link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 augustus 2020

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van augustus 2020.

•Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.

•Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Omgevingsdienst: Nieuwsbrief omgevingsdienst NHN augustus 2020 (C-agenda NLG 21-09-2020)
2
Recreatie: Bestuursmededeling recreatieschap Twiske-Waterland (C-agenda NLG 21-09-2020)
3
Stikstof: Brief Biohuis over ‘Gebiedsgerichte aanpak’ (C-agenda NLG 21-09-2020)
4
Recreatie: Brief aan bestuur inzake conceptvisie recreatieschap Geestmerambacht (C-agenda NLG 21-09-2020)
5
Recreatie: Reactie Stichting Kleimeer op conceptvisie ontwikkelingen Geestmerambacht (C-agenda NLG 21-09-2020)
6
Gezondheid: Datarapporten luchtkwaliteit 2019 IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer (C-agenda NLG 21-09-2020)
In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2019 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen. Dit staat in het jaarlijkse datarapport luchtkwaliteit dat mede is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.
7
Gezondheid: Depositieonderzoek Wijk aan Zee (C-agenda NLG 21-09-2020)
Op 15 april 2020 heeft de provincie Noord-Holland het RIVM verzocht om onderzoek te doen naar de depositie van stof in Wijk aan Zee. Hiervoor is op 24 juni 2020 een veegmonster genomen dat vervolgens in een lab is geanalyseerd. De resultaten zijn nu bekend.
8
MRA: Voordracht met mogelijkheid tot zienswijze PS tbv Vergadering MRA Regiegroep oktober 2020 incl. financiële stukke (A-agenda 24-09-2020)
bespreking van vergaderstukken van de halfjaarlijkse vergadering van de MRA Regiegroep, die plaats vindt op 30 oktober 2020. De stukken worden met een Statenvoordracht aan PS aangeboden, en op 24 september in commissie RWK besproken.
9
Natuur: Afdoen motie 36-2019 inzake levend koken van rivierkreeften (B-agenda NLG 21-09-2020)
In het programma Oostelijke Vechtplassen is kreeftenvraat benoemd als één van de knelpunten bij het behalen van natuurdoelen. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn zal de provincie echter geen evenementen meer organiseren of (financieel) steunen waarbij rivierkreeften levend worden gekookt
10
Omgevingsdienst: Onderzoek EIFFEL proces invordering dwangsommen (C-agenda NLG 21-09-2020)
Het college is voornemens, na instemming hiervan door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, alle bevoegdheden voor het invorderen van dwangsommen aan deze omgevingsdienst te mandateren. Dit gebeurt nadat duidelijke werkafspraken zijn gemaakt. Dit was een aanbeveling uit een onafhankelijk onderzoek naar het proces van invorderen van de dwangsommen dat het college overneemt. Het college gaf opdracht voor dit onderzoek na de verjaring van vier dwangsommen bij Harsco Metals. In verband met informatie over dossiers die onder de rechter zijn, blijft het rapport vertrouwelijk totdat de gerechtelijke procedures zijn afgerond.
11
Financien: Voordracht Nota Leningen en Garantstellingen (A-agenda EFB 28-9-2020)
In de nota Leningen en Garantstellingen is het beleid, het beheer en de informatievoorziening ten aanzien van het verstrekken van leningen en garantstellingen beschreven. De nota biedt een afwegingskader voor de inzet van leningen en garantie, alsook is het leidraad voor Gedeputeerde Staten bij de beoordeling en de afhandeling van leningen en garantstellingen. De nota wordt door Provinciale Staten vastgesteld.
12
Energie: Monitor Wind op Land 2019 van het RVO (C-agenda RWK 21-09-2020)
Uit de monitor Wind op Land 2019 blijkt dat de Provincie Noord-Holland haar taakstelling van 685,5 megawatt aan windenergie in 2020 net niet haalt. Inkoopproblemen bij initiatiefnemers en aansluitingen op het net hebben geleid tot vertraging in de realisatie, waardoor het opleverjaar 2020 niet gehaald wordt. De monitor wordt ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden.
13
Ruimte: Tussentijdse balans van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) (C-agenda RWK 21-09-2020 (leidend) en C-agenda NLG 21-09-2020)
Dit is een tussentijds verslag van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK).
