Vergaderkalender

link naar deze pagina

College van B en W - 12 oktober 2021

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 09:31
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: P.I. Broertjes
Algemene documenten:

1
RIB Financieel impact activering SaaS kosten uit IP’s (1049406)
In de jaarrekening 2020 heeft de externe accountant PSA een fout in getrouwheid en daarmee rechtmatigheid van de financiële administratie van het ICT- investeringsprogramma 2019-2021 geconstateerd. Met het ICT investeringsprogramma met een omvang van € 1.450.000 in 2020 worden de voorbereidingskosten van de digitale ambities van College op dienstverlening, innovaties en organisatie uitgevoerd. In de gemeentelijke I-visie van juli 2020 zijn deze technologische ontwikkelingen aangegeven: Sommige digitale omwikkelingen aan burgers en bedrijven worden dan technische ondersteund met Cloud -en SaaS software.
2
Deelname Hilversum aan MRA duurzaamheid top (1069441)
Het college ondersteunt de ambitie die de MRA toont om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen en hun werkwijze om hierover samenwerkingsafspraken voor te bereiden tussen overheden en externe partijen. Het college zal daarom mee doen aan de MRA Duurzaamheid Top op 15 oktober. Dit voorstel is een vervolg op de collegebrief van 14 juli , waarin het college aan de raad heeft laten weten om te willen gaan deelnemen aan deze top en specifieker ook aan welke green deals. Zodoende heeft de raad de mogelijkheid gehad in augustus en september om hierop te reageren, voorafgaand aan een collegebesluit. Er zijn geen reacties vanuit onze raad op binnengekomen. Het college kan nu besluiten over deelname aan de top, conform het eerdere voornemen.
3
Stand Subsidieregeling Anderhalve Meter (1068731)
Het college heeft in maart 2021 het voornemen geuit de subsidieregeling Anderhalve Meter in het leven te roepen. Op dat moment, en bij het instellen van de regeling zelf in mei 2021, waren de beperkingen waar onze ondernemers mee te maken hadden heel fors. Veel ondernemers stond het water aan de lippen. Uitgangspunt was dan ook een ruimhartige regeling. Voor de regeling werd een substantieel budget van maximaal € 1.000.000,- ter beschikking gesteld. Sneller dan wellicht verwacht bleken versoepelingen mogelijk. Veel, maar helaas niet alle, ondernemers kunnen daardoor toch een redelijk jaar draaien. De behoefte aan hulp is minder groot dan waar destijds voor werd gevreesd. In de eerste vier maanden is voor een bedrag van € 186.750,- toegekend. Gelet op de versoepeling van coronamaatregelen wordt niet verwacht dat het beschikbare budget van maximaal € 1.000.000,- volledig benut zal hoeven te worden. De verwachte onderschrijding bedraagt € 600.000,-. Conform de financiële verordening worden onder- en overschrijdingen van € 250.000,- of meer gemeld aan de raad.
4
Uitvoeringsplan SUWI (1069433)
In het nieuwe Besluit SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) staat dat arbeidsmarktregio’s, via het UWV en gemeenten, één uitvoeringsplan dienen op te stellen voor de gezamenlijke regionale werkgeversdienstverlening. Het UWV en de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (G&V) geven middels het WSP G&V samen vorm aan de regionale werkgeverdienstverlening binnen de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Nu hebben zij samen vorm en inhoud gegeven aan het uitvoeringsplan SUWI. Het college wordt gevraagd om bijgaand uitvoeringsplan SUWI vast te stellen en het regionale PFHO Sociaal Domein hierover te informeren.
5
RIB Melding financiële afwijkingen sociaal domein 2021 (BUIG, Tozo, TONK en Jeugdwet) (1069185)
Op grond van de huidige financiële verordening moeten afwijkingen van € 250.000 en hoger aan de raad gemeld worden.
Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen BUIG, Tozo, TONK en Jeugdwet. Daarnaast worden de afwijkingen toegelicht.
Dit zal meegenomen worden in de tweede tussenrapportage 2021 als de raad gevraagd wordt om de begroting 2021 aan te passen.
6
Anterieure overeenkomst herontwikkeling en restauratie voormalige AVRO-studio’s (1063823)
De eigenaar van het voormalige (en deels monumentale) AVRO-complex aan de ’s Gravelandseweg/Hoge Naarderstraat wenst het complex te restaureren en deels opnieuw te ontwikkelen door het toevoegen van 16 appartementen in het (lage) middeldure huursegment. Om de appartementen te kunnen realiseren is een bestemmingsplanwijziging nodig. Op 30 juli 2020 heeft de gemeente een ambtelijk advies (bijlage 4) met een positieve grondhouding op het plan uitgebracht, naar aanleiding van een verzoek tot vooronderzoek door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal na het aangaan van een anterieure overeenkomst in overleg met de gemeente een ontwerpbestemmingsplan uitwerken. De gemeente heeft geen grond- of eigendomspositie op dit complex. De (financiële) afspraken en de voorwaarden voor medewerking aan de gedeeltelijke transformatie worden derhalve niet vastgelegd in een exploitatieplan, maar in een anterieure overeenkomst. Met dit voorstel wordt u gevraagd de bijgevoegde anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar aan te gaan.
