Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B&W - 3 mei 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: K.J. Walters
Algemene documenten:

1
Beantwoording artikel 41 vragen Democraten Hilversum inzake openbare kunst (760423)
Op 24 maart jl. heeft de fractie van Democraten Hilversum artikel 41 vragen gesteld aan het college inzake openbare kunst in Hilversum. In bijgevoegde brief vindt u de schriftelijke antwoorden op deze vragen.
2
Goedkeuring jaarrekening 2020 Uitvaartstichting Hilversum (767735)
De Uitvaartstichting Hilversum (USH) legt sinds haar oprichting in 2016 als verbonden partij van de gemeente financiële verantwoording af aan het college van B&W. Ter goedkeuring door het college ligt nu de jaarrekening 2020 voor. De jaarrekening is door de accountant voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
Op basis van de in 2019 goedgekeurde begroting werd voor 2020 een negatief resultaat van €58.235 verwacht. In uw vergadering van 22 december 2020 bent u, bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2021-2025, op de hoogte gesteld van het verwachte resultaat over het jaar 2020. Toen kon al een verwacht positief resultaat van € 14.000 worden gemeld. Ondanks het bewogen coronajaar heeft de USH 2020 nu afgesloten met een gerealiseerde positief resultaat van € 36.422.
3
Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG Bank, 21 april 2021 ter kennisname (761906)
De gemeente Hilversum is als aandeelhouder uitgenodigd voor de Algemene vergadering van aandeelhouders van de BNG Bank.
Op de agenda van deze AvA staan: ter besluitvorming; 1) de jaarstukken van de BNG Bank 2020, 2) het dividendvoorstel 2020, 3) het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen, 4) het beloningsbeleid Raad van Commissarissen, 5) de benoeming van drie commissarissen.
4
Tegemoetkoming verhuurders amateursportorganisaties Vierde kwartaal 2020 (758510)
Het college wordt voorgesteld om amateursportverenigingen financieel tegemoet te komen voor het niet of slechts beperkt gebruik kunnen maken van hun accommodatie in de periode oktober, november en december 2020. Door de huurlasten kwijt te schelden worden de verenigingen (gedeeltelijk) gecompenseerd voor het wegvallen van inkomsten uit baromzet, evenementen en verhuur. De gemeente kan gebruik maken van de TVS-Q4 regeling om gecompenseerd te worden voor gederfde huurinkomsten. De aanvraag is gericht op 100% compensatie van de kwijtgescholden huurbedragen. De verwachting is echter dat slechts sprake zal zijn van 75% dekking vanuit het Rijk, waardoor de verwachte kosten van zowel de gemeente als de voorgestelde garantstelling voor Optisport uitkomt op €35.000,-. Deze kosten zullen ten laste komen van de COVID-19 reserve.
5
Druktemeter Hilversum en bestuurlijke boete Enschede (646690)
Op 29 april werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan de gemeente Enschede. Grond voor de boete was een systeem waarmee het centrumbezoek in kaart werd gebracht. Dit systeem werkt via het opvangen van zogenaamde WPS-signalen van mobiele apparaten. Ook de Hilversumse druktemeter is gebaseerd op het opvangen van WPS-signalen. Beide systemen zijn op ons verzoek vergeleken, en de uitkomst daarvan is dat de Hilversumse druktemeter aansluit op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
6
Programma van Eisen MFA De Lelie / Paulusschool (754787/Negen/van Ooijen)
In nauwe samenwerking met AT Scholen, Bink, Versa, de klankbordgroep uit de buurt en Jeugd & Gezin is het programma van eisen opgesteld voor een nieuwe gezamenlijke accommodatie op het terrein van de huidige school en het (afgebrande) buurthuis. Het programma van eisen bevat het ruimtelijk functionele kader voor de architect, welke conform de planning medio juli/begin augustus 2021 start.