link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 juli 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van juli 2022.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Ruimte/Wonen: Brief BZK Provinciaal Bod Woningbouw (c-agenda RWK 5-9-2022)
2
Brief aan PS inzake het provinciale stimuleringsbeleid voor zonne-energie (c-agenda RWK 5-9-2022_
In juli 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten per brief (1538217/1656280, d.d. 20 juli) haar denkrichtingen gedeeld voor een herijking van het provinciale stimuleringsbeleid voor zonne-energie. Inmiddels zijn de denkrichtingen uitgewerkt en daarover worden Provinciale Staten geïnformeerd.
3
Ingekomen brief: beslissing op bezwaar driftweg (C-agenda RWK 5-9-2022)
4
Jaarverslag integriteit 2021 (c-agenda EFB 12-9-2022)
Op grond van de Ambtenarenwet wordt elk jaar een Jaarverslag integriteit gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering van het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname aangeboden aan Provinciale Staten.
5
PS algemeen: Ingekomen bezwaarschrift Windalarm tegen PS-Besluit 20-2022 inzake kennisgevingen referendumverzoeken 1e herziening OVNH2020 en OVNH2022 (Presidium 19-09-2022)
6
Arbeidsmarkt: Motie verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid gemeente Kerkrade (C-agenda EFB 12-09-2022)
7
Mobiliteit: Samenwerkingsovereenkomsten EU subsidieprojecten MRA-E (C-agenda M&B 12-09-2022)
Met dit besluit stemmen Gedeputeerde Staten in met het aangaan van de overeenkomsten INCIT-EV en DATA CELLAR binnen het Europese subsidieprogramma Horizon. Met het project INCIT-EV demonstreren we innovatieve laadinfrastructuur. In DATA CELLAR zetten we ons samen in om energiedata vanuit verschillende sectoren te koppelen, toegankelijker en openbaar te maken.
8
Ruimtelijke Ordening: Reactie op Ruimtelijke ordeningsbrief (C-agenda RWK 05-09-2022)
Op 17 mei 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge zijn Ruimtelijke Ordeningsbrief gepubliceerd. GS geven in een brief hun schriftelijke reactie hierop.
9
Visserij: Brief stikstofproblematiek en garnalenvisserij in relatie tot de WNB-vergunning (C-agenda NLG 05-09-2022)
10
Bestuur: Zusterrelatie provincie Shandong (C-agenda EFB 12-09-2022)
11
Financien/natuur: Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (06) juni 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022 NLG 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.
12
Financien: Social return 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022)
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk(ervaring): social return. De rapportage social return 2022 geeft inzicht in de voortgang die contractpartners boeken bij het realiseren van sociale impact.
13
Gezondheid en leefbaarheid: Tweede Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in de regio IJmond (Ipsos) (C-agenda NLG 05-09-2022)
Het Inwonersonderzoek dat naar de leefomgeving in regio IJmond is uitgevoerd, is onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Het tweede onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2022. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe inwoners de leefomgeving in de IJmond ervaren.
14
Infrastructuur: Gunning vervanging Cruquiusbrug en Bereikbaarheid Royal FloraHolland (C-agenda M&B 12-09-2022)
Beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de provinciale infrastructuur worden fors duurder. Deze projecten kunnen daarom niet binnen het beschikbaar gestelde krediet worden uitgevoerd. Om vertraging, verdere prijsstijgingen en onnodige kosten te voorkomen, gunnen GS de opdrachten nu onder de ontbindende voorwaarde dat er voldoende krediet beschikbaar komt. De kredietverhoging wordt dit najaar aan Provinciale Staten voorgelegd.
15
Landbouw: brief gemeente Schagen over stikstofreductiedoelen (C-agenda NLG 5-9-2022)
16
Mobiliteit: Realisatieovereenkomst HOV Noordwijk-Schiphol (C-agenda M&B 12-09-2022)
De provincie Noord-Holland, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Lisse, de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam werken samen aan een snelle, betrouwbare Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Hiervoor wordt een nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek geplaatst. Voor de realisatie van deze brug gaan de partijen een overeenkomst met elkaar aan waarin afspraken over de financiële bijdragen worden vastgelegd.
17
Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025
Om de gewenste ontwikkelingen in de regio Kop van Noord-Holland mogelijk te maken, blijven provincie Noord-Holland, gemeente Texel, gemeente Den Helder, gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen intensief samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025.
18
Dierenwelzijn: Publicatie RDA zienswijze "Dilemma's in de wildopvang" (C-agenda NLG 05-09-2022)
19
Recreatie: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 05-09-2022)
20
Recreatie: Bestuursmededeling recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer (C-agenda NLG 05-09-2022)
21
Recreatie: Informatienota Plassenschap Loosdrecht (C-agenda NLG 05-09-2022)
22
Recreatie: Jaarverslag 2021 Recreatie Noord-Holland N.V. (C-agenda NLG 05-09-2022)
23
Recreatie: Vastgestelde jaarstukken recreatieschap Twiske-Waterland (C-agenda NLG 05-09-2022)
24
Recreatie: Vastgestelde jaarstukken recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer (C-agenda NLG 05-09-2022)
25
Water: brief Vechtplassencommissie aan waterschap AGV 15 juli 2022 over onderhoud beschoeiing Vecht (C-agenda NLG 05-09-2022)
26
Recreatie: bestuursmededeling juli recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 05-09-2022)
27
Recreatie: vastgestelde jaarstukken recreatieschap Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 05-09-2022)
28
Recreatie: Vastgestelde jaarstukken recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 05-09-2022)
29
(Economie) Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 12-09-2022)
GS verlengen de Uitvoeringsregeling subsidie versterken maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 met een jaar. De regeling maakt deel uit van het pakket aan maatregelen van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. Gemeenten staat een subsidie ter beschikking om activiteiten te financieren voor het versterken van de maatschappelijke sector. De regeling is gewijzigd zodat gemeenten langer gebruik kunnen maken van de subsidieregeling.
30
Arbeidsmarkt: Verlenging benoeming werkambassadeur (C-agenda EFB 12-09-2022)
De Werkambassadeur is de vertegenwoordiger van de provinciale belangen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Gedeputeerde Staten hebben de heer A.J. Herfkens benoemd als werkambassadeur Noord-Holland vanaf 1 september 2020 voor een periode van twee jaar. De mogelijkheid van verlenging met 1 jaar en 5 maanden was al meegenomen in het besluit van aanstelling in GS van 30 juni 2020.
31
Bestuur: Voortgangsrapportage Agenda Weerbaar NH 2022 (B-agenda EFB 12-09-2022)
De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de voortgang plaats richting Provinciale Staten. De voortgangsrapportage Agenda Weerbaar Noord-Holland 2022 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten op 12 juli 2022 en ter bespreking aangeboden aan de Commissie EFB.
32
Europa: Werkbezoek Murcia 14 tot 16 juli 2022 (C-agenda RWK en NLG 5-9-2022 en EFB 12-09-2022)
Bilaterale samenwerking met Europese regio's is een van de voornemens in de Europastrategie 2022 - 2030. Van 14 tot 16 juli 2022 brengen de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden Loggen en Zaal een werkbezoek aan de regio Murcia met als doel het bevorderen van zulke interregionale samenwerking, in het bijzonder op het gebied van de arbeidsmarkt binnen de thema’s energietransitie en tuinbouw en op het gebied van innovatie in de tuinbouw.
33
Klimaat: Vaststelling Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2022 (C-agenda RWK 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2022 en het bijbehorende subsidieplafond vast. Via deze regeling kunnen gemeenten bij de provincie subsidie aanvragen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.
34
Natuur: Openstelling, subsidieplafond en wijziging Uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg (C-agenda NLG 05-09-2022)
De uitvoeringsregeling beoogt projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het doel van versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Westeinderscheg. De uitvoeringsregeling is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 6 juli 2021. De genomen besluiten betreffen de openstelling van de regeling en een wijziging van het subsidieplafond en maximale hoogte van het aan te vragen bedrag
35
Energie: Definitieve aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van Hoofddorp (C-agenda RWK 05-09-2022)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 28 april 2022 per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de IJweg in het noorden van Hoofddorp. Na het doorlopen van de procedure hebben GS besloten het stimuleringsgebied definitief aan te wijzen.
36
Landbouw: Verslag ERIAFF conferentie 14 en 15 juni 2022 (C-agenda NLG 05-09-2022)
Gedeputeerde Ilse Zaal heeft op 14 en 15 juni jl. deelgenomen aan de jaarlijkse ERIAFF conferentie in Thessaloniki. Het verslag geeft een weergave van het doel en de opbrengst van deze deelname.
37
Omgevingsverordening: Ontwerp wijziging werkingsgebieden en bijlagen Omgevingsverordening Noord-Holland ronde 2022-II (C-agenda RWK 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten stellen de wijziging van werkingsgebieden en bijlagen die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord–Holland in ontwerp vast. De voorgenomen wijzigingen worden ter inzage gelegd waarna Gedeputeerde Staten een definitief besluit nemen over de wijzigingen.
38
Water: Geborgde zetels waterschappen (C-agenda NLG 05-09-2022)
PS worden geïnformeerd over de wetswijzigingen rondom de geborgde zetels in de waterschapsbesturen, enkele toezeggingen gedaan in de commissie NLG van 13 juni 2022 en de uitkomsten van de gesprekken met de dijkgraven over het vraagstuk van geborgde zetels en in hoeverre dit nog aansluit bij de huidige maatschappelijke opgaven in het kader van het coalitieakkoord.
39
Water: Uitvoering toezegging KRW-Omgevingswet Regionaal Waterprogramma (C-agenda NLG 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over mogelijke aanvullende maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), onder andere op basis van de Omgevingswet. Dit ter uitvoering van een toezegging tijdens de behandeling door Provinciale Staten van het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 op 31 januari jl.
40
Financiën: Brief GS aan PS inz. Nazorgfonds jaarrekening 2020 (c-agenda EFB 12-9-2022)
Gedeputeerde Staten stellen de jaarrekening 2020 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland vast. GS zijn de beheerder van dit fonds. De accountant Publiek Belang heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden op voorwaarde dat GS de jaarrekening zonder aanpassingen vaststellen. Het besluit m.b.t. de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten.
41
Ontwerpbesluiten intrekkingsverzoek natuurvergunning en actualisatieverzoeken omgevingsvergunning milieu - Tata Steel (NLG 05-09-2022)
Begin 2022 zijn er bij de provincie Noord-Holland drie verzoeken ingediend over vergunningen die zijn verleend aan Tata Steel. Eén verzoek houdt relatie met de natuurvergunning van Tata Steel en gehele of gedeeltelijke intrekking hiervan. Twee verzoeken relateren aan de omgevingsvergunning milieu. Het gaat om aanscherping met betrekking tot NOx (Stikstofoxiden) en SO2 (Zwaveldioxide). Daarnaast wordt gevraagd om aanscherping van de omgevingsvergunning milieu met betrekking tot ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en stof. De ontwerpbesluiten zijn gereed en liggen vanaf donderdag 14 juli 2022 voor zes weken ter inzage bij de omgevingsdiensten en via www.officielebekendmakingen.nl
42
Uitkomsten expertmeetings RIVM-Tata Steel (NLG 05-09-2020)
Naar aanleiding van het RIVM rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio’ hebben er een aantal expertmeetings plaatsgevonden tussen RIVM en Tata Steel om het verschil tussen wat enerzijds in het luchtmeetnet aan PAK en een aantal metalen wordt gemeten en anderzijds wat er op basis van berekeningen met onder meer de elektronische milieujaarverslagen van Tata Steel wordt verwacht. Belangrijkste conclusie is dat partijen een beter inzicht hebben in de factoren die het verschil verklaren tussen wat er enerzijds in het luchtmeetnet aan PAK en aantal metalen wordt gemeten en anderzijds wat er op basis van berekeningen met onder meer de elektronische milieujaarverslagen van Tata Steel wordt verwacht. Op basis van deze conclusie zal er een actualisatie plaatsvinden van het e-MJV 2021 en zal het gesprek met het Rijk over het wettelijk stelsel registratie emissies worden voortgezet.
43
Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2020 - 2050 (B-agenda NLG 05-09-2022)
Op 17 november 2020 hebben GS samen met de IJmond gemeenten het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond vastgesteld. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen voor de korte en de langere termijn. De voortgangsrapportage gaat over de periode juli 2021 tot en met juni 2022.
44
Gezondheid en leefbaarheid: Rapport Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022 (C-agenda 05-09-2022)
45
Landbouw: Brief Landschap van de toekomst (C-agenda NLG 05-09-2022)
46
Landbouw: Brief Nieuws uit de Greenport Aalsmeer (C-agenda NLG 05-09-2022)
47
Mobiliteit: Mail Fietsersbond Bergen Bezwaarschrift Haaientanden fietspad Randweg N512 te Egmond-Binnen_Geredigeerd.pdf (C-agenda M&B 12-09-2022)
48
NZKG/Economie/Gezondheid en Leefbaarheid/Ruimte en Energietransitie: Rapport Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022 (C-agenda M&B - trekker - en EFB 12-09-2022 en NLG en RWK 05-09-2022)
49
Openbare orde en veiligheid/burgerparticipatie: Mail voorzitter Stichting Drugsbeleid inz. nationaal Burgerberaad over het drugsbeleid (c-agenda EFB 12-9-2022; het is aan de individuele fracties zelf om te reageren op de mail; de NAW gegevens staan op de ingekomen stukkenlijst met NAW gegevens).)
50
Stikstof: Gemeente Midden-Groningen aangenomen motie Zorgvuldig stikstofbeleid (C-agenda NLG 05-09-2022)
51
Landbouw: Green Deal Eiwitrijke Gewassen (C-agenda NLG 05-09-2022)
De provincie Noord-Holland ondertekent samen met tientallen andere partijen de Green Deal ‘Eiwitrijke Gewassen’. Doel van deze Green Deal is het realiseren van een rendabele en duurzame Nederlandse teelt van stikstofbindende vlinderbloemigen, in te zetten voor humane consumptie. Met betrokkenheid van de hele keten, van veredeling tot en met consumptie.
52
Gezondheid en Leefbaarheid: Datarapportages luchtmeetnet over het jaar 2021 (C-agenda 05-09-2022)
In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2021 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen. Aan de aangescherpte WHO-adviesnormen wordt in de drie gebieden, net als op veel andere plaatsen in Nederland, nog niet voldaan. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten voor de luchtkwaliteit in de drie regio's, die mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.
53
Mobiliteit: Eindrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 - 2021 (C-agenda M&B 12-09-2022)
In het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021 is onderzocht welke nieuwe technologieën en innovaties in mobiliteit een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar slimme, schone en veilige mobiliteit. Eind 2021 is het programma, bestaande uit 33 projecten (studies, pilots en implementaties), afgerond. De resultaten zijn terug te vinden in de eindrapportage. De leerervaringen en vervolgacties worden opgepakt in Focus Smart Mobility 2022-2025, door de beheerorganisatie en/of door andere wegbeheerders.
54
Economie: Brief GS aan PS inz. Regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden (c-agenda EFB 12-9-2022)
Met het oog op de versterking van de huidige detailhandelsstructuur in Noord-Holland zijn regio’s volgens artikel 2.14 van de Omgevingsregeling NH 2020 verplicht een regionale detailhandelsvisie op te stellen. De regionale adviescommissie detailhandel brengt over de visie een advies uit aan GS. De regio Amstelland-Meerlanden heeft een regionale detailhandelsvisie opgesteld waarover de adviescommissie detailhandel positief heeft geadviseerd.
55
Economie: Brief GS aan PS inz. Regionale Detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland (c-agenda EFB 12-9-2022)
Met het oog op de versterking van de huidige detailhandelsstructuur in Noord-Holland zijn regio’s volgens artikel 2.14 van de Omgevingsregeling NH 2020 verplicht een regionale detailhandelsvisie op te stellen. De regionale adviescommissie detailhandel brengt over de visie een advies uit aan GS. De regio Zaanstreek-Waterland heeft een regionale detailhandelsvisie opgesteld en de adviescommissie heeft daar in maart 2022 positief over geadviseerd.
56
Voordracht Tweede Begrotingswijziging 2022 (in ieder geval A-agenda EFB en M&B 12-9-2022)
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2022.
57
Natuur: Brief landschapstalk (C-agenda NLG 05-09-2022)
58
Participatie: Brief GS aan PS inz. meldingen van inwoners over betrokkenheid gemeenten (c-agenda EFB 12-9-2022)
59
PS-zaken: Afschrift brief Tweede Kamer 'Intrekken Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming' (Presidium)
60
IPO: agenda's IPO bestuur 9 juni 2022 en 7 juli 2022 c-agenda EFB 12-9-2022)
61
Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 61 - 28 juni 2022) (C-agenda's alle commissies september 2022)
62
Ontgassen scheepvaart CC van brief aan minister I&W (C-agenda NLG 5-09-2022)
63
terugkoppeling algemene vergadering MRA 20 mei 2022
64
Park Nauerna besluitvorming addendum en start onderzoek RIVM (C-agenda NLG 05-09-2022)
Tussen Uitvoeringspartners, zijnde de Provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad, NV Afvalzorg Holding en Vereniging Belangengroep Nauerna (BGN) is overeenstemming bereikt over het ‘addendum Park Nauerna’. Dit addendum is een aanvulling op de mediationvaststellingsovereenkomst uit 2013 (20130604 en 20140817), waarin o.a. deze partijen afspraken hebben gemaakt over o.a. de aanleg van een recreatiepark op een gedeelte van de stortplaats Nauerna. Overeengekomen wordt dat door het RIVM – in opdracht van de provincie - een onderzoek zal worden uitgevoerd naar veilige recreatie op (voormalige) stortplaatsen en dat door Uitvoeringspartners uitvoering wordt gegeven aan de uitkomsten van dit onderzoek.