link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 31 oktober 2019

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 19:20
Eindtijd: 21:20
Voorzitter: Willemien Koning-Hoeve
Toelichting: Deze vergadering is het vervolg van de commissievergadering van 14 oktober 2019 van de commissie NLG.

Voorafgaand aan deze vergadering vinden twee opeenvolgende technische briefings plaats.

Van 17:30u tot 18:15u Technische briefing over de Formule 1.

Van 18:20u tot 19:05 Technische briefing over aanpak problematiek stikstof.

Bundel:
pdf Agendabundel (19.4MB)

1 19:20
Heropening vergadering
2 19:25
Mededelingen
3
Portefeuille Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Aanpak Problematiek Stikstof
3.a 19:35
Natuur: Overeenkomst afsluiting "Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen NNN" (A-agenda commissie NLG 14 oktober 2019)
De provincie werkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen het NNN is een flink aantal percelen waarop nog agrarische productie plaatsvindt, soms met een subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Op deze percelen is een verandering nodig om de natuur te realiseren. De overeenkomst “Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland” wordt aangegaan met vier agrarische collectieven, LTO-Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en is ter afsluiting van het verkenningsjaar en is de basis om in drie pilotgebieden aan de slag te gaan om het NNN af te maken. Hierbij kunnen zowel bestaande instrumenten worden toegepast (omschakelen naar natuurbedrijf, verkoop van gronden aan de provincie, bedrijfsverplaatsing), als nieuwe instrumenten worden ingezet, zoals ontpachting en duurzaam agrarisch natuurbeheer met aanvullende natuurafspraken. De overeenkomst is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland en bij de ingekomen stukken Provinciale Staten.
3.b 20:05
Natuur: Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024 (A-agenda commissie NLG 14 oktober 2019)
Met het Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2020-2024, inclusief het Natuurbeheerplan 2020, brengen wij de grote samenhang tussen verwerving, inrichting en beheer van natuur beter én compacter tot uitdrukking, en geven we een samenhangend overzicht van de instrumenten die wij hiervoor inzetten.

Het PNO wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 heeft ter inzage gelegen in de periode van 30 mei 2019 tot en met 10 juli 2019.
3.b.1
Inspraakreactie
3.b.2
Natuur: GS nota Erratum Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 kaart 1 Beheertypenkaart (Toegevoegd aan dossier PNO 31 oktober cie NLG)
Het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 (PNO) waarin het Natuurbeheerplan 2020 inclusief kaarten is opgenomen, dat aan Provinciale Staten ter vaststelling is aangeboden, behoeft een kleine kaartcorrectie. Met het erratum wordt de digitale kaart 1 Beheertypenkaart gecorrigeerd. Aan PS wordt gevraagd het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024 vast te stellen inclusief het erratum.
4 20:35
Rondvraag Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Aanpak Problematiek Stikstof
5
Portefeuille Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
5.a 20:40
Formule 1: discussienota
11/10 GS brief toegevoegd over bevoegd gezag F1

Het lid Smaling (SP) heeft verzocht om dit agendapunt op de conceptagenda van de vergadering van 14 oktober te plaatsen met de volgende omschrijving van het behandeldoel:

*. De beantwoording van verschillende vragen die werden gesteld in de actualiteit tijdens de Statenvergadering van 30 september en de beantwoording van de Statenvragen van collega Leerink (PvdA) brengt de SP-fractie tot het verzoek de discussie met de gedeputeerde op 14 oktober aanstaande voort te zetten in de vergadering van de commissie NLG alsmede een verzoek om een technische briefing in te plannen.

Ook het lid Leerink (PvdA) heeft gevraagd om in de commissievergadering over dit dossier verder te spreken, naar aanleiding van de beantwoording van zijn schriftelijke vragen en de actualiteit in de statenvergadering van 30 september onder toevoeging van de volgende toelichting:

*. Begin september heeft de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld over door meerdere bewoners uit verschillende gemeenten ondervonden geluidsoverlast door het circuit Zandvoort. Overlast die door de betreffende bewoners is aangekaart bij de omgevingsdienst IJmond die in antwoord hierop heeft gemeld op bewuste momenten geen overtreding van de geluidsnormen te hebben geconstateerd. De PvdA vindt het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is wanneer en hoe metingen plaats vinden, vandaar onze schriftelijke vragen. Transparantie is immers een groot goed en ons inziens onmisbaar als het gaat om behoud van (bestuurlijk)draagvlak. In de beantwoording verwijst het college van GS -bijna- alle vragen door naar de omgevingsdienst IJmond en de gemeente Zandvoort. De vragen blijven dan ook goeddeels onbeantwoord. Naar het idee van de PvdA fractie heeft de Provincie hier wel degelijk een verantwoordelijkheid, en is daarbij niemand gebaat bij nog meer ruis op de buis, daarom deze agendering voor de commissie NLG.

De voorzitter van de commissie NLG heeft een aantal technische vragen gesteld om te zorgen dat de leden van de commissie NLG een beeld krijgen van welke overheid of overheidsdienst bevoegd gezag is voor welk onderdeel van het F1-Dossier aan de hand van de volgende technische vragen:
1. Voor welke van de benodigde vergunningen voor het laten plaatsvinden is de Provincie Noord-Holland bevoegd gezag?
2. Wat zijn de termijnen waarbinnen besluitvorming dient plaats te vinden?
3. Voor welke vergunningen zijn andere overheden of diensten bevoegd gezag?
4. Wat zijn de termijnen waarbinnen besluitvorming dient plaats te vinden?
5. Wat is de wettelijke grondslag voor deze bevoegdheidsverdeling?

*. Commissieleden kunnen technische vragen indienen over dit dossier en andere dossiers op de agenda door een mail te sturen aan admiraalm@noord-holland.nl Vragen die voor woensdag 9 oktober 12:00u ontvangen zijn, worden uiterlijk vrijdag 11 oktober beantwoord.

*. 9/10 vragen 73-2019 van Klein (CU) over treinspoorverbertering zijn beantwoord.

*. Er staat op dit moment nog 1 set schriftelijke vragen open 78-2019 van Bezaan (PVV).
5.a.1
Formule 1: Wob-verzoek Formule 1 (Toegevoegd aan dossier F1 Cie NLG 31 oktober 2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob. Daar staan ook alle documenten die in het kader van Wob-verzoeken zijn verstrekt.
6 21:10
Rondvraag Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
7
Sluiting