Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 16 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Beantwoording art 41 vragen SP vragenlijst burgerpanel centrum (1073663)
SP heeft artikel 41 vragen gesteld over vragen in het Hilversums burgerpanel over het centrum.
2
Financiële impactanalyse VI Covid-19 2021 (1072823)
Vanaf het najaar 2021 vindt er een verschuiving plaats van crisisbestrijding tijdens naar herstel na de coronacrisis. Het geactualiseerde risicoprofiel Covid-19, dat alleen uit onvermijdelijke gevolgen van de acute coronacrisis bestaat, valt laag uit nu de overgang naar de herstelfase is ingezet. Het landelijke coronabeleid staat op dit moment in het teken van het remmen van de oplopende besmettingen en het gelijktijdig beperken, of voorkomen, van de economische, maatschappelijke en (reguliere) gezondheidsschade. Het weerstandsvermogen van de reserve Covid-19 (€ 2,3 miljoen) is uitstekend om het resterende Covid-19 risicoprofiel (€ 432.000) dit jaar af te dekken. Deze financiële impactanalyse VI Covid-19 heeft al met al een afrondend karakter: er wordt een aanloop genomen naar de afronding van boekjaar 2021, van de reserve Covid-19 en van Covid gerelateerde risico-inventarisaties en financiële impactanalyses. Of het uitgangspunt dat er vanaf 2022 geen sprake meer zal zijn van een acute crisisfase standhoudt, zal de komende maanden moeten blijken. Uiterlijk bij de jaarstukken 2021 zal een voorstel tot het verlengen dan wel opheffen van de reserve Covid-19 aan de raad worden voorgelegd.
3
Financiering Heelo 2021 (1044471)
Heelo is een bijzondere partij in het sociaal domein waarmee al vele jaren wordt samengewerkt. Zij is, zoals ook in het basisplan wordt gezegd, niet onder één noemer te vangen. Heelo houdt een inloopvoorziening in stand, biedt eenvoudige ondersteuning en nog veel meer aan een diverse groep van Hilversummer. Zij noemt zich zelf een sociaal activeringsbedrijf. De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd over de juiste wijze van financiering van de activiteiten van Heelo. Voorgesteld wordt de inkoop te verlengen tot 1 januari 2022. Subsidieverlening vanaf 1 januari 2022 is in voorbereiding.
4
Nieuwe deelnemersovereenkomst met SVn (1073733)
De samenwerking met SVn is geregeld in een ‘deelnemersovereenkomst’.
Deze overeenkomst ziet er al 25 jaar hetzelfde uit en SVn geeft aan dat deze toe is aan vernieuwing. Hierover is SVn de afgelopen maanden met gemeenten en provincies in gesprek geweest.
Nu levert SVn de definitieve versie aan van de gewijzigde deelnemersovereenkomst en vraagt deze uiterlijk 1 december 2021 getekend te retourneren.
5
Tweede voortgangsbrief Pilot Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (1072581)
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de pilot Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH GGZ Jeugd) voor de periode 1 november 2020 tot juli 2021. De pilot POH GGZ Jeugd volgt uit de Visie en Agenda Jeugdhulp 2019-2021. In de vorige voortgangsbrief hebben wij u gezegd u in 2021 wederom op de hoogte te stellen.
6
Anticiperen op Verzamelwet Toeslagen (1041220)
Zowel het kabinet als de VNG hebben gemeentes opgeroepen om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen die in 2022 in werking zal treden. Hiermee worden alle publieke schulden direct kwijtgescholden.
Het Rijk heeft toegezegd alle kosten die gemeenten zullen maken bij het verlenen van de kwijtschelding op basis van nacalculatie volledig te vergoeden.
Hilversum had alle incassotrajecten al opgeschort. Door nu ook de schulden formeel kwijt te schelden, kunnen gedupeerden in een schuldsaneringsregeling deze sneller afronden.
7
Technische wijzging GR G&V (1068526)
De technische actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling G&V (GR) beperkt zich tot enkele strikt noodzakelijke wijzigingen en verduidelijkingen. De actualisering betreft met name de vertaling van de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp en de wijziging van de procedure over tussentijdse aanpassing van de GR.
Meer ingrijpende wijzigingen in de governance worden later aan de raden voorgelegd in de nieuwe raadsperiode.
8
Evaluatie en subsidieverlening 2022 Urban Farming 035 (1073744/1034588)
Urban Farming 035 is al vele jaren actief binnen gemeente Hilversum. Het werk van Urban Farming 035 overstijgt daarbij de verschillende programma-onderdelen en wethouders-portefeuilles. Denk aan openbare ruimte, onderwijs & natuureducatie, buurten, welzijn, natuur, klimaatadaptie en duurzaamheid. In de tijd dat Urban Farming 035 actief is in Hilversum heeft de organisatie wel jaarlijks verslagen opgesteld maar heeft er nog geen toetsing plaatsgevonden aan de gemeentelijke doelstellingen. Ook is bij het verlenen van subsidie niet voldoende duidelijk wat de doelen voor de organisatie zijn. Omdat een rondgang bij verschillende betrokkenen binnen gemeente Hilversum leert dat medewerkers de prestaties van de organisatie wisselend beoordelen, is door het college besloten een evaluatie te starten.
