluitvorming)
6
Machtigingsbesluit uitvoering Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (voorbereiden besluitvorming)
7
Oproep tot overleg gericht op wijzigen bestemmingsplan tbv solitaire recreatiewoningen (voorbereiden motie)
8
Sluiting