Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gezamenlijke commissies - 16 juni 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Algemene documenten:

1
Burgerinitiatiefvoorstel (BIV) burgerparticipatie, speerpunt voor toekomst Hilversum (655390)
De bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving en de bewonersvereniging Johannes Geradtsweg hebben op 29 mei 2020 aan de voorzitter van de gemeenteraad een burgerinitiatiefvoorstel “Burgerparticipatie speerpunt voor toekomst Hilversum” voorgelegd in de vorm van een raadsvoorstel.
2
Raadsvoorstel strategie spoorgebied 2040 (643001)
De grote maatschappelijke opgaven op het gebied van bevolkingssamenstelling , wonen, werken, bereikbaarheid, voorzieningenniveau, sociaal domein en klimaat beïnvloeden de toekomst van Hilversum en hangen sterk met elkaar samen. Dit raadsvoorstel stelt dat het verder ontwikkelen van het spoorgebied van Hilversum (het gebied rondom de drie Hilversumse treinstations: MediaPark/Wijk Noord, Stationsgebied/centrum/1221 en Arenapark – zie ook pagina 8 of bijlage 1) een noodzakelijke oplossingsrichting is om de grote opgaven van dit moment en van de toekomst aan te pakken.

De verstedelijking  van het spoorgebied is niet nieuw, maar een beweging die al decennia geleden is ingezet en op dit moment verder vorm krijgt in lopende gebiedsontwikkelingen in het Stationsgebied, 1221 en het Arenapark. Tegelijkertijd reiken de plannen van Hilversum op dit moment niet verder dan maximaal 2030, worden deze plannen nog onvoldoende in samenhang ontwikkeld en zullen ze slechts ten dele de invloed van de opgaven kunnen beantwoorden. Door de ingezette verstedelijkingskoers in het spoorgebied uit te breiden en meer integraal aan te pakken, neemt Hilversum zelf de regie op hoe de stad in 2040 functioneert voor inwoners, organisaties en bedrijven.

Als Hilversum regie nemen, betekent ook positie innemen in de bredere regionale context waarbinnen Hilversum een rol speelt. Voorgesteld wordt om het college opdracht te geven te doen wat nodig is om prioritair gebied in de verstedelijkingsstrategie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te blijven. Dat betekent ook de positie van Hilversum als ‘sleutelgebied’ in het kader van de MRA kracht bijzetten. Sleutelgebieden zijn de negen gebieden in de MRA die tijdens het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de MRA op 25 november 2020 (BO-MIRT) definitief onderdeel worden van de MRA-Verstedelijkingsstrategie. Als sleutelgebied verkrijgt Hilversum dan de positie van prioritair gebied voor de investeringsprogramma’s van het Rijk in de komende twintig jaar. Een noodzakelijke stap omdat de Hilversumse gemeentebegroting niet toereikend zal zijn om de opgaven waar Hilversum voor staat, in bijvoorbeeld bereikbaarheid, energietransitie, klimaatadaptatie en openbare ruimte, zelf te financieren. Krijgt het college de lobbyopdracht richting het Rijk door intensievere samenwerking in de MRA niet, dan vervalt de positie van Hilversum binnen de MRA-Verstedelijkingsstrategie en daarmee de positie als prioriteringsgebied voor Rijksinvesteringen.

Hoe verstedelijking in het spoorgebied er precies uit gaat zien, wordt met dit raadsvoorstel nog niet beantwoord. Daarvoor is een grondige studie in de komende maanden nodig. Om de hoe-vraag in het najaar van 2020 te kunnen beantwoorden, wordt de raad voorgesteld het college opdracht te geven om verschillende strategieën uit te werken voor het spoorgebied; een small, medium en large strategie. Deze strategieën houden allen rekening met de gestelde woningbouwambitie voor de komende 20 jaar, passend bij de opgaven: ten minste 6.000 tot maximaal 10.000 extra woningen op het niveau van heel Hilversum. Bij het uitwerken van de strategieën wordt gekeken in welke mate deze ambitie in het spoorgebied landt.

De te presenteren strategieën in het najaar zijn nog geen uitgewerkte ruimtelijke plannen, maar geven wel de mogelijke ontwikkelrichtingen van het spoorgebied tot 2040 aan – passend bij de karakteristieken die Hilversum rijk is en passend bij de opgaven. Voor de strategie die uiteindelijk door de raad als voorlopige voorkeur wordt aangewezen, geldt dat deze flexibel genoeg moet zijn om onvoorziene ontwikkelingen later in te kunnen opnemen.

