Vergaderkalender

03 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 2/29/2024
 • Collegebrief tweede voortgangsrapportage Bescherming en Opvang (1405697)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 2/29/2024
 • Collegebrief Toezegging T24-015 Stand van zaken Groene Loper 1221 (1409139)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 2/29/2024
 • Raadsinformatiebrief 2024-6 Samenwerkingsovereenkomst campusorganisatie Media Park (1400514)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 2/29/2024
 • Collegebrief onderzoek openbaar algoritmeregister en afdoening motie M23-92 (1389618)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 2/29/2024
 • Raadsinformatiebrief 2024-7 Ter inzagelegging ontwerp-raadsbesluit Vaststellen verkeerskundige grens bebouwde kom gemeente Hilversum Verlegde Weg over Anna’s Hoeve (1403434)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 2/29/2024
 • Collegebrief inzake Motie M23-148 Frisse scholen in Hilversum (1396107)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 2/29/2024
 • Collegebrief invoering landelijke tarieven Gecertificeerde Instellingen jeugdbescherming en jeugdreclassering (1399684)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 2/28/2024
 • Collegebrief Voortgang uitvoering plan van aanpak WOZ (1406070)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 2/26/2024
 • Collegebrief Management Letter 2023 (1406031)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 2/20/2024
 • Raadsinformatiebrief 2024-5 voortgang aanbesteding bestekken boomverzorging, gladheidsbestrijding en wijkonderhoud (1232739)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 2/19/2024
 • Raadsinformatiebrief 2024-4 opvang derdelanders Oekraine (1403966)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 2/15/2024
 • Raadsinformatiebrief 2024-3 inzake Aanpak visie Laapersveld (project Sportpark) (1387780)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 2/14/2024
 • Collegebrief Afvalbeleid - Motie M23-76 (1377684)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 2/1/2024
 • Raadsinformatiebrief 2024-2 Decembercirculaire 2023 gemeentefonds (1386235)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 2/1/2024
 • Collegebrief Meerjarenbegroting STIP 2024-2027 (1390064)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 2/1/2024
 • Collegebrief planning wonen januari 2024 (1389715)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/31/2024
 • Startnotitie samenwerkingsagenda Media Park (1370664)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/30/2024
 • Raadsinformatiebrief 2024-1 kadernota VRGV 2025 (1384337)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 1/30/2024
 • Collegebrief beantwoording vragenuur zendmast brandweerkazerne onderdeel juridische constructie (1403556)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 1/24/2024
 • Collegebrief nadere informatie (crisis)noodopvang (1398208)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 1/19/2024
 • Collegebrief over procesvragen regio Gooi en Vechtstreek aan GS over betrekken gemeentes bij proces PPLG (1394946)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/17/2024
 • Collegebrief raadsdashboard Q3 2023 (1382141)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 1/4/2024
 • Raadsinformatiebrief 2023-113 inzake subsidieregeling zinvolle daginvulling (1381308)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 1/4/2024
 • Burgemeestersbrief jaarwisseling 2023 - 2024 (1395976)
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 1/2/2024
 • Collegebrief bluswatervoorziening Hilversum (1380985)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 12/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-109 inzake Ontwerpbestemmingsplan ‘Kavel naast Mout’ (1380556)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-106 inzake Riebeeck Locatieontwikkelplan en Anterieure Overeenkomst (1384181)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-107 inzake Nadere regels deelscooters 2024 (1325617)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-110 inzake Planning- en Control kalender 2024 (1386609)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-112 inzake Definitieve ontwerp Gijsbrecht van Amstelstraat (1380445)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-108 inzake Onderwijs Huisvestingsplan 2024 (1380665)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 12/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-111 inzake Vaststelling OFGV regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024-2027 (1378986)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 12/21/2023
 • Collegebrief resultaten medewerkersonderzoek 2023 (1386171)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 12/21/2023
 • Collegebrief Nalevingsonderzoek 2023 leeftijdsgrens Alcoholverkoop regio Gooi en Vechtstreek (1390194)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 12/20/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-105 inzake Regioplan Gooi en Vechtstreek Integraal Zorgakkoord (1378440)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 12/20/2023
 • Uitstelbericht beantwoording Art. 41 vragen i.v.m. Kerstreces 2023 (1387886)
 • College van B en W
 • 12/20/2023
 • Collegebrief Uitvoer motie M23-18, bewustwordingscampagnes en ouderbetrokkenheid tegen drugsoverlast en ondermijning (1379946)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 12/19/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-104 inzake IBT Omgevingsrecht 2023 en Uitvoeringsprogramma VTH 2024 (1368397)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 12/19/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-103 inzake Ontwerpbestemmingsplan Werf 35 (1330753)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/15/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-102 definitief akkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2024-2025 (1377752)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 12/13/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-100 Ontwerpbestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve 2023 (1369421)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/13/2023
 • Collegebrief Jaarverslag CWM 2020-2021 en Jaarverslag CWM-CRKM 2022 (1378448)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 12/13/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-101 inzake Meldpunt en handhaving algemene regels Wet Goed Verhuurderschap (1371161)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/12/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-99 Experiment voorrangsregeling cruciale beroepsgroepen (1372220)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/11/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-98 inzake Ontwerp Chw bestemmingsplan Philipshof en beeldkwaliteitsplan voor Philipshof (1376441)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/7/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-97 inzake ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N417 (1375969)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/7/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-96 inzake Selectie energiecoöperatie als basisinfrastructuur (1355744)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/6/2023
 • Collegebrief eindejaarsrapportage n.a.v. commissie 29-11-23 (1370315)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/6/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-95 inzake Wkb-beleid (1263113)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 12/6/2023
 • Collegebrief Bestuurlijk Overleg MIRT (1377656)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller