Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 30 juni 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 4
Onderwerpen:
Portefeuille Wonen

* Woonvisie

Portefeuille Milieu en Afval

* Zienswijze raad inzamelen PMD
* Grondstoffenvisie Regio Gooi en Vechtstreek

1
Opening en vaststellen agenda Beeldvorming
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van Heller (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Woonvisie (773212)
De gemeente Hilversum stelt haar nieuwe woonvisie op voor de periode 2021 tot 2030. In een woonvisie legt een gemeente de ambities voor het woonbeleid vast. De overheid is verantwoordelijk voor voldoende en goede huisvesting van haar inwoners. De inzet van de overheid is daarbij gericht op drie aspecten: 1) voldoende (beschikbare) woningen, 2) betaalbare woningen en 3) kwalitatief goede woningen. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt voor een belangrijk deel op gemeenteniveau. In de voorliggende woonvisie staat hoe we hier als gemeente Hilversum invulling aan willen geven.

Voor dit onderwerp heeft zich een inspreker aangemeld.
5
Zienswijze raad inzamelen PMD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) (769453)
De regio stelt de raad in de gelegenheid om te reageren op de afweging over bron- en nascheiding van de afvalstroom plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Voor de afvalstroom PMD heeft de regio een analyse opgesteld op basis waarvan keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Het gaat met name om de vraag of we verdergaan met bronscheiding en daarmee samenhangend de huidige contracten restafval en PMD verlengen, of dat we vanaf 2023 overgaan naar nascheiding en nieuwe contracten.  Uit de analyse blijkt dat de belangrijkste factor in deze keuze het kosteneffect is. Indien medio 2023 gekozen wordt voor nascheiding dan betekent dit € 6,3 miljoen extra kosten verspreid over een periode van 3 jaar. Voorgesteld wordt vanuit kostenoverweging de huidige wijze van PMD inzameling niet op dit moment te wijzigen, maar een nieuw keuzemoment voor de wijze van inzamelen van PMD te koppelen aan het eindigen van het huidige verwerkingscontract van het restafval in juli 2026.

Op uitdrukkelijk verzoek van een aantal raden wordt de afweging van de afvalstroom PMD apart beschreven en gelijktijdig met de concept Grondstoffenvisie ter consultatie voorgelegd. Mede omdat het PMD-dossier grote impact heeft op de kosten. Dit betekent dat de behandeling van de PMD inzameling synchroon loopt  aan het proces van zienswijzen en vaststelling van de concept grondstoffenvisie.
6
Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek (769205)
De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek zijn nu aan zet om hun zienswijze op de concept grondstoffenvisie te geven.
De raden hebben hier eerder richting aan gegeven door zich uit te spreken over een aantal vraagstukken. De gemeenteraad van Hilversum heeft dat op 11 november 2020 gedaan. De opbrengst hiervan is verwerkt in de concept grondstoffenvisie. Na de zomer zal het Algemeen Bestuur van de Regio een besluit nemen over de Grondstoffenvisie.
7
Vaststellen agenda Oordeelsvorming
8
Woonvisie (773212)
De stukken m.b.t. dit onderwerp vindt u onder agendapunt 4.
9
Zienswijze raad inzamelen PMD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) (769453)
De stukken m.b.t. dit onderwerp vindt u onder agendapunt 5.
10
Grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek (769205)
De stukken m.b.t. dit onderwerp vindt u onder agendapunt 6.