Over uitwerking van de verschillende strategieën wordt de raad in een beeldvormende sessie in september 2020 bijgepraat. De raad wordt in oktober in een raadsvergadering voorgesteld haar voorkeur uit te spreken voor één strategie voor het spoorgebied van Hilversum tot 2040. Dit kader vormt vervolgens een onderdeel van de Omgevingsvisie – een traject dat vanwege de Corona COVID-19 crisis tot nader order is gepauzeerd en naar verwachting weer wordt opgestart rond Q4 2020. De strategie voor het spoorgebied is daarmee een onderdeel van de toekomstvisie van heel Hilversum (= Omgevingsvisie).
pdf Dossier 5049 voorblad.pdf (38KB)
pdf Raadsvoorstel strategie spoorgebied 2040 (473KB)
pdf Raadsbesluit strategie spoorgebied 2040 (33KB)
overig Omgevingsfoto Hilversum (toegevoegd 9 juni 2020 in het ARK advies wordt hiernaar verwezen) (11.7MB)
pdf 7a Oplegger 2e tussenstand koersdocument (toegevoegd 17 juni 2020) (103KB)
pdf Bijlage 1 - Kaart spoorgebied Hilversum (833KB)
pdf 7b Voorstel vrijgeven 2e tussenstand koersdocument (toegevoegd 17 juni 2020) (112KB)
pdf 7c Notitie vraagstukken en acties na koersdocument tussenstand 2 (toegevoegd 17 juni 2020) (141KB)
pdf 7d planning_koersfase vmei 2020 (toegevoegd 17 juni 2020) (370KB)
pdf 7e koersdocument tussenstand v10 juni 2020 (toegevoegd 17 juni 2020) (2.7MB)
pdf Bijlage 2 - Advies ARK strategie spoorgebied 2040 (22KB)
pdf Brief van het Cuypersgenootschap inzake Realisatie 10.00 woningen en behoud stedenbouwkundig karakter Hilversum (104KB)
pdf Brief van Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk' inzake MRA en 10.000 woningen (112KB)
pdf Beantwoording brief Cuypersgenootschap door college (toegevoegd 12 juni 2020) (134KB)
pdf Beantwoording brief HHK Albertus Perk door college (toegevoegd 12 juni 2020) (132KB)
pdf Beantwoording brief NVM afdeling ‘t Gooi door college (toegevoegd 12 juni 2020) (120KB)
pdf Artikel 41 MRA vragen Leefbaar Hilversum aan het college van BW 2 juni 2020 (toegevoegd 12 juni 2020) (265KB)
pdf Beantwoording Artikel 41 vragen Leefbaar Hilversum inzake raadsvoorstel (toegevoegd 12 juni 2020) (582KB)
pdf Beantwoording technische vragen raadsopdracht spoorgebied (toegevoegd 12 juni 2020) (927KB)
pdf Adviesraad Sociaal Domein - Ongevraagd advies Hilversum Sleutelgebied (toegevoegd 15 juni 2020) (132KB)
pdf Hilversum Pas op inzake Hilversum als Sleutelgebied (toegevoegd 15 juni 2020) (380KB)
pdf De Groene Meren inzake Burgerparticipatie bij MRA-plannen (toegevoegd 15 juni 2020) (923KB)
pdf Standpunt-inbreng Ondernemers inzake Sleutelgebied (toegevoegd 15 juni 2020) (1.4MB)
pdf Bijdrage Inspreken Bewonersvereniging Oosterspoorplein en Omgeving (toegevoegd 15 juni 2020) (18KB)
pdf Aanvullende technische vragen van het CDA inzake Mirt (toegevoegd 16 junie 2020) (13KB)
pdf Antwoord op vraag Democraten Hilversum in technische sessie overzicht eerste ronde participatie omgevingsvisie (toegevoegd 16 juni) (44KB)
pdf Inspraakreactie Bewonersorgaan Boomberg (toegevoegd 17 juni 2020) (17KB)
pdf Stichting Bob-H inzake Zienswijze MRA Burger Initiatief Voorstel (toegevoegd 20 juni 202) (118KB)