link naar deze pagina

Mobiliteit & Financiën - 17 mei 2018

Locatie: Wilhelmina van Pruisenzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Hein Struben
Toelichting: 28/5: Aan de 'algemene documenten' is het concept-verslag van deze vergadering toegevoegd.

22/5: Aan agendapunt 10d is de inspreektekst van Cees van der Kolk toegevoegd.

17/5: Aan agendapunt 10f is de inspreektekst van René Rood toegevoegd. Hij had zelf aanwezig willen zijn, maar kan niet.

16/5: Aan agendapunt 7b zijn een brief van gedeputeerde Loggen en een reactie daarop toegevoegd.
Onder 'algemene documenten' is de beantwoording van de technische vragen gepubliceerd.
Bij agendapunt 10d (A8-A9) is de brief van GS vervangen door een nieuwe versie, de eerder gepubliceerde versie bevatte een fout.

15/5: Aan de C-agenda Mobiliteit is de toegezegde brief aan gemeente Heiloo toegevoegd.

14/5: Er zijn twee rondvragen ingediend, beide voor gedeputeerde Post (agendapunt 11).
Bij agendapunt 13b is een opmerking toegevoegd aan de toelichting op de stukken.

9/5: Het Concept Perspectief Fiets is ontvangen en toegevoegd aan agendapunt 10f.
Aan de C-agenda Mobiliteit is nog een brief over een rapport en vervolgacties tav het goederenvervoer over water toegevoegd.

8/5: Op verzoek van de PvdA-fractie is agendapunt 10d toegevoegd aan de B-agenda (verplaatst van C naar B).
Aan de C-agenda Mobiliteit is nog een brief van de ASV toegevoegd. Deze wordt ook in commissie NLWM geagendeerd.

7/5: De vergadering is verplaatst van zaal 1.4 naar de Wilhelmina van Pruisenzaal in Het Paviljoen.

2/5: Aan de agenda is punt 13m toegevoegd.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (B-agenda) of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Peter Koekoek: koekoekp@noord-holland.nl.

De in de agenda genoemde tijden van behandeling zijn richttijden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het inloophalfuur kunnen de tijden vanaf de daaropvolgende agendapunten eerder aanvangen.

Voor leden van de commissie vinden voorafgaand aan de vergadering twee technische briefings plaats, over innovaties in asfalt en verlichting en over SolaRoad. Deze vinden plaats van 17.00 tot 18.00 in zaal 1.5.

Na de technische briefings staat voor de commissieleden eten klaar buiten de vergaderzaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (166.6MB)
Algemene documenten:

1 18:30
Opening en mededelingen
2 18:35
Terug- en vooruitblik
2.a
Terugkoppeling werkbezoeken
Commissieleden krijgen bij dit agendapunt de gelegenheid om terugkoppeling te geven van werkbezoeken waarbij zij aanwezig zijn geweest.
2.b
Vooruitblik komende vergaderingen
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen. Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.
3 18:40
Inloophalfuur
Tijdens het inloophalfuur kan worden ingesproken op onderwerpen die niet op de agenda staan. Het presidium heeft bepaald dat een inspreker slechts één keer over een onderwerp kan komen inspreken tijdens het inloophalfuur. Totale inspreektijd bij dit agendapunt is 30 minuten. Inspreektijd is max. 3 minuten per inspreker, door de voorzitter kan deze inspreektijd verkort worden als er meer dan 10 insprekers zijn. Naar aanleiding van de inspraak is er kort gelegenheid voor de commissie om verhelderende vragen te stellen. Er is geen gelegenheid voor discussie.

Aanmeldingen voor het inspreekrecht:
- Geen
4 19:10
Vaststelling agenda 17 mei, verslag 9 april, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
5 19:15
Rondvraag portefeuille dhr. Remkes en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Rondvraagpunten dienen van tevoren bij de griffie ingediend te zijn. Naast rondvraagpunten kunnen hier ook korte vragen worden gesteld over tot de portefeuille van dhr. Remkes behorende punten uit de c-agenda.

Er zijn geen rondvraagpunten of vragen voor de portefeuille van dhr. Remkes ontvangen.
6 19:15
A-agenda Auditcommissie
Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.
6.a
Concept-begroting 2019 Randstedelijke Rekenkamer
Volgens artikel 48, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet de Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten in de gelegenheid stellen zienswijzen op de begroting kenbaar te maken. Met bijgevoegde brief wordt u de conceptbegroting 2019 aangeboden ter bespreking in de commissie en in Provinciale Staten.

Zienswijzen kunnen uiterlijk 7 juni ingediend worden. Echter kunnen Provinciale Staten pas op 11 juni hierover vergaderen. De directeur/bestuurder is geïnformeerd dat de deadline van 7 juni niet gehaald wordt, en zal voor 7 juni al wel over de uitkomsten van de commissievergadering geïnformeerd worden. De directeur/bestuurder is ook uitgenodigd aanwezig te zijn bij de commissievergadering van 17 mei.
7 19:30
B-agenda Personeel en Bedrijfsvoering
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
7.a
Initiatiefvoorstel PvdA Anoniem solliciteren
Bespreken initiatiefvoorstel zodat initiatiefnemers kunnen beslissen over behandeling in PS
7.b
Privacyschending
Gezien het belang van het onderwerp is deze brief op verzoek van het Presidium van de C-agenda naar de B-agenda verplaatst.
8 20:00
B-agenda Europa
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
8.a
Randstadrapportage en rapportage Europastrategie (B-agenda alle commissies)
In bijgevoegde memo van het COE wordt toegelicht wat er van de commissie wordt verwacht
9 20:30
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Rondvraagpunten dienen van tevoren bij de griffie ingediend te zijn. Naast rondvraagpunten kunnen hier ook korte vragen worden gesteld over tot de portefeuille van dhr. Loggen behorende punten uit de c-agenda.

Er zijn geen rondvraagpunten of vragen voor de portefeuille van dhr. Loggen ontvangen.
10 20:30
B-agenda Mobiliteit
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
10.a
Initiatiefvoorstel PvdA en CDA Pilot OV en doelgroepenvervoer Schagen
Bespreken initiatiefvoorstel zodat initiatiefnemers kunnen beslissen over behandeling in PS

Aan de stukken is ook het ingekomen stuk over 'kleinschalig OV met de Noordkophopper' toegevoegd vanwege de relatie met dit agendapunt
10.b
Rover-notitie OV-netwerk Noordvleugel
Op verzoek van CU/SGP geagendeerd, zie bijgevoegde motivatie
10.c
Verbinding A8-A9 wijzigingsovereenkomst planstudiefase
Op verzoek van GL en PvdD geagendeerd. Dhr. Zoon heeft daarbij aangegeven dit stuk te willen bespreken omdat 'het gaat om een onterechte, maar vooral ook, ongewenste verlenging van de nog lopende SOK'.
10.d
Verbinding A8-A9 opmaat naar besluit voorkeursalternatief
NB: De versie van bijgevoegde brief van GS, die op 26/4 gepubliceerd was op de lijst ingekomen stukken bevatte een fout en is daarom verwijderd. Op 16/5 is de juiste versie gepubliceerd op de lijst ingekomen stukken.

Dit onderwerp is op verzoek van de PvdA-fractie verplaatst van de C- naar de B-agenda, zie onderstaande motivatie. De stukken worden inhoudelijk ook besproken in de commissievergadering van 21 juni 2018.

Agenderingsverzoek Nico Papineau Salm (PvdA):
In de brief van GS wordt beschreven hoe zij om willen gaan met de uitspraken van ICOMOS inzake de stelling van Amsterdam in het gebied tussen de A8 en de A9. In het landschapsplan dat er komt, wordt uitgewerkt hoe er met de stelling omgegaan moet worden bij de Golfbaan als voorkeursvariant. Wij willen graag bespreken wat de inhoud en vooral de status van zo'n landschapsplan gaat worden. In onze ogen moet het landschapsplan het antwoord geven op de vraag of de status van de stelling van Amsterdam bij een mogelijke verbinding gehandhaafd blijft. En heel belangrijk: de volgorde in de planning die GS de komende tijd voor ogen heeft. De PvdA-fractie wil graag met de commissie en de gedeputeerde bespreken of het niet logischer is om eerst een landschapsplan op te stellen, dit te bespreken en dan de keuze voor een voorkeursvariant te maken.
10.e
Afdoen motie 104-2017 projectkosten bouwborden
Het presidium adviseren motie 104-2017 af te doen
10.f
Concept Perspectief Fiets (afdoening moties 31-2017 en 45-2017)
De behandeling van het Concept Perspectief Fiets kan als sluitstuk worden beschouwd van de afhandeling van moties 31-2017 en 45-2017), zie informatie hieronder:

Informatie van GS:
- In de commissievergadering M&F van 9 april 2018 en in PS van 23 april 2018 is een voordracht besproken voor het oplossen van een aantal fietsknelpunten (provinciaal areaal) van de fietsersbond.
- Er is gestart met het ontwikkelen van een provinciaal hoofdfietsnetwerk waarbij ook de vermarkting wordt meegenomen. Bij het hoofdfietsnetwerk zal een Uitvoeringsprogramma worden opgenomen om de knelpunten van het hoofdfietsnetwerk en het restant van de knelpuntenlijst fietsersbond aan te pakken. E.e.a. afhankelijk van de beschikbare budgetten.

In deze vergadering wordt het Concept Perspectief Fiets besproken. Na deze behandeling wordt voorgesteld de moties 31-2017 en 45-2017 af te voeren van de lijst.
11 22:15
Rondvraag portefeuille mw. Post en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Rondvraagpunten dienen van tevoren bij de griffie ingediend te zijn. Naast rondvraagpunten kunnen hier ook korte vragen worden gesteld over tot de portefeuille van mw. Post behorende punten uit de c-agenda.

Er zijn rondvragen ingediend over de volgende onderwerpen:
- CDA: Truckparking in Greenport Aalsmeer/Regio Schiphol
- VVD: Vlotbruggen
12 22:30
C-agenda Financiën
Op de C-agenda staan onderwerpen ter kennisname (ingekomen post van derden en stukken van Gedeputeerde Staten op grond van de actieve informatieplicht).
12.a
Eerste begrotingswijziging 2018 Randstedelijke Rekenkamer
Ter kennisgeving aannemen
12.b
Jaarstukken 2017 Randstedelijke Rekenkamer
Ter kennisgeving aannemen
12.c
Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2018 (3)
Ter kennisgeving aannemen
13 22:30
C-agenda Mobiliteit
Op de C-agenda staan onderwerpen ter kennisname (ingekomen post van derden en stukken van Gedeputeerde Staten op grond van de actieve informatieplicht).
13.a
Adviezen PAL, ARO en commissie MER tav Duinpolderweg
Ter kennisgeving aannemen
13.b
Zienswijzen Duinpolderweg
Wordt volgens gebruikelijk procedure als zienswijze behandeld door GS

NB: de indiener van zienswijzen 291 (pagina's 261-265 in '251-300.pdf') en 301 (pagina's 1-16 in '301-325.pdf') heeft gevraagd nog eens duidelijk te maken dat deze zienswijzen bij elkaar horen. In de verwerking van het grote aantal zienswijzen zijn deze stukken onbedoeld uit elkaar gehaald, waardoor de relatie mogelijk onduidelijk is.
13.c
Ook Spitspont dreigt te zinken
GS verzoeken bijgevoegde brief te beantwoorden
13.d
Start project Verkenning A4 Burgerveen-N14
Ter kennisgeving aannemen
13.e
Voortgangsbericht MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH)
Ter kennisgeving aannemen
13.f
NIEUW VERSIE Werkprogramma MRA-Elektrisch 2018
Ter kennisgeving aannemen.

NB: De versie van bijgevoegd werkprogramma die op 4/4 gepubliceerd was op de lijst ingekomen stukken bevatte een fout en is daarom verwijderd. Op 10/4 is de juiste versie gepubliceerd op de lijst ingekomen stukken.
13.g
Verlenging 0V-concessie Gooi en Vechtstreek
Ter kennisgeving aannemen
13.h
Initiatiefvoorstel GL Lightrailnetwerk MRA
Ter kennisgeving aannemen. Advies van GS wordt uiterlijk 30 mei verwacht. Vervolgens kan het voorstel besproken worden in de commissievergadering van 18 juni en de PS-vergadering van 9 juli.
13.i
BO MIRT Noordwest Nederland d.d. 15 maart 2018
Ter kennisgeving aannemen
13.j
Beantwoording klachten over de RegioRijder
Ter kennisgeving aannemen
13.k
File op de Pastoorlaan
Brief is in eerste instantie gericht aan de gedeputeerde. Ter kennisgeving aannemen.
13.l
Onderzoeksrapport Afsprakenkader Grote Projecten
Ter kennisgeving aannemen
13.m
Motie Schagen Burgervlotbrug
Ter kennisgeving aannemen
13.n
Ingekomen brief ASV over petitie Geef binnenvaart toekomst (C-agenda NLWM 28-05-2018 en M&F 17-05-2018)
Ter kennisgeving aannemen
13.o
Rapport goederenvervoer over water
Ter kennisgeving aannemen
13.p
Toezegging 2287 Afschrift brief aan gemeente Heiloo ARO-advies
Ter kennisgeving aannemen
14 22:30
C-agenda Grond
Op de C-agenda staan onderwerpen ter kennisname (ingekomen post van derden en stukken van Gedeputeerde Staten op grond van de actieve informatieplicht).
14.a
Aangepaste beleidsregels nazorg wet Milieubeheer stortplaatsen (C-agenda NLWM 28-05-18 (leidend) en C-agenda M&F 17-05-2018)
Ter kennisgeving aannemen
14.b
Verpachting provinciale grond 2018-2019
Ter kennisgeving aannemen
15 22:30
C-agenda personeel en bedrijfsvoering
Op de C-agenda staan onderwerpen ter kennisname (ingekomen post van derden en stukken van Gedeputeerde Staten op grond van de actieve informatieplicht).
15.b
Brief verzoek om informatie van NRC Handelsblad naar integriteitsonderzoeken
Ter kennisgeving aannemen
15.c
Beantwoording openstaande vraag trekkingsrecht M&F 16 januari 2017
Ter kennisgeving aannemen
16 22:30
C-agenda Europa
Op de C-agenda staan onderwerpen ter kennisname (ingekomen post van derden en stukken van Gedeputeerde Staten op grond van de actieve informatieplicht).
16.a
Declaration of Solidarity and Friendship
Ter kennisgeving aannemen
17 22:30
C-agenda Algemeen
Op de C-agenda staan onderwerpen ter kennisname (ingekomen post van derden en stukken van Gedeputeerde Staten op grond van de actieve informatieplicht).
17.a
Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 14 (c-agenda M&F 17-5, EEB 24-5, NLWM en R&W 28-5-2018)
Ter kennisgeving aannemen
17.b
Buck Rapport economische kansen en bedreigingen Energietransitie (R&W leidend omdat het aangemerkt is als bouwsteen omgevingsvisie; c-agenda M&F 17-5, EEB 24-5, NLWM en R&W 28-5-2018)
Ter kennisgeving aannemen.
17.c
Evaluatierapport ‘Westfries land Pact door! (c-agenda M&F 17-5-2018, EEB 24-5-2018, R&W 28-5-2018)
Ter kennisgeving aannemen
18 22:30
Sluiting