Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 4/9/2021
 • RIN informatiebeveiliging 2020 gemeente Gemert-Bakel
 • 4/7/2021
 • RIN Planstudie N605
 • 4/7/2021
 • RIN rapportage ambulancezorg Gemert-Bakel 2020
 • 4/7/2021
 • RIN Jaarverslag 2020 Vergunningen Toezicht en Handhaving
 • 4/6/2021
 • RIN jaarverslag 2020 commissie bezwaarschriften
 • 3/31/2021
 • RIN onderzoek cultuurhuis
 • 3/31/2021
 • RIN stand van zaken huisvesten expats Rooije Asch
 • 3/26/2021
 • RIN beleidsregels bijzondere bijstand met advies regionale cliëntenraad
 • 3/18/2021
 • RIN lokale gesprekken regionale energiestrategie
 • 3/17/2021
 • RIN Stedenbouwkundig plan Doonheide-Boekelseweg
 • 3/15/2021
 • RIN Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 • 3/9/2021
 • RIN intergemeentelijke samenwerking GB en LB
 • 3/3/2021
 • RIN Uitspraak Rechtbank Beroep op omgevingsvergunning Kasteel fase 1b
 • 3/1/2021
 • RIN Gecoördineerde besluiten BP - ontgrondings- en watervergunning Witrijt
 • 2/25/2021
 • RIN resultaten optische controle HO 2020
 • 2/24/2021
 • RIN Afhandeling van de motie doortrekken A77
 • 2/24/2021
 • RIN Planning besluitvorming Omgevingswet
 • 2/24/2021
 • RIN Doelmatigheidsonderzoeken 2020
 • 2/24/2021
 • RIN Veiligheidsrapportages 2020
 • 2/11/2021
 • RIN Besluit geen uitgebreide mer Paradijs 33 Elsendorp
 • 2/11/2021
 • RIN Transitievisie warmte
 • 2/10/2021
 • RIN Uitspraak bestemmingsplan Buitengebied 2017 5 beroepen
 • 2/10/2021
 • RIN Rapport VNG visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein
 • 2/5/2021
 • RIN begrotingswijziging 2021 Senzer
 • 1/21/2021
 • RIN Rijksventilatieregeling onderwijshuisvesting
 • 1/20/2021
 • RIN uitkomsten Decembercirculaire 2020 Gemeentefonds
 • 1/18/2021
 • RIN Actielijst prestatieafspraken Goed Wonen Huurdersbelang en gemeente 2021
 • 1/13/2021
 • RIN Evaluatie 2020 autisme expert
 • 1/6/2021
 • RIN Vangnetregeling
 • 12/18/2020
 • RIN Integrale Veiligheid - Uitvoeringsprogramma Gemert-Bakel 2021
 • 12/17/2020
 • RIN motie wateroverlast woningen Schutsveld
 • 12/16/2020
 • RIN ontwerpbestemmingsplan Paterslaan De Rips
 • 12/15/2020
 • RIN Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderij
 • 12/10/2020
 • RIN Uitspraak bestemmingsplan Stedelijke gebieden, herz okt 2018 Dakworm
 • 12/2/2020
 • RIN goedkeuring Begroting 2021
 • 11/30/2020
 • RIN voortgang uitvoeringsprogramma 2019-2023
 • 11/25/2020
 • RIN Q3 2020 GR Peelgemeenten met bijlagen
 • 11/24/2020
 • RIN werkgeverschap dorpsondersteuners
 • 11/24/2020
 • RIN Agrarisch bedrijfscontactfunctionaris
 • 11/18/2020
 • RIN Wijziging gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
 • 11/4/2020
 • RIN Proces behandeling eindrapport evaluatie GR Senzer en begrotingswijziging 2021
 • 11/4/2020
 • RIN Samenwerking peelgemeenten recreatieve en toeristische marketing
 • 11/4/2020
 • RIN Aangepaste subsidieregeling Reductie Regeling Energiegebruik
 • 11/4/2020
 • RIN Groencompostering De Fuik
 • 11/3/2020
 • RIN Subsidie Lumens 2021
 • 11/3/2020
 • RIN Vervolg uitvoering Wet verplichte GGZ
 • 10/22/2020
 • RIN Stand van zaken reactivering vliegbasis De Peel
 • 10/21/2020
 • RIN Handhavingsuitvoeringsprogramma 2021
 • 10/16/2020
 • RIN BP Gemert-Bakel Buitengebied herziening oktober 2020
 • 10/13/2020
 • RIN Voortgang proeftuin Elsendorp