Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen - 12 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college
4
Vaststellen verslag hoorzitting en commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen d.d. 15 mei 2019 en verslag besloten vergadering d.d. 8 mei 2019
Het verslag van de besloten vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen d.d. 8 mei 2019 ligt ter inzage in het geheime kastje in de raadsleeszaal.
5
Indicatoren begroting 2020 (522644)
Gemeenten zijn vanuit de BBV verplicht vierendertig wettelijke indicatoren op te nemen in de begroting. Daarnaast zijn er bij de begroting 2019 tweeëndertig aanvullende indicatoren opgenomen. In de gezamenlijke commissie van 31 oktober 2018 is door wethouder Walters de toezegging gedaan om voor de kadernota indicatoren per commissie in beeld te brengen ter bespreking.

De agendacommissie heeft besloten conform eerdere toezegging van de wethouder bij iedere vakcommissie (dus niet bij de commissie verbonden partijen) een blokje te agenderen over prestatie-indicatoren. Daarbij wordt aan de commissieleden bij de voorbereiding gevraagd om aandacht te besteden aan:
• het feit dat een aantal indicatoren wettelijk verplicht is;
• het van uw kant doen van concrete suggesties voor indicatoren tijdens de vergadering
• de onderlinge samenhang van de indicatoren
6
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. F.G.J. Voorink
7
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
8
Herstelbesluit Gooische Hockeyclub (403427)
Op 7 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan Gooische Hockey Club vastgesteld. Tegen het besluit is beroep bij de Raad van State ingesteld. De Raad van State heeft de Stichting advisering bestuursrechtspraak gevraagd advies uit te brengen. In het advies worden tekortkomingen in de onderbouwing van het bestemmingsplan genoemd. Het bestemmingsplan is daarop inmiddels aangevuld en aangepast. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen (met deze aanpassing en aanvulling) en dit aan de Raad van State kenbaar te maken voordat de zitting bij de Raad van State plaatsvindt. Het plan blijft qua strekking nagenoeg hetzelfde. Het blijft gaan om het verplaatsen van het clubhuis en verleggen van twee van de hockeyvelden.
9
Vaststelling bestemmingsplan Tweede partiele herziening bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve (536833)
In de afgelopen jaren is de wijk Anna’s Hoeve deels tot stand gekomen als een duurzame woonwijk met goede (recreatie)voorzieningen. Gelijktijdig zijn er ook nieuwe ruimtelijke inzichten ontstaan als wijziging op het bestemmingsplan Anna’s Hoeve. Zo is nu gewenst om de maximale bouwhoogte van bouwveld 2.3, gelegen naast de berg Anna’s Hoeve, te verlagen. De lagere woonbebouwing op dit bouwveld sluit beter aan bij het gewenste eindbeeld voor dit deel van Anna’s Hoeve.
In januari 2019 heeft het college besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Tweede partiële herziening bestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve. Vervolgens is dit plan gepubliceerd en heeft het plan zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is 1 ontvankelijke zienswijze ingediend. In de nota van zienswijzen van dit ontwerpbestemmingsplan is de zienswijze samengevat en voorzien van een beantwoording. De zienswijze heeft geen aanpassingen van het plan als gevolg.
Voorstel is om het bestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening bestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve’ ongewijzigd vast te stellen.
10
Vaststellen bestemmingsplan Van Riebeeckweg 34 (540608)
Het tuincentrum Gooiersgroen, gelegen aan de Van Riebeeckweg 34, stopt binnen enige jaren. Deze inbreidingslocatie komt daarna vrij voor herontwikkeling. De woonfunctie is hier een passende invulling. De eigenaar heeft in overleg met een ontwikkelaar en een architect een woningbouwplan ontwikkeld. Tijdens het planvormingsproces is al meerdere malen overleg georganiseerd met de directe omgeving. Dit overleg heeft ook enkele aanpassingen van het plan tot gevolg gehad. Er komen 16 duurzame koopwoningen met een gezamenlijke binnentuin en een ondergrondse parkeervoorziening. Dit bouwplan is globaal verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en dit plan heeft, na een collegebesluit van 22 januari 2019 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode van ter inzage legging is door de eigenaar een extra informatiebijeenkomst georganiseerd. Er zijn 3 reacties ontvangen die allen als zienswijze worden aangemerkt. In de zienswijzennota van dit ontwerpbestemmingsplan zijn de reacties samengevat en voorzien van een beantwoording. De zienswijzen hebben twee kleinere aanpassingen van het plan als gevolg. Voorstel is om het bestemmingsplan ‘Van Riebeeckweg 34’ gewijzigd vast te stellen.
11
Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Kruisheide (536829)
In november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouder ingestemd met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Kruisheide. Vervolgens is dit plan gepubliceerd en heeft het plan zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. Beide zienswijzen zijn ontvankelijk. In de wijzigingen en zienswijzennota Ontwerpbestemmingsplan Landgoed kruisheide zijn de zienswijzen samengevat en voorzien van een beantwoording. De zienswijzen hebben enkele kleine aanpassingen van de verbeelding als gevolg en ook worden twee ambtshalve aanpassingen voorgesteld ter verbetering van het plan.
Het Ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 'Landgoed Kruisheide' heeft ook zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen reacties binnengekomen. Het college kan nu de benodigde hogere waarden Wet geluidhinder voor een aantal bouwvlakken in het plangebied verlenen.
Voorstel aan de gemeenteraad is om het bestemmingsplan ‘Landgoed Kruisheide’ gewijzigd vast te stellen.