De PARK is een onafhankelijk adviseur voor het college van GS. Het accent ligt op het agenderend adviseren in zake de grote ontwikkelingen die het landschap van Noord-Holland raken. Daarmee ligt de focus van de PARK op de middellange tot lange termijn.

Deze tussentijdse balans is zowel aan het college van GS als ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.
14
Ondermijning/weerbaarheid: Brief GS inz. Onderzoeksrapport ondermijning en weerbaarheid provincies (c-agenda EFB 31-8-2020)
De provincie Noord-Holland zet zich in om de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten en om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. In dat verband hebben GS onderzoek laten doen naar de aanpak van andere provincies en de leerpunten die hun aanpak biedt voor de provincie Noord-Holland.
15
Circuit Zandvoort: Brief zienswijze besluit handhaving asfaltering CPZ (Betrekken bij agendapunt 6e NLG 24-08-2020)
16
Faunabeheer: Brief ganzenprobleem heftiger dan ooit (Betrekken bij agendapunt 6d NLG 24-08-2020)
17
Faunabeheer: Brief natuurorganisaties over ganzenbeheer (Betrekken bij agendapunt 6d NLG 24-08-2020)
18
Gemeentefinancien: Brief GS aan PS inz. financiële weerbaarheid van de (Noord-Hollandse) gemeenten (de brief zal tkn worden geagendeerd bij de behandeling van de brief van GS:inz. voorgenomen uitwerking moties 41 en 42 ; b-agenda EFB 31-8-2020)
19
Uitwerking Corona-richtlijnen voor de commissies
20
Jaarverslag 2019 concessies Openbaar Vervoer (C-agenda M&B 31-08-2020)
Jaarlijks publiceert de provincie Noord-Holland een jaarverslag met de resultaten van de drie openbaar vervoerconcessies waar zij opdrachtgever voor is: Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. In het verslag komen onder andere het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het OV aan bod.
21
Motie 2019-102 Hoge Nood (B-agenda (trekkende cie.) M&B 31-08-2020, C-agenda EFB 31-08-2020 en C-agenda NLG 24-08-2020)
Op 11 november 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van de beschikbaarheid, vindbaarheid en toegankelijkheid van (openbare) toiletten. In een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.
22
Wonen: Benoeming bouwambassadeur Noord-Holland (C-agenda RWK 21-09-2020)
Gedeputeerde Staten hebben Lex Brans voor de duur van 3 jaar benoemd als bouwambassadeur om de woningbouwproductie in Noord-Holland aan te jagen
23
Ruimte: Afschrift aan PS - Brief GS over melding onrechtmatig handelen gemeente Hilversum inzake De Stolpe (C-agenda RWK 21-09-2020)
De niet-geanonimiseerde brief is voor PS beschikbare in de afgeschermde agenda in iBabs
24
Ruimte: Afschrift brief aan GS en PS - stichting vrienden van het Gooi - Brief aan B&W Gooise Meren Bouw appartementen aan de Driftweg in uw gemeente (C-agenda RWK 21-09-2020)
25
Bestuur: Brief GS inz. Verslag overleg met colleges Oostzaan en Wormerland 26 juni 2020 (C-agenda EFB 31-8-2020)
26
Gezondheid: Brieven stichting Schapenduinen redeneringen omgevingsdiensten functioneren VTH (C-agenda NLG 24-08-2020)
27
Faunabeheer: Agendaverzoek CDA & VVD brieven inzake Ganzen & Faunaschade van de C- naar de B-agenda (B-agenda NLG 24 augustus 2020)
28
Faunabeheer:Brief LTO over beleid faunaschade ganzen provincie 7 juli 2020 (C-agenda NLG 24-08-2020)
29
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 40 (C-agenda RWK 21-09-2020)
30
Energie: Informatiebrief en bijlagen over de Regionale Energie Strategie NHN en NHZ (C-agenda RWK 24-08-2020)
31
Initiatiefvoorstel FvD Referendumverordening (cie EFB 28-9 en PS 5-10-2020)
Dit initiatiefvoorstel van fractie FvD is eind juni door de griffie ontvangen en op 25 juni doorgestuurd voor advies naar GS. Per abuis is het initiatiefvoorstel nog niet bij de ingekomen stukken gepubliceerd.
