link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 september 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van september 2019.

- Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
- Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy.
Bundel:
pdf Agendabundel (106.9MB)

1
Wonen: Monitor Woningbouw 2019
De monitor woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit op korte en langere termijn en de ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognoses). Het doel van de monitor is het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen, om zo nodig bij te sturen.
2
Economie: Brief GS evaluatie Uitvoeringsprogramma Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen 2017-2019 en Monitor werklocaties (C-agenda EFB 28-10-2019)
Het uitvoeringsprogramma Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen 2017-2019 is een programma ter bevordering van de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. De werking van de subsidieregelingen die daaronder vallen is geëvalueerd. De Monitor Werklocaties 2019 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties. De werklocatiemarkt is in evenwicht, de kantorenleegstand is verder gedaald en er zijn meer bedrijfskavels uitgegeven.
3
EFB: Brief GS aan PS inz. Beantwoording vragen naar aanleiding van commissie EFB 16-9-2019 (C-agenda EFB 28-10-2019)
4
Gezondheid: Vooronderzoek Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij Tata Steel en Harsco (B-Agenda NLG 14 oktober 2019)
5
Mobiliteit: Brief GS aan PS inzake Wob verzoek project brug Ouderkerk (C-agenda M&B 28-10-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob
regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob
6
Mobiliteit: Brief Klacht connexxion buslijn 346 en 244 (C-agenda M&B 28-10-2019)
7
Mobiliteit: Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi - februari t/m juli 2019 (C-Agenda M&B 28-10-2019)
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaar-vervoer-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding (HOV) in ‘t Gooi tussen Huizen en Hilversum. De regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare openbaar-vervoer-verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast worden binnen het project HOV in ’t Gooi maatregelen genomen om het leefklimaat te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en de natuur van bijvoorbeeld Anna’s Hoeve te versterken. Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij ieder half jaar een voortgangsrapportage ontvangen.
8
Mobiliteit: Voordracht Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027 (A-agenda M&B 28-10-2019)
De provincie beheert 645 km wegen, 384 km fietspaden, 50 km
busbanen, 246 km vaarwegen en is eigenaar van 590 bruggen, sluizen,
tunnels en faunapassages. In het Provinciaal Meerjarenprogramma
Onderhoud (PMO) staan de onderhoudsprojecten die de provincie in
voorbereiding en uitvoering heeft. Het programma wordt jaarlijks
geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie vragen GS aan PS om de
benodigde kredieten voor de vervangingsinvesteringen beschikbaar te
stellen.
9
MRA Agenda en stukken 18 oktober 2019 (A-agenda RWK 14-10-2019)
10
Beantwoording openstaande vragen cie M&B inzake PMI (PS 30-09-2019)
11
Brief GS Stand van zaken stikstofdossier (PS 30-09-2019, actualiteit)
12
Erratum Statenvoordracht begroting 2020 (hoort bij agendapunt voordracht begroting dat in oktober op alle a-agenda's van de vakcommissie komt)
Er wordt een tekstuele correctie doorgevoerd in het ontwerp-instellingsbesluit van de reserve Klimaatadaptatie dat als onderdeel van de Statenvoordracht bij de begroting 2020 aan Provinciale Staten is voorgelegd.
13
Inkoop: Brief GS aan PS inz. afdoen initiatiefvoorstel “Echt Groene Stroom voor de provincie N-H (C-agenda EFB 28-10-2019)
14
Landschap: Informatiebrief Naarden Buiten de Vesting
15
(Archief) Brief GS aan PS inz. Archieftoezicht 2018 (c-genda EFB 28-10-2019)
Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2018.
16
(Cultuur) Brief GS aan PS inz. Regionale samenwerking cultuur (vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019) (c-agenda EFB 28-10-2019)
De provincie zet zich in voor een goed regionaal bereikbaar en toegankelijk cultureel aanbod in Noord-Holland. Hierbij is regionale afstemming belangrijk. Met de Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019 ondersteunen wij gemeenten en culturele instellingen om regionaal samen te werken op het gebied van cultuur.
17
Mobiliteit: Wob-verzoek Uitbestedingsovereenkomst bediening kunstwerken PNH (C-agenda M&B 28-10-2019)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
18
Klimaat/Energie: Handreiking Positionering volksvertegenwoordigers in de RES (C-agenda RWK 14-10-2019)
19
Klimaat/circulaire economie: Rapport en Handout 'Hoogwaardige inzet biomassa MRA' (C-agenda RWK 14-10-2019)
GS bieden PS een rapport en handout aan waarin de lokale biomassastromen in de MRA en de verwerkingscapaciteit daarvan in kaart worden gebracht. Het rapport geeft ook een indicatie van kansrijke initiatieven om biomassa te verwaarden. De provincie Noord-Holland heeft samen met de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de Provincie Flevoland de opdracht verstrekt voor dit onderzoek. GS zien dit rapport en handout als één van de bouwstenen voor de discussie met PS over het biomassabeleid.
20
Klimaat: WOB-verzoek inzake zonneweide Jaagweg (C-agenda RWK 14-10-2019)
21
MRA: Voordracht tbv inzet Regiegroep 18 oktober 2019 (A-agenda RWK 14-102-2019)
Op 18 oktober 2019 zal de halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden van de MRA-Regiegroep. Aan de Colleges van B&W en GS van de betrokken overheden wordt gevraagd om de vergaderstukken te agenderen in raden en Staten.
22
Ruimte en Wonen: Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 (C-agenda RWK 14-10-2019)
De prognose brengt voor Noord-Holland de ontwikkeling in beeld van het aantal inwoners, huishoudens en de indicatieve woningbehoefte in de periode 2019-2040.
23
Wonen: Uitvoeringsregeling Versnelling woningbouw Noord-Holland 2019 (C-agenda RWK 14-10-2019)
Op 12 december 2017 hebben GS het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw vastgesteld om maatwerkoplossingen te leveren voor knelpunten in de woningbouwproductie. Met deze uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw Noord-Holland 2019 geven we hier invulling aan voor de gemeenten in het noordelijk deel van de provincie. Op grond van deze uitvoeringregeling kunnen de gemeenten extra personeel/expertise inhuren. Gemeenten in Noord-Holland Noord kunnen per 1 oktober 2019 subsidie aanvragen.
24
Bestuur: Brief GS aan PS inz. toezenden uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2019-2020 (C-agenda EFB 28-10-2019)
Het voorliggende plan is het tweede Uitvoeringsplan op basis van het Beleid Interbestuurlijk toezicht 2018-2021. Het bevat een beschrijving van de manier waarop er in 2019 en 2020 invulling zal worden gegeven aan het reguliere systematische toezicht en welke keuzen er daarnaast voor thema's en praktijkonderzoeken worden gemaakt. Het voorliggende Uitvoeringsplan zal op de provinciale website worden gepubliceerd.
25
Brief NJR aan PS over deelname Provincie NH aan Nationaal jeugddebat
26
Economie: brief GS aan PS inz. verhoging plafond uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige werklocaties (C-agenda EFB 28-10-2019)
Op 8 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten de Uitvoeringsregeling Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties vastgesteld. Met deze uitvoeringsregeling wordt ingezet op het ondersteunen van proces- en onderzoekskosten voor onder meer duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. Op basis van de gebleken behoefte aan ondersteuning wordt het plafond voor dit thema nu verhoogd naar €500.000.
27
Water: Verslag Waddendag 12 september 2019 Waddendag (C-Agenda 14 oktober 2019)
28
Landbouw: Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies 'Verplaatsing van landbouwbedrijven' (C-agenda cie NLG 14 oktober 2019)
Met dit besluit wordt een adviescommissie ingesteld voor de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de regeling ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’.
29
Milieu: Beslissing op bezwaar WOB verzoek Aanvullend Geluidsonderzoek Broekpolder
Een beslissing op bezwaar is een heroverweging van een eerder door Gedeputeerde Staten genomen besluit, naar aanleiding van een door een belanghebbende hiertegen ingediend bezwaar.
De link in de brief klopt niet, via onderstaande link komt u bij het overzicht Wob-verzoeken:

https://www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019
30
Recreatieschappen:Voordracht Zienswijzen 2019 financiele stukken Plassenschap Loosdrecht e.o. (A-Agenda cie NLG 14 oktober 2019)
De samenwerking van gemeenten en provincies om recreatiegebieden in stand te houden is vastgelegd in gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht e.o. Op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen op de concept jaarrekeningen, concept begrotingen en –begrotingswijzigingen. Voor de provincie is dit van belang vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt.
31
Stand van zaken stikstofdossier (C-Agenda commissie NLG 14 oktober 2019)
Rijk, provincie en gemeenten trekken gezamenlijk op in de aanpak van de stikstofproblematiek die ontstaan is na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei jl. Afgesproken is dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid een informatiebrief stuurt aan de Tweede Kamer met daarbij een voorlopige inventarisatie van aantallen projecten die (mogelijk) getroffen worden door de uitspraak. Tevens informeren wij Provinciale Staten hierover, zodra de brief van de minister aan de Tweede Kamer is verstuurd.
32
Recreatieschappen: Presentatie en verslag van raads- en stateninformatieavond deelnemers Recreatie Midden-Nederland 10 september 2019 (C-Agenda Commissie NLG 14 oktober 2019)
33
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bereikbaarheid Kust Zuid-Kennemerland/Zandvoort (C-agenda M&B 16-09-2019)
34
Arbeidsmarkt: Brief GS aan PS inz. Monitor Arbeidsmarkt 2019 (C-agenda EFB 28/10/2019)
In de Monitor Arbeidsmarkt 2019 wordt de stand van zaken gegeven van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De monitor geeft onder meer inzicht in de opbouw van de beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, aantal leerlingen, uitkeringen en vacatures.
35
Bestuur: Brief GS inz. Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 (C-agenda EFB 28/10/2019)
Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het vastgestelde jaarverslag 2018 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2018 worden op de provinciale website vermeld.
36
Rapport Evaluatie Convenant Samenwerking Waddeneilanden (C-Agenda Commissie NLG 14 oktober 2019)
Op 2 maart 2015 ondertekenden bestuurders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Fryslân en Noord-Holland, het samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de gemeenten Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland het Convenant samenwerking Waddeneilanden. Twynstra Gudde heeft dit convenant geëvalueerd. Het evaluatierapport is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland bij ingekomen stukken Provinciale Staten.
37
Mobiliteit: Brief ontwikkelbeeld mobiliteit regio Alkmaar (C-agenda M&B 16-09-2019)
38
Recreatieschap Spaarnwoude – Beantwoording zienswijzen op financiële jaarstukken
39
Idee voor Buitenluchtzuivering met mailwisseling TATA steel (C-agenda NLG 9 september 2019)
De mailwisseling vindt u in het besloten gedeelte van iBABS op de lijst ingekomen stukken met NAW.
40
Mobiliteit: Aandachtspunten van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur voor de ontwikkeling van het OV (C-agenda M&B 16-09-2019)
41
NIeuwsbrief OD NZKG (C-agenda NLG 9 september 2019)
42
Ter informatie brief van Vrienden van 't Gooi over ontwerp-bestemmingsplan Speelpark Oud-Valkeveen (C-agenda NLG 9 september 2019)
43
Initiatief voor een “groene long ” in Hilversum busremise (C-agenda commissie RWK 9 september 2019)
44
Initiatief "Ruim je afval op!" Landelijke site voor afvaltarieven (C-agenda cie NLG 9 september 2019)
45
Nieuwsbrief Omgevingsdienst NHN (C-agenda 9 september 2019)
Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg ontvangen? Meld u dan aan via nieuwsbrief@rudnhn.nl
46
Videofilm als aanvulling op Reactie op kamerbriefvan Minister Schouten over Bossenstrategie (C-agenda cie NLG 9 september 2019)