Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 1/22/2021
 • Collegebrief inzake Voortgang Thuiszorgorganisatie Gooi- en Vechtstreek (TGVS) (740916)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/20/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-04 inzake Zienswijze regiovoorstellen regioconservator en ambulancevoorziening
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 1/20/2021
 • Beantwoording vraag SP inzake betekenis voor Hilversum mbt de 'Afspraken werkgevers MRA over spreiden van werktijden en vervoermiddelen'
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 1/19/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-03 inzake Aanwijzingsbesluit verbod venten van etenswaren in omgeving van voortgezet onderwijs scholen met het predicaat Gezonde Schoolkantine Award
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 1/18/2021
 • Collegebrief inzake jaarverslag 2019 Sociale Recherche G&V (734138)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 1/15/2021
 • Collegebrief inzake Op Koers + Naar een financieel gezond sociaal domein
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/14/2021
 • Bestuurlijke reactie Managementletter 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/11/2021
 • Burgemeestersbrief inzake betoging Nederland in Opstand zondag 10 januari 2021
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 1/5/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-02 Crailo – Ontwerp bestemmingsplan met MER, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Buurtschap Crailo (723160)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 1/4/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-01 inzake Advies inzake initiatiefvoorstel Gebiedsagenda 1221 (728172)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/24/2020
 • Collegebrief inzake onderzoek (AEF) structureel benodigd budget Jeugdzorg (732557)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/22/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-85 inzake goedkeuring meerjarenbegroting en tarievenlijst 2021 Uitvaartstichting Hilversum (707862)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/21/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-84 inzake Onderwijshuisvestingsprogramma 2021 (694266)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/20/2020
 • RIB inzake betoging Stop de lockdown zaterdag 19 december 2020
 • College B&W
 • 12/18/2020
 • Collegebrief inzake Reactienota Regionale Energiestrategie (RES) (723020)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/18/2020
 • Collegebrieven inzake Reactie Adviesraden Verordening Schulddienstverlening (706310)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/17/2020
 • Collegebrief Voortgang Praktijkondersteuner GGZ Jeugd
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/16/2020
 • Collegebrief inzake bijstelling regionale arbeidsmarktplannen (727900)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/11/2020
 • Collegebrief inzake stand van zaken Inkoop Sociaal Domein (728273)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/10/2020
 • Collegebrief Aanwijzing Digitaal Opkopers Register als doorlopend en gewaarmerkt register
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 12/9/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-80 inzake Ontwerpbestemmingsplan Onderstation Crailo
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/9/2020
 • Collegebrief inzake Raadsinformatiebrief regio uitkomsten BO MIRT november 2020
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/9/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-83 inzake Gedoogbeslissing winkel- en venstertijden supermarkten tot en met 1 januari 2021
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 12/9/2020
 • Collegebrief Behandeling storting ROM Regio Utrecht Raad d.d. 9 december 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/9/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-82 inzake Vaststellen beleidsregels Werk en Inkomen
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/9/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-81 inzake Verlening tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/8/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-78 inzake Aanvragen basis- en programmasubsidie cultuur 2021
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 12/8/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-79 inzake Financiering dierenwelzijnsorganisaties regio 2020-2024
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/4/2020
 • Collegebrief inzake voortgang uitstroombeleid (‘Focus op werk’) (714327)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/3/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-77 inzake Geactualiseerde uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 (564836)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/3/2020
 • Collegebrief inzake toezegging T20-92 (Doelgroepenverordening)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/2/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-76 inzake Subsidieverlening Versa Welzijn 2021
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/2/2020
 • Collegebrief inzake Regionale Evaluatie Bescherming en Opvang
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/26/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-74 inzake Parkeren Monnikenberg
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 11/26/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-75 inzake Convenant Gebiedsgericht Beheer Het Gooi 2021-2030
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/26/2020
 • Collegebrief Stand van zaken opgaven inkoop Jeugd en maatschappelijke ondersteuning
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/26/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-73 inzake Informeren over uitvoering motie M19-129 Circusterrein Diependaalselaan
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/25/2020
 • Wethoudersbrief stand van zaken participatie Mobiliteitsvisie (720429)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 11/25/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-72 inzake Aanvraag woningbouwimpuls 2e tranche (717015)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/19/2020
 • Collegebrief inzake stand van zaken Corona- en verbetermaatregelen Tomingroep
 • college van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 11/19/2020
 • Collegebrief inzake toezegging T20-43 (prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/12/2020
 • Collegebrief Jaarverslag Zorg en Veiligheidshuis Regio Gooi en Vechtstreek 2019
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/11/2020
 • Collebrief Onderzoekresultaten ten behoeve van mobiliteitsvisie 2040
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 11/10/2020
 • Collegebrief toezegging T20-85 resultaten Media Perspectives
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 11/6/2020
 • Collegebrief Toezegging T20-69 over koersdocument regio Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/5/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-71 inzake Geactualiseerd normenkader 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/4/2020
 • Collegebrief Overgang Huishoudelijk Hulp van Amaris naar TGVS
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/4/2020
 • Collegebrief Landelijke ontwikkelingen PFAS-bodemverontreinigingen en daaruit voortvloeiende consequenties voor projecten in Hilversum (Toezegging T19-139)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/4/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-70 inzake Aanvullende financiële afwijkingen in begroting 2020 als gevolg van Coronacrisis
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/3/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-69 inzake Jongerenontmoetingsplek in Hilversumse Meent en Anna’s Hoeve
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters