Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen - 27 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college en prioriteiten- en verplichtingenagenda
4
Vaststellen verslag commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen d.d. 2 oktober 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. F.G.J. Voorink
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 14(A) (565701)
Op het perceel Nieuwe Crailoseweg 14A staat een bedrijfswoning, behorende bij het dierenasiel Crailo, waarvoor op 28 oktober 2002 een bouwvergunning is verleend. Dat was in overeenstemming met het toenmalige bestemmingsplan Buitengebied 2002 en de 1e partiële herziening (2008) daarvan. Die bestemmingsplannen zijn in 2013 herzien met het bestemmingsplan Buitengebied 2013. De bedrijfswoning is daarin abusievelijk niet meegenomen. Dat wordt hersteld. Het ontwerpbestemmingsplan, waarin de bedrijfswoning is opgenomen, Nieuwe Crailoseweg 14(A) heeft ter inzage gelegen. Over het ontwerp is één zienswijzen ingediend. De zienswijze leidt niet tot aanpassingen. Het bestemmingsplan kan (gewijzigd) worden vastgesteld (een definitie van ‘bedrijfswoning’ is toegevoegd).
8
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan 3 woningen naast Willem Barentszweg 216 (583220)
Aan de Willem Barentszweg naast nummer 216 in Hilversum ligt een braakliggende bouwkavel. De eigenaar van de bouwkavel wil op deze kavel drie grondgebonden woningen realiseren, maar dit plan past niet in het geldende bestemmingsplan. De aanvraag is wel stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien een wenselijke en haalbare invulling.
Diverse benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en verwerkt in een ruimtelijke onderbouwing. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is het nodig dat voor deze aanvraag een uitgebreide procedure wordt doorlopen waarbij de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ moet afgeven. Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd deze verklaring te geven. Het betreft in eerste instantie een ontwerp-verklaring. Voorstel is ook om, wanneer er geen zienswijzen op dit bouwplan voor de realisatie van 3 woningen binnenkomen, deze ontwerp-verklaring definitief te laten zijn. Hiermee wordt extra proceduretijd voorkomen.
9
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen bouwplan 4 woningen Utrechtseweg naast nummer 43 (583218)
Aan de Utrechtseweg in Hilversum naast nummer 43 ligt een braakliggende bouwkavel waarop de eigenaar vier grondgebonden woningen wil realiseren. Deze aanvraag past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De aanvraag is stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien een wenselijke en haalbare invulling en alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en verwerkt in een ruimtelijke onderbouwing. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag wordt een uitgebreide procedure doorlopen waarbij de gemeenteraad in deze procedure een ‘verklaring van geen bedenkingen’ moet afgeven. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd deze verklaring af te geven. Het betreft in eerste instantie een ontwerpverklaring. Voorstel is ook om, wanneer er geen zienswijzen op dit bouwplan binnenkomen, deze ontwerpverklaring definitief te laten zijn. Hiermee wordt extra proceduretijd voorkomen.10
Commissievoorstel inzake Heuvellaan 50 (LH) (592233)
In de commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen van 2 oktober 2019 zijn er vragen gesteld door GroenLinks over de bomenkap op de Heuvellaan. Leefbaar Hilversum vindt dit onderwerp belangrijk en wil er graag meer aandacht voor vragen.
11
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. A.R.C. Scheepers
12
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
13
Nota grond- en vastgoedbeleid (585536)
Vastgoed- en grondtransacties zijn belangrijke instrumenten om de gemeentelijke doelstellingen te helpen realiseren. Deze nota grond- en vastgoedbeleid geeft aan hoe we dat in Hilversum willen doen. Het college kiest voor situationeel grond- en vastgoedbeleid: per situatie wordt voor de best passende strategie gekozen. Daarbij kan de rol van de gemeente variëren in een actieve, een regisserende of een faciliterende rol. De verbeteringen in de stad en voor de bewoners vormen het maatschappelijke rendement dat we nastreven. Op basis van dat uitgangspunt maken we zorgvuldig afwegingen voor financieel rendement en risicobeheersing.