32
Brief GS uitstel advies Initiatiefvoorstel FvD Referendumverordening (cie EFB 28-9 en PS 5-10-2020)
33
Gezondheid: Brief in gebrekestelling WOB omtrent documentatie veiligheidsmaatregelen en verzoek handhaving (C-agenda NLG 24-08-2020)
34
Kwartaalverslag Greenport Aalsmeer Q2 - 2020 (C-agenda NLG 24-08-2020)
35
Arbeidsmarkt/Covid-19: Brief kermisvrouwen Nederland inz. steun covid-19 (c-agenda EFB 31-8-2020; brief is ook aan GS gezonden. Deze zullen antwoorden. Een afschrift van de antwoordbrief van GS zal aan u worden gezonden).
36
Economie: Discussienota PvdD - Noord-Hollandse Donut - Samen naar een 21ste-eeuwse economie waar iedereen beter van wordt (B-agenda EFB 31-8-2020)
37
Leefbaarheid: Brief Hoe gaat het verder met de mensheid na de Corona (C-agenda NLG 24-08-2020)
38
Recreatie: Jaarverslag 2019 Recreatie Noord-Holland (C-agenda NLG 24-08-2020)
39
Ruimte: Strandpaviljoens eenmalig laten staan in winter 2020-2021 (C-agenda RWK 24-08-2020)
40
Volksgezondheid/Covid-19: brief verontruste burger Hoofddorp inz. niet afsluiten fontein (C-agenda EFB 31-8-2020; brief is ook aan het kabinet van de CdK gezonden).
41
Water: Brief falend bestuur in aanpak Amerikaanse Rivierkreeft (C-agenda NLG 24-08-2020)
42
Water: Brief gestelde raadsvragen fractie BBB inzake toezicht gevaren muien zeekust (C-agenda NLG 24-08-2020)
43
Faunabeheer: brief vogelbescherming inz. Onrechtmatigheid schadebestrijding ganzen en smienten op graslanden (C-agenda NLG 24-08-2020)
44
Omgevingsdienst: Jaarimpressie 2019 OD NHN (C-agenda NLG 24-08-2020)
45
Ruimte: Ingekomen mail Ziekenhuiszorg - regio Alkmaar - mislukte aanbesteding nieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep (C-agenda RWK 24-08-2020)
Dit betreft de geanonimiseerde mail met bijlagen.
De niet-geanonimiseerde mail is voor Statenleden in te zien in de afgesloten agenda in iBabs
46
Water: Waddenkust gastregio voor Landschapstriënnale 2023 (C-agenda NLG 24-08-2020)
47
Ganzenbeleid: Brief Provinciaal ganzenbeleid plus ganzentelling (C-agenda NLG 24-08-2020)
48
PDENH: discussienota investeringsfondsen, op verzoek van G. van Geffen - VVD (B-agenda M&B 31-08-2020)
49
Recreatieschap: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 24-08-2020)
50
Wonen: Stand van zaken regionale afspraken wonen Noord-Holland (C-agenda RWK 24-08-2020)
51
Ganzenbeleid: Brief reactie op Faunabeheerplan Ganzen provincie Noord-Holland (C-agenda NLG 24-08-2020)
52
Recreatieschap: Bestuursmededeling recreatieschap Spaarnwoude en gevolgen coronacrisis (C-agenda NLG 24-08-2020)
53
Natuur & Ruimte en Economie: Brief hou Lutkemeer groen (C-agenda NLG & RWK 24-08-2020 en EFB 31-8-2020)
54
Opvang wilde dieren: Besteding budget opvangcentra wilde dieren (C-agenda NLG 24-08-2020)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ is afgesproken dat er ondersteuning komt voor opvangcentra voor wilde dieren. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 200.000,- beschikbaar gesteld.
55
Water: Intentieverklaring Samenwerking rondom ontwikkelingen Noord-Hollandse IJsselmeerkust (C-agenda NLG 24-08-2020)
Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, gemeente Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland willen samenwerken aan een integrale gebiedsontwikkeling van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen op het gebied van natuur, (drink)water, economische ontwikkeling, toerisme en recreatie. Om dit te bewerkstelligen wordt door alle partijen de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom ontwikkelingen Noord-Hollandse IJsselmeerkust’ ondertekend.