Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gemeenteraad - 16 april 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Toelating tijdelijk raadslid dhr. T. de Jong (537605)
Het raadslid de heer A. Yorulmaz (CDA) heeft in december 2018, wegens langdurige ziekte, verzocht om tijdelijk ontslag. Op grond van de wet “Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden” kan een raadslid in dit geval, voor een periode van 16 weken, vervangen worden.
16 weken na de ingang van het ontslag is het raadslidmaatschap van de heer Yorulmaz van rechtswege herleefd (dus op 1 april 2019).
De heer A. Yorulmaz heeft verzocht om tijdelijk ontslag voor een tweede periode van 16 weken.
3
Benoeming commissievoorzitter (535976)
Om de besluitvorming van de raad voor te bereiden en om overleg te voeren met het college van burgemeester en wethouders, heeft de raad op grond van artikel 82 Gemeentewet raadscommissies ingesteld. Op grond van het vierde lid van artikel 82 Gemeentewet worden deze commissies voorgezeten door een raadslid.
4
Lijst van ingekomen stukken
4.a
Ingekomen stukken - Rubriek 0
4.b
Ingekomen stukken - Rubriek I
4.c
Ingekomen stukken - Rubriek III
5
Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 27 maart 2019
6
Aanvullende verklaring bij voorstel Uitzendlicentie Lokale omroep 2019-2024 (497231)
Op 12 december 2018 heeft de gemeenteraad op verzoek van het Commissariaat voor de Media een advies uitgebracht over de lokale omroep. Dit advies had betrekking op het Programmabeleid Bepalend Orgaan (Pbo) en de keuze tussen de omroepen GooiTV en NH Gooi. Het nu voorliggende voorstel betreft een aanvulling op dat van 12 december, en gaat in op de rechtsbevoegdheid en het hoofddoel van beide omroepen. Ook op deze twee punten is advies van de gemeenteraad nodig. In het voorstel van 12 december 2018 ontbraken deze.
Het voorliggende voorstel betreft een formaliteit, die geen invloed heeft op het advies dat de gemeenteraad in december 2018 aan het Commissariaat voor de Media heeft verstrekt.
7
Marktverordening Hilversum 2019 (525111)
Gemeente en marktondernemers werken gezamenlijk aan een toekomstbestendige markt. Onderdeel van de aanpak is het vernieuwen van de regelgeving. In overleg met de marktcommissie is afgelopen periode een nieuwe marktverordening opgesteld. Deze verordening vervangt in zijn geheel het Marktreglement gemeente Hilversum 2011 én de Verordening op de Warenmarkt(en) voor de gemeente Hilversum 2011. De ontwerp marktverordening heeft ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen reacties ontvangen. Voorgesteld wordt de marktverordening met ambtshalve aanpassingen vast te stellen.
8
Nota van uitgangspunten en investeringskrediet Arenapark (531812)
Dit jaar werken we aan de actualisatie van het Masterplan Arenapark. Wij vragen u nu om de Nota van Uitgangspunten vast te stellen, als inhoudelijk startpunt voor het Masterplan. Ook vragen wij u om investeringskrediet beschikbaar te stellen om ‘quick wins’ op het Arenapark te realiseren in de jaren die voorafgaan aan de uitvoering van het Masterplan.
9
Aanpak asbest Bosdrift en Noorderbegraafplaats (473067)
Er is op twee van de drie gemeentelijke begraafplaatsen asbest aangetroffen. Op de Bosdrift en de Noorderbegraafplaats zijn tussen 1940 en 1975 afdekplaten op graven gebruikt met asbesthoudend materiaal. Deze platen zijn op enkele graven nog aanwezig (maaiveld) en in enkele gevallen door afbreken in de bodem terecht gekomen. De situatie op beide begraafplaatsen brengt op dit moment geen risico voor de volksgezondheid mee, maar wordt vanwege wettelijke kaders (Wet bodembescherming en Arbowet) wel gezien als saneringsplichtige locatie. Op begraafplaats Zuiderhof is geen asbest aangetroffen.

De gemeente neemt als eigenaar van de begraafplaatsen samen met de beheerder – Uitvaartstichting Hilversum (USH) – de verantwoordelijkheid op om de begraafplaatsen te saneren. In nauw onderling overleg hebben stichting en gemeente afspraken over financiering en uitvoering van de sanering gemaakt. De eenmalige kosten voor de gemeente voor de maaiveldsanering en een bodemonderzoek bedragen €95.000. Het risico dat deze situatie ging optreden werd in de risicoparagraaf van de begroting 2019 vermeld. Dekking voor de kosten komen ten laste van de algemene middelen, waartoe een begrotingswijziging wordt gevraagd. De uitvoering van de beheerplannen voor de begraafplaatsen komt bij de USH te liggen.
10
Vragen aan het college
11
M19-20 - Watertappunt op elk basisschoolplein
12
M19-23 - Herplanting bomen
13
M19-24 - Luchtkwaliteitsplan: gezondheidswinst met schonere lucht
14
M19-25 - Wonen in de hoek waar de klappen vallen
15
M19-26 - Ik pas na de raadsvergadering
16
M19-29 - Houtstook beter in beeld