Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 22 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: V. Wesselink
Toelichting: Commissievergadering 3
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Beeldvorming Afronding fase 2 participatie Omgevingsvisie (1084380)
Het gesprek over de toekomst van Hilversum staat op de drempel van de volgende fase. Vanaf eind 2019, via een onderbreking in de coronaperiode tot aan het Stadsgesprek in de Vorstin op 12 mei 2022, zijn er veel goede gesprekken met en tussen inwoners en organisaties over de Omgevingsvisie 2040 gevoerd. Het voorliggende voorstel is ten eerste bedoeld om deze fase van participatie af te ronden door de gemeenteraad de opbrengsten te laten vaststellen. Door met besluitpunt 1 in te stemmen stelt de gemeenteraad vast dat het participatieproces goed verlopen is en dat de inbreng van inwoners en organisaties goed is verwoord.

Ten tweede nodigt dit voorstel de gemeenteraad uit om een kaderstellend, politiek gesprek in de gemeenteraad te voeren over de denkrichting voor de ontwerp-Omgevingsvisie, die het college op basis van de participatie heeft gemaakt. Door met besluitpunt 2 in te stemmen, of dat te amenderen, stelt de gemeenteraad dat de denkrichting (bijlage 2a) de basis moet zijn voor de ontwerp-Omgevingsvisie en voor een Hilversums afwegingskader. Een afwegingskader ontwikkelen is te zijner tijd nodig om initiatieven, maatregelen of projecten te kunnen toetsen aan de Omgevingsvisie.

Na het besluit van de gemeenteraad start fase 3. Daarin wordt een ontwerp-Omgevingsvisie door het college opgesteld. Deze ligt vervolgens na advies van de raadscommissie formeel ter inzage. In het voorstel wordt nader ingegaan op hoe we ook in fase 3 en daarna met inwoners en organisaties in gesprek blijven over de toekomst van Hilversum. In fase 4 neemt de gemeenteraad tenslotte een besluit over de eindversie van de Omgevingsvisie.
4
Oordeelsvorming Afronding fase 2 participatie Omgevingsvisie (1084380)