9
Gezondheidsmonitor Middelengebruik Volwassenen en Ouderen (1068494)
De Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen biedt inzicht in de gezondheidssituatie, de leefstijl en het welzijn van Volwassenen (18-64 jaar) en Ouderen (65+) van de zeven regiogemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. In september 2021 zijn de resultaten de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen gepubliceerd. In deze collegebrief richten wij ons alleen op het middelengebruik. Hieronder de belangrijkste bevindingen met betrekking tot het middelengebruik onder volwassenen en ouderen in regio Gooi en Vechtstreek.

https://www.ggdgv.nl/voor-professionals/gezondheidsmonitor/gezondheidsmonitor-volwassenen-en-ouderen-2020/
10
Intentieverklaring Klimaatbestendige Nieuwbouw MRA en Noord-Holland (1054916)
De provincie en MRA hebben gemeenten een handreiking gedaan om te komen tot een gemeenschappelijk kader gekomen voor klimaatbestendige nieuwbouw. Dit gemeenschappelijk kader bestaat uit een aantal afspraken over het basisveiligheidsniveau over hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen en natuurinclusiviteit & biodiversiteit en zijn weergegeven in de bijlage bij de intentieverklaring.
11
Tweede Tussenrapportage 2021 (1044540)
Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2021 aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van 17 april tot en met oktober 2021 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB’s). Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 3.097.000 nadelig (raadsbesluiten t/m oktober). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een voordeel van € 2.495.000, waardoor het saldo van de begroting 2021 € 602.000 nadelig wordt.
12
Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens 26 november 2021 (1073738)
De gemeente Hilversum is als aandeelhouder uitgenodigd voor de Algemene vergadering van aandeelhouders van Vitens. Op de agenda van deze AvA staan;
•    ter informatie, het integraal bedrijfsplan 2022, de financiële projectie 2022-2024, en het investeringsplan 2022-2031.
•    ter goedkeuring, de drinkwatertarieven 2022.
•    ter informatie, de data van volgende aandeelhoudersvergaderingen, 22 april 2022 en 25 november 2022.
13
Collegebrief Bedrijfsplan Tomin (T21-73) (1075310)
Op 29 juni 2021 hebben wij de raad, middels een collegebrief (zaaknummer 781816) geïnformeerd over de laatste stand van zaken inzake de ontwikkeling van een toekomstscenario voor het Werkvoorzieningsschap Tomingroep (hierna: het Schap of Tomin). U heeft in deze collegebrief aan de raad kunnen lezen dat het algemeen bestuur (AB) van Tomin op 17 mei 2021 een koersbesluit heeft genomen voor de periode 2022-2025. Verder hebben wij de raad in deze brief geïnformeerd over hoe het AB van Tomin tot het koersbesluit is gekomen en welke overwegingen daarbij zijn gemaakt. Tenslotte hebben wij de raad uitgelegd dat de ontwikkeling van een toekomstscenario in fases verloopt en dat de volgende fase het opstellen van een bedrijfsplan betreft. Aangezien wij er aan hechten om de raad volledig en frequent te informeren over de ontwikkelingen bij Tomin, hebben wij de raad toegezegd om hen nader te informeren over de contouren van het bedrijfsplan. Middels deze collegebrief geven wij invulling aan deze toezegging.
14
Collegevoorstel Oplossen knelpunten bij de behandeling van eetstoornissen (1068538)
Tergooi ziekenhuizen en Levvel hebben de Regio benaderd omdat zij knelpunten constateren rondom de behandeling van eetstoornissen. In het PFHO-SD van 30 juni is dit knelpunt besproken en hebben de portefeuillehouders hoge urgentie toegekend aan dit probleem. TerGooi en Levvel hebben een voorstel uitgewerkt om de inzet van gespecialiseerde kennis in het ziekenhuis te vergroten. De kinder- en jeugdpsychiater van Levvel zal consultatie verlenen aan het TerGooi.
15
Voortgang samenwerking TGVS (1073652/740916)
Betreft een voortgangsrapportage over het juridische geschil met Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek (hierna: TGVS) over de tarieven van de huishoudelijke hulp 2019 en het bijhorende mediation traject.
16
Beantwoording vragen art. 41 RvO van Democraten Hilversum over Camera-toezicht in de openbare ruimte (1070029)
Op 8 oktober 2021 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen ex art. 41 RvO gesteld over Camera-toezicht in de openbare ruimte.
17
Cameratoezicht Laapersveld (1075329)
Tijdens de commissievergadering van 22 september 2021 hebben wij u naar aanleiding van de inbreng van de insprekers toegezegd u nader te informeren over de bij Laapersveld en Arenapark door Ondernemersvereniging Arenapark & Laapersveld (OVAEL) beoogd te plaatsen camera’s. In deze collegebrief gaan we daar inhoudelijk op in.