Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Verbonden Partijen - 27 november 2019

Locatie: Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.P. Blok

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Begrotingswijziging Regio G&V 2019 (584379)
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben in 2018 het Transformatieplan Jeugd vastgesteld. De raad is hierover meerdere keren geïnformeerd. Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een subsidie van € 1.578.453 toegekend aan de centrumgemeente Hilversum ten behoeve van de regio Gooi en Vechtstreek. Besloten is door het college van Hilversum op 18 december 2018 de middelen over te hevelen. Het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek vraagt uw raad om kennis te nemen van de betreffende concept begrotingswijziging van de regio en verzoekt een zienswijze in te dienen.

4
Concept-zienswijze regio op concept-MRA Agenda 2.0 (589436)
Het proces om te komen tot de nieuwe MRA Agenda is vorig jaar gestart met het MRA Congres. Afgelopen voorjaar is een discussienotitie als aanzet voor de nieuwe agenda besproken door de colleges, en in de deelregio’s door raden en Staten. Na de zomer is een voorlopige conceptversie van de MRA Agenda besproken in de diverse MRA-platforms en op de bestuurdersconferentie van 18 oktober. Op basis van de reacties van de bestuurders uit alle deelregio’s van de MRA is de concept-MRA Agenda gemaakt.
De Regio heeft een concept-zienswijze opgesteld op deze nieuwe MRA-agenda die ter consultatie wordt voorgelegd aan de raden van de regiogemeenten. Dit moet resulteren in de definitieve regio-zienswijze op de voorgestelde MRA-agenda.