Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 5 januari 2021

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Crailo – Ontwerp bestemmingsplan met MER, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Buurtschap Crailo (723160)
Voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo zijn in maart 2020 door de gemeenteraden van Hilversum, Gooise Meren en Laren de stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten vastgesteld.
De volgende stap in de besluitvorming is het in procedure brengen van:
1.    het ontwerpbestemmingsplan met MER;
2.    het beeldkwaliteitsplan;
3.    beleidsregels ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ en ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ en
4.    de besluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Doel van dit voorstel is om zienswijzen en inspraakreacties te verkrijgen op deze documenten zodat in juni 2021 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter vaststelling aan de raad kunnen worden aangeboden en de colleges van Laren, Gooise Meren en Hilversum vooruitlopend daarop de beleidsregels en de besluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder kunnen vaststellen
pdf Voorstel college ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo (61KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo-Regels (401KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo-Verbeelding (932KB)
pdf Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo-Toelichting (4.5MB)
pdf Ontwerp Beleidsregel Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo (613KB)
pdf Ontwerp Beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo (287KB)
pdf Beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo (7.5MB)
pdf Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden bestemmingsplan Buurtschap Crailo (441KB)
pdf Raadsinformatiebrief 2021-02 Crailo – Ontwerp bestemmingsplan met MER, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Buurtschap Crailo (723160).pdf (387KB)
pdf Buurtschap Crailo_Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Verbeelding plangebied.pdf (1MB)
pdf Buurtschap Crailo_Bijlagen bij de regels_Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten.pdf (88KB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 1 Ambitiedocument Crailo (2017).pdf (32.6MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 2 Stedenbouwkundig - en landschapsplan Buurtschap Crailo (2019).pdf (49.3MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 3 Onderzoek Woonprogramma Crailo (Companen, 2019).pdf (2.2MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 4 Duurzaam bedrijfsconcept Crailo (Buck Consultants International, 2019).pdf (1.6MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 5 Energievisie Crailo, Klaar voor 2050 (Merosch, 2019).pdf (2.3MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 6 Biodiversiteit op Crailo (Tauw, 2019).pdf (13.4MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 7 Mobiliteitsplan Crailo.pdf (2MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 8 Notitie reikwijdte en detailniveau, ontwikkeling Buurtschap Crailo (Arcadis, 2019).pdf (2.4MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 9 Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan, ontwikkeling Buurtschap Crailo (Arcadis, 2019).pdf (2.2MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 10 Reactienota uitgangspuntentnotitie en notitie reikwijdte en detailniveau (Arcadis, 2019).pdf (463KB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 11 Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport, ontwikkeling Buurtschap Crailo (Commissie voor de milieueffectrapportage, 2019).pdf (570KB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 12 Cultuurhistorisch onderzoek Buurtschap Crailo (Arcadis, 2019).pdf (13.8MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 13 Herontwikkeling Crailo_ Onderzoek externe veiligheid (Arcadis, 2020).pdf (1005KB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 14 NGE Proces verbaal van oplevering WSCS-OCE Benaderingswerkzaamheden Crailo.pdf (15MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 15 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wet Geluidhinder (Arcadis, 2020).pdf (8.8MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 16 Geuronderzoek Crailo (Antea).pdf (4MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 17 Externe Veiligheid.pdf (1.4MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 18 Dynamische simulatie van de drie ontsluitingsvarianten, Goudappel 2019.pdf (852KB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 19 Raamsaneringsplan.pdf (462KB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 20 Natuur (Tauw).pdf (1.9MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 21 Waardestellend onderzoek naar kazernegebouwen Crimson, 2020.pdf (29.5MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 22 Luchtkwaliteit gebiedsontwikkeling Crailo, Arcadis 2020 .pdf (3.2MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 23 Rapport Stec Groep.pdf (2.7MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 24 Memo AERIUS berekeningen.pdf (2.2MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 25 Archeologisch vooronderzoek (Huizing Scheur en Fijma 2006).pdf (5.4MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 26 MER Crailo, Arcadis 2020.pdf (12.8MB)
pdf Buurtschap Crailo_Toelichting_Bijlage 27 Aanvullend Bureauonderzoek en Inventariserens veldonderzoek (Datema, van der Zee 2014).pdf (6MB)
2
Algemene subsidieverordening 2021 (610754)
De algemene regels voor het indienen van en het beslissen op een subsidieaanvraag worden in één Algemene subsidieverordening 2021 opgenomen. Dit onderwerp is in twee eerdere commissievergaderingen geagendeerd geweest, maar dit heeft nog niet tot besluitvorming geleid. Daarom treft u bijgaand een voorstel met nadere informatie. Doel is te komen tot vaststelling van een nieuwe ASV en het intrekken van de Algemene subsidieverordening 2011. Het college van B&W zal de Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 eveneens intrekken.
3
Kredietaanvraag inhuur team BIO covid-reserve (729097)
De werkdruk op het team Business IT ondersteuning is het afgelopen jaar zeer groot geweest en dit zal ook het komende jaar zo blijven. Naast het normale werk is er een volle projectkalender en de gevolgen van de corona-crisis hebben voor veel extra werkdruk gezorgd. Er is nu sprake geweest van coronagerelateerd ziekteverzuim van een functioneel beheerder, waardoor achterstanden in bestaande projecten zijn ontstaan en de toch al aanwezige hoge werkdruk van de collega’s a.g.v. de coronacrisis bij het team te hoog is opgelopen. Daarnaast is door het uitvallen van deze functioneel beheerder bepaalde specifieke kennis niet meer aanwezig. Om dit op te vangen en de achterstanden niet op te laten lopen, is inhuur nodig. De directie heeft inmiddels ingestemd met dit inhuurvoorstel.
4
Beantwoording art. 41 vragen D66 inzake kansengelijkheid onderwijs Hilversum (728144)
Op 9 december heeft de fractie van D66 vragen ex artikel 41 RVO gesteld over kansengelijkheid onderwijs Hilversum.
5
Beantwoording art. 41 vragen HB inzake dagbesteding demente ouderen (719405)
De fractie Hilversum Belang heeft schriftelijke vragen art. 41 RvO gesteld over het voorbestaan van de dagbesteding voor demente ouderen in Hilversum.
6
Beantwoording art. 41 vragen Democraten Hilversum over aardwarmte (724837)
op 1 december 2020 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen ex artikel 41 RvO aan het college gesteld over de toepassing van aardwarmte in Hilversum.
7
Beantwoording art. 41 vragen PvdA inzake dagbesteding demente ouderen (729946)
De fractie Partij van de Arbeid heeft schriftelijke vragen art. 41 RvO gesteld over het voorbestaan van de dagbesteding voor demente ouderen in Hilversum.