Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 7 december 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
Begroting 2022 - Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (1072291)
Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) verzoekt de gemeenteraad haar begroting 2022 met toelichting goed te keuren. Het Openbaar onderwijs heeft wettelijk deze goedkeuring nodig om als schoolbestuur de begroting vast te kunnen stellen.

De begroting 2022 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen. De begrotingen uit voorgaande jaren komen overeen met de begroting 2022. De begroting is sluitend. De school voert een sobere en doelmatige begroting.
2
Kredietaanvraag 1221 | Groene pleinen Jac. P. Thijsseplein (1072545)
Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221. Voor het Jac. P. Thijsseplein is nu een uitwerking gemaakt en kan, na vrijgeven van het benodigde investeringsbudget door de raad, gestart worden met de uitvoering. Het ontwerp is gezamenlijk met omwonenden gemaakt. In het ontwerp (bijlage 1) is meer ruimte voor groen, spelen en biodiversiteit, conform de ambities van de Gebiedsagenda 1221 en de wensen van omwonenden. Het voorstel wordt rechtstreeks geagendeerd voor de raad.
3
Definitieve locatieplannen ondergrondse containers Hilversum Noord (1081400)
Op 24 augustus 2021 heeft het college van B en W een viertal locatieplannen (bijlage 01) voor ondergrondse afval containers in Hilversum Noord vastgesteld. Het dagelijks bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek heeft op 6 september 2021 op basis van dat besluit vier ontwerp locatiebesluiten gepubliceerd (bijlage 02). Belanghebbenden hebben tot 7 weken na bekendmaking de tijd gehad om hun zienswijze te geven.
Na afloop van de reactieperiode is er één zienswijze binnengekomen voor het ontwerp locatiebesluit OVC2021-01-NBHS014-21.0005940  Erfgooiersstraat (locatieplan NBHS014) met daarbij een petitie met 16 handtekeningen. De GAD heeft een zienswijzenverslag opgesteld (bijlage 3) met een reactie op de ingediende zienswijze. De ingediende zienswijze geeft wat de gemeente en de GAD betreft geen aanleiding voor een wijziging van het locatieplan NBHS014 aan de Erfgooiersstraat.
Het college van B en W wordt met dit voorstel gevraagd in te stemmen met de definitieve locatieplannen voor de vier locaties. Bij een positief besluit van het college van B en W kan het dagelijks bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek de vier definitieve locatiebesluiten en het zienswijzeverslag publiceren.
4
Collegebrief zonnepanelen in uitvoering (1079108)
De collegebrief dient om de raad te informeren over de inzet en voortgang in Hilversum om zonnepanelen te plaatsen.
5
Ophoging IP budget voor vervanging kantoorautomatisering (1075452)
In de begroting is een investeringskrediet opgenomen van € 925.000 om het bestaande verouderde kantoorautomatisering (virtuele werkplek) te vervangen. Deze hardware vervanging, bestaande uit: servers, opslag, grafische capaciteit, virtualisatie en gegevensdiensten, is noodzakelijk om de bedrijfszekerheid te borgen door het risico op uitval van het netwerk door verstoringen te voorkomen. Gedurende de Europese aanbesteding van kantoorautomatisering, blijkt in november 2021 dat dit krediet niet meer toereikend is. Dit wordt veroorzaakt door de verhoogde marktprijzen van leveranciers van hardware door de coronacrisis, energieprijzen en de mondiale schaarste in materialen. De markt geeft aan dat de ICT - prijzen in 2021 met 50%  – 60 % zijn gestegen . Om succesvol te kunnen aanbesteden moet door deze autonome prijsstijging het investeringskrediet kantoorautomatisering opgehoogd worden met € 575.000 naar € 1.500.000.
