Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Zorg & Samenleving - 12 februari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.P. Blok
Toelichting: Dit is een gecombineerde agenda van de commissie Zorg & Samenleving en de commissie Verbonden Partijen

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag commissie Verbonden Partijen d.d. 27 november 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouders mevr. A.J. Wolthers, mevr. K.J. Walters, dhr. J. Kastje en dhr. F.G.J. Voorink
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. A.R.C. Scheepers
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Voorbereidingskrediet multifunctionele accommodatie Paulusschool en wijkcentrum De Lelie (583045/Simon)
Na het afbranden van wijkcentrum De Lelie is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een multifunctionele accommodatie (MFA) op de locatie van de Paulusschool en De Lelie. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met alle betrokken partijen. Met deze partijen is intensief overleg gevoerd over de inpassing en de omvang van het nieuwe wijkcentrum als onderdeel van een MFA en over de financiële haalbaarheid van een MFA. Het college is positief over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en stelt de raad voor om een voorbereidingskrediet te verlenen.
10
Zienswijze begrotingswijziging Regio G&V naar aanleiding van impuls regionale samenwerking GGZ en W&I (601379-v.d. Berg)
In 2019 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een subsidie van € 90.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door gemeenten in de Gooi en Vechtstreek ingezet om in het project “Regionale samenwerking Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Werk en Inkomen (W&I)” samen met GGZ instellingen gecombineerde zorg- en re-integratietrajecten in te zetten. Aangezien de Regio het project uitvoert, is dit bedrag van centrumgemeente Hilversum overgemaakt naar de Regio.
In november 2019 heeft het SZW aangekondigd het project te continueren en besloten opnieuw een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen. Het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek vraagt nu om een zienswijze op de begrotingswijziging om de middelen in te kunnen zetten.
11
Zienswijze begrotingswijziging Regio G&V naar aanleiding van Perspectief op Werk (601259-v.d. Berg)
Het kabinet stelt de komende twee jaar, per arbeidsmarktregio, € 2 miljoen beschikbaar om meer mensen aan het werk te helpen. Om aanspraak te maken op dit geld heeft de Werkkamer van de Regio Gooi en Vechtstreek het plan ‘Perspectief op Werk’ ingediend en het ministerie heeft het goedgekeurd. De Regio ontvangt daardoor € 2 miljoen via de centrumgemeente. De Regio vraagt nu om een zienswijze op de begrotingswijziging die nodig is om de middelen in te kunnen zetten..
12
Zienswijze begrotingswijziging Regio G&V naar aanleiding van Werken aan Werk (601439-v.d. Berg)
Het werkgelegenheidsplan Werken aan Werk is afgelopen zomer vastgesteld door de raad. Voor de uitvoering van ‘Werken aan Werk’ doen de gezamenlijke partners een beroep op de middelen voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). De raad is reeds akkoord gegaan met de herbestemming van de middelen in de reserve HHT middelen. Het aandeel van de gemeente Hilversum in de kosten is € 678.000.
De Regio vraagt nu om een zienswijze op de begrotingswijziging die nodig is om de middelen in te kunnen zetten.