Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 6 januari 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 2
Onderwerpen:
Portefeuille Klimaat en energie:

* Uitgangspunten transitievisie warmte

Portefeuille Bereikbaarheid en parkeren:

* Beleidsnotitie parkeernormering OV-knooppunten

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van, toezeggingen van en vragen aan wethouders Heller en Wothers (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Uitgangspunten Transitievisie Warmte (701177)
Alle Nederlandse gemeenten hebben van het rijk de opdracht om in 2021 een vastgestelde transitievisie Warmte te hebben, waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat het alternatief is voor aardgas voor de gemeente. Gemeenten moeten daarin een regisserende rol vervullen en samen met het rijk, provincie, waterschappen, netbeheerders en andere partijen tot een aanpak komen om invulling te geven aan de noodzakelijke energietransitie. De visie dient elke 5 jaar geactualiseerd te worden. Het transitietraject hoeft van het rijk pas in 2050 afgerond te zijn, de Hilversumse ambitie is om aardgasvrij te zijn in 2040 .

Voorgesteld uitgangspunt is dat er eerst een oplossing voor alle afhankelijkheden en onzekerheden in de warmtetransitie, voordat wordt overgegaan tot loskoppelen van het aardgas. De mogelijkheden voor alternatieve bronnen en buurtaanpakken worden onderzocht, maar concrete initiatieven tot aardgasvrij worden alleen besproken als deze van onderaf uit de samenleving komen en haalbaar en betaalbaar zijn. Gebouwen en woningen moeten klaar gemaakt worden voor de overstap naar een andere, duurzame warmtebron. De slimste en meest effectieve manier om klimaatimpact te reduceren is isoleren. Duurzame warmte en stroom zijn schaars en het merendeel van de Hilversumse woningen en gebouwen is nog niet aardgasvrij-klaar. Voorgesteld wordt om in de eerste fase van voorbereiding te focussen op isolatie van de gebouwde omgeving.

De warmtetransitie beïnvloedt de persoonlijke levenssfeer van mensen en dat schept een grote verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig proces. Acceptatie, commitment en betaalbare alternatieven voor alle inwoners en ondernemers zijn naast inzicht in de technische mogelijkheden, belangrijke uitgangspunten voor het college in de Transitievisie Warmte.

Nadat de raad de in het raadsvoorstel voorgestelde uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte heeft vastgesteld, kan het college in samenspraak met de belangrijkste stakeholders de Transitievisie verder vorm geven.

De Transitievisie Warmte wordt in het vierde kwartaal van 2021 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Vaststelling zal uiterlijk in 2021 moeten plaatsvinden om aan de opdracht van het rijk te voldoen.
5
Beleidsnotitie Parkeernormering OV-knooppunten (687278)
In 2017 heeft de raad het parkeerbeleid, inclusief parkeernorm, vastgesteld. Bij het vaststellen van de norm is gebruik gemaakt van de richtlijnen die het CROW heeft opgesteld, waarbij parkeren een belangrijk onderdeel is voor woningbouw en mobiliteit. Door autonome groei, stijgt de verkeersdrukte in Hilversum. Daarnaast stijgt de vraag naar woningen voor vrijwel alle doelgroepen in Hilversum, maar starters en senioren in het bijzonder.

Hilversum moet bereikbaar blijven voor auto en OV en tegelijk ruimte houden voor woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied. Om die reden is variatie en flexibiliteit in de parkeernorm nodig: een bestaande ruime parkeernorm waar de auto het dominante vervoermiddel is en een lage parkeernorm waar het OV dichtbij is. Op deze wijze wordt het gebruik van vervoersmogelijkheden geoptimaliseerd, blijft er ruimte voor woningbouw en wordt de  mobiliteitsdruk beperkt. Dit alles om als gemeente aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar te blijven.