6
Vaststellen subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2021 (1081220)
Sinds september 2021 bestaat de plicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs op bepaalde locaties, zoals horeca, cultuur en sportaccommodaties. Door deze verplichting is op deze locaties extra inzet van ondersteunend personeel en materialen nodig. Het Rijk heeft via Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een regeling vastgesteld en budget beschikbaar gesteld aan gemeente Hilversum om organisaties een compensatie te bieden voor de extra kosten die worden gemaakt. Met de subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2021 geeft het College uitvoering aan de regeling.
7
Aanpassen beleidsregels Minimabeleid 2022 (1069881)
Artikel 9 en 11 van het gemeentelijk Minimabeleid 2021 zijn gewijzigd naar aanleiding van de vaststelling van de kadernota 2022.  De Raad heeft de keuze gemaakt de inkomensgrenzen voor de activiteitenregeling en de regeling duurzame huishouding te verruimen van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Artikel 11 van het gemeentelijk minimabeleid is ook gewijzigd vanwege wijziging van de landelijk geldende energie label. Hierdoor zijn de huidige gehanteerde energie labels zijn niet meer passend bij het maximaal te besteden budget.
8
Collegebrief voortgang Diversiteitsraad met begroting (1077021)
De Diversiteitsraad Hilversum en het Diversiteitsnetwerk zijn naar aanleiding van M21-84 samengesteld en gestart. In bijgevoegde collegebrief worden de samenhang tussen de twee, de voortgang en de uitgezette acties beschreven. Ook is een begroting bijgevoegd.
9
Collegevoorstel subsidieaanvraag Bink en Versa Actieplan Jeugd (1081806)
Op 22 juni 2021 is het Actieplan Jeugd vastgesteld waarin we inzetten op het ondersteunen en versterken van het welzijn van de Hilversumse jongeren (12-23 jaar) in coronatijd. O.a. is besloten om extra jongerenwerk en een extra buurtsportcoach gericht op de doelgroep in te zetten. Versa Welzijn en Bink Kinderopvang dienen deze subsidieaanvragen in om hier uitvoering aan te geven.
10
Renovatie Atletiekbaan Arena 103 (1073601)
Als gevolg van intensief gebruik en het einde van de technische levensduur van de atletiekbaan wordt de raad voorgesteld om in afwijking van de meerjaren onderhoudsplanning sportvelden de atletiekbaan in 2022 volledig te renoveren. Als gevolg van de hogere kosten, tegenvallers en de kans om de atletiekbaan naar een hoogwaardig niveau te krijgen wordt de raad voorgesteld om de hiervoor benodigde extra financiën beschikbaar te stellen.
11
Scenariostudie Arenapark (1051053)
Het Masterplan Arenapark 2.0 is vastgesteld op 1 juli 2020. Hierbij werden moties aangenomen voor onderzoek naar de mogelijkheid van meer ruimte voor werken en wonen. Het masterplan plus het onderzoek naar werken en wonen is uitgewerkt in scenario’s.
Het college wenst het advies van de raadscommissie te horen over de scenario’s, alvorens zij besluit welke ontwikkelrichting uit te werken tot stedenbouwkundig plan. Hiervoor worden drie scenario’s gepresenteerd, allen vanuit een helder verhaal (zie bijlage 1). Met eigen argumenten, kanttekeningen en businesscase saldi. Alle scenario’s passen bij de ambities van de Mobiliteitsvisie 2040 en ze kunnen alle drie – na uitwerking en optimalisatie – vallen binnen de financiële kaders van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG).
Het college heeft de voorkeur voor scenario 2 ‘Knooppunt ontwikkeling met groen midden’. Deze voorkeur komt voort uit de ruime toevoeging van extra werken en wonen, een goed functionerend OV knooppunt en de ontwikkelbaarheid van dit scenario. Resultaat van het debat in de commissie is een advies aan het college.
12
Uitstelbericht beantwoording Art. 41 vragen CDA inzake Kwaliteit raadsvoorstellen (1073300)
Op 28 oktober 2021 zijn door de fractie van de CDA art. 41 RvO vragen gesteld inzake Kwaliteit Raadsvoorstellen.
13
Statutenwijziging St. Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (1073750)
De statutenwijziging beoogt de actualisering van de vorige statuten die uit 2014 stammen op een aantal wetstechnische wijzigingen. Daarnaast zorgt de wijziging voor borging van de Governancecode Goed Bestuur VO.

De statuten bevatten alleen wijzigingen als gevolg van gewijzigde wetten en regels. Ter overweging geven we mee dit voorstel rechtstreeks te agenderen voor de gemeenteraad.
14
Vaststelling subsidie 2020 Hogeschool van Amsterdam (1076091)
In februari 2020 heeft Gemeente Hilversum subsidie toegekend aan de Hogeschool van Amsterdam voor de uitbreiding van omscholingsprogramma Make IT Work tot een volwaardige nevenvestiging van de HvA en een bijdrage in de huisvestings- en ontwikkelkosten. In juli 2020 is een intentieverklaring voor een meerjarige samenwerking tussen de hogeschool en de gemeente getekend. Door corona kon de voorgenomen grand opening van de locatie niet door gaan en waren ook fysieke ontmoetingen zeer beperkt mogelijk. Toch zijn in 2020 mooie stappen gezet. De locatie op het Media Park is volledig ingericht als ontmoetingsplaats en centrum voor Leven Lang Ontwikkelen. De HvA heeft een grote rol gehad in het verwerven van de MKB-deal SPOT035 en neemt actief deel aan regionale netwerken zoals De Werkkamer. Daarnaast zijn in 2020 ruim 100 volwassenen omgeschoold tot hbo-niveau IT’er en daarvan heeft 90% direct een baan gevonden in de IT. Op basis van het jaarverslag en de financiële verantwoording (incl. controleverklaring) is geconstateerd dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Het voorstel is daarom om de subsidie vast te stellen op € 115.800,-.
15
Prioritering en aanpak verkeersveiligheid Priowegen 2022 en verder (1070748)
We hebben nu via de exploitatie € 250.000 per jaar te besteden aan maatregelen ter  verbetering van verkeersveiligheid. Dit blijkt echter onvoldoende om de grotere en complexere verkeersonveilige locaties van de prioriteitenlijst te kunnen herinrichten. Door via kredieten te investeren in deze maatregelen, kunnen we meer bereiken en slagvaardiger inspelen op subsidieregelingen. De bijbehorende kapitaal- en exploitatielasten van deze investeringen kunnen gedekt worden door maximaal € 170.000 van het exploitatiebudget hiervoor in te zetten.
De € 80.000 die overblijft is nodig voor verkeersveiligheid om jaarlijks kleinere verkeersaanpassingen, onderzoek, educatie en gedragsbeïnvloeding te kunnen bekostigen.

In 2022 willen we de eerste investeringen doen voor aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
Voor het vervolg, van 2023 tot 2030 willen we voor gemiddeld  € 1,1 miljoen bruto (= € 500.000 netto ) per jaar investeren. Deze plannen werken we verder uit en leggen we voor aan uw raad bij de Voorjaarsnota in 2022.
16
Verlening subsidies cultuur 2022 (1067702)
Het college wordt voorgesteld om subsidies voor het jaar 2022 te verlenen. Het betreft 9 jaarsubsidies 2022 voor culturele organisaties die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur (bis) en 1 eenmalige programmasubsidie 2022 voor Proloog, een activiteit van Bibliotheek Hilversum. De Cultuurraad heeft over alle aanvragen geadviseerd. Voor drie van de elf aanvragen, die van CV Globe en Grafisch Atelier wordt voorgesteld af te wijken van het advies van de Cultuurraad. De subsidieverleningen voor de culturele basisinfrastructuur zijn voornamelijk gericht op het in stand houden van de culturele basis na corona. Ze volgen in grote lijn de bedragen die voor 2021 zijn verleend.
Daarmee volgen we het advies van de Cultuurraad zoals verwoord in de inleidende tekst van alle adviezen over de jaaraanvragen van de culturele basisinfrastructuur (bijlage 12).