link naar deze pagina

Raad (ao) Orientatieavond 1 - 28 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:55
Voorzitter: Andries van Gemerden
Toelichting: Oriëntatieavond 1.
Algemene documenten:

20.00
Nieuwe financiële-, controle en onderzoeksverordeningen
Op 27 september 2022 heeft de Eerste Kamer de “Wet versterking Decentrale Rekenkamers” aangenomen. Deze wet heeft invloed op een drietal gemeentelijke verordeningen. De verordening 212 (“Financiële verordening”), de verordening 213 ( “Controleverordening”) en de verordening 213a (“Onderzoeksverordening”). De wet is geldig vanaf 2023 waardoor het updaten en vaststellen van deze verordening dit jaar nodig is. Ook zijn de verordeningen alweer enkele jaren oud en is dit een logisch moment om de nieuwe teksten aan te laten sluiten op de actuele behoeften. Het college wil de verordeningsteksten in goede samenwerking met de raad tot stand laten komen. Streven is om de drie verordeningen gezamenlijk in november 2023 vast te stellen.

Het doel van de oriëntatie is informeren. Het college wil de gehele raad op een voldoende informatieniveau krijgen om uiteindelijk een afgewogen besluit te kunnen nemen. Daarnaast wil het college in een gezamenlijk proces met  (afvaardiging uit) de raad tot het voorstel voor nieuwe verordeningen komen.
21.30
Effecten meten
In het raadