Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 21 oktober 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen
Toelichting: Onderwerpen:
Portefeuille Economie & Media:

* Begroting en werkprogramma MRA
* Budget voor subsidieregeling lokale media 2020 (n.a.v. toezegging raad 9 september)

Portefeuille Welzijn en Zorg

* Commissievoorstel CDA Advisering Agenda Lokale Inclusie 2021-2023

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van en vragen aan wethouders Kuipers, Wolthers, Walters, Scheepers en burgemeester Broertjes (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
4
Begroting en werkplan MRA 2021 (672637)
De Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vergadert op 30 oktober 2020 over het werkplan en de begroting van de MRA 2021. Om de raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te uiten, wordt de concept reactie geagendeerd voor de gezamenlijke commissie van oktober 2020 ter advisering aan het college.
De inbreng van de raad van Hilversum zal samen met de inbreng van de andere raden in de regio Gooi en Vechtstreek op 30 oktober in de MRA worden ingebracht.
5
Subsidieregeling lokale media 2020 (560743)
Op 28 april heeft het college, na advies van de gemeenschappelijke commissie, de Subsidieregeling lokale media 2020 vastgesteld. In dit voorstel stellen wij u voor een begrotingswijziging vast te stellen voor de uitvoering van de subsidieregeling en informeren wij u over de stand van zaken.
6
Commissievoorstel CDA Advisering Agenda Lokale Inclusie 2021-2023 (705312)
Tijdens de commissievergadering van 20 augustus 2020 is de Agenda Lokale Inclusie door de wethouder teruggenomen. Het plan is herschreven en door het college aan de raad ter kennisgeving aangeboden (RIB 2020-59). Door het opnieuw agenderen van de ‘Agenda Lokale Inclusie 2021-2023’ nodigt de fractie van het CDA alle partijen uit om de wethouder over de herschreven nota te adviseren.