7
Besluitvorming SPUK-IJZ 2021 (1068779)
Na publicatie van de voorwaarden die de rijksoverheid heeft opgesteld voor de SPUK-IJZ regeling werd duidelijk dat zwembad De Lieberg in aanmerking komt voor landelijke COVID-19 steun middels de SPUK-IJZ regeling.
De bedrijfsvoering van zwembad De Lieberg is voor een groot deel gebaseerd op omzet door grootschalig bezoek. Het bezoek is in verband met de COVID-19 maatregelen (grotendeels) weggevallen. Dit heeft een dusdanig negatieve impact op de financiële situatie van zwembad De Lieberg dat tijdelijk financiële steun noodzakelijk is om sluiting te voorkomen.
Optisport Hilversum B.V. heeft het exploitatietekort voor 2021 vastgesteld op €177.639,-. Optisport heeft de gemeente Hilversum verzocht om dit bedrag aan te vragen via de SPUK-IJZ regeling. De ontvangen specifieke uitkering wordt vervolgens aan Optisport Hilversum B.V. beschikbaar gesteld.
8
Financiële afwijking vennootschapsbelasting (VPB) in de begroting 2021 (1069065)
Financiële afwijking van de vennootschapsbelasting (VPB) in de begroting 2021 als gevolg van de geactualiseerde grondexploitatie Anna's Hoeve en vanwege het standpunt van de belastingdienst inzake de reclame inkomsten openbare ruimte.
9
Besluit op bezwaar niet aanwijzen atelier bij Soestdijkerstraatweg 151 als gemeentelijk monument (1068739)
Het Cuypersgenootschap heeft op 26 april 2021 een bezwaar ingediend, gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 17 maart 2021, waarbij het voormalig atelier op het terrein van het voormalig klooster ‘De Stads Gods’ bij Soestdijkerstraatweg 151 (voormalig landgoed Monnikenberg) niet is aangewezen als gemeentelijk monument. Op 29 juli 2021 is een hoorzitting gehouden. De Commissie bezwaarschriften heeft op 6 september een advies uitgebracht.
Voorgesteld wordt om overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
10
Budgetvrijgave voor onvoorziene uitgave uit Covid-reserve (1059807)
Door de Coronapandemie is het thuisgebruik van de ICT voorzieningen in een stroomversnelling terecht gekomen. Het bestuur en organisatie werken sinds het begin van de pandemie veelal thuis en zijn in toenemende mate gebruik gaan maken van de ICT voorzieningen. Het thuiswerken en virtueel vergaderen wordt sinds het begin van Covid crisis ondersteund met aanvullende licenties zoals Zoom en VMWare.
Dit heeft impact gehad op het team ICT in de ondersteuning van de organisatie maar ook op het exploitatie budget van ICT.
De additionele licentiekosten voor het digitaal thuiswerken zijn in 2020 nog opgevangen binnen de ICT exploitatie. In dat jaar was er een financiële meevaller waardoor het in 2020 geen issue was. Aangezien het niet voorzien was dat de pandemie veel langer ging duren is er geen budget verhoging aangevraagd voor 2021 dat is inmiddels wel gebeurd voor 2022 en verder. In het boekjaar 2021 is er geen budgetruimteom de extra kosten á € 108.000 binnen het ICT budget op te vangen. Vandaar deze aanvraag voor vrijgave uit het reserve “Covid-19” van € 108.000. Bij een positief besluit van het College zal dit aan de Raad middels de volgende raadinformatiebrief over de impact Corona worden gemeld.
11
Prognose Meeropbrengst leges omgevingsvergunningen (1069645)
De prognose van de werkelijk te ontvangen leges omgevingsvergunningen (bouwleges) in 2021 wijkt af van de begroting.
Afwijkingen tussen de realisatie en de begroting groter dan € 250.000 dienen gemeld te worden aan de raad. De geprognosticeerde afwijkingen op de bouwleges ten opzichte van de begroting 2021 zijn per saldo groter dan € 250.000.
12
Collegebrief voortgang participatieproces omgevingsvisie (1068811)
Met deze collegebrief informeert het college de gemeenteraad over de doorstart van het participatieproces voor de omgevingsvisie en de planning van de volgende stappen. Met deze brief vult het college tevens toezegging T21-91 in (wethouder Voorink zegt toe aan de raad een geactualiseerde planning over het participatietraject Omgevingsvisie toe te sturen).

De brief is in het college van 12 oktober 2021 aangehouden. Afgesproken is: "Het voorstel zal via een rondzendvoorstel opnieuw aan het college worden voorgelegd. Er zal snel worden gereageerd en een statement van het college worden afgegeven. Er zal nog worden nagegaan of er ook nog een reactie komt vanuit de klankbordgroep".

Op 14 oktober 2021 heeft wethouder Voorink gesproken met de klankbordgroep en positieve feedback op de aanpak en planning ontvangen. De brief is daarop aangepast, waarbij ook de rol van de klankbordgroep duidelijk is beschreven. De klankbordgroep zelf zal niet reageren op de berichtgeving van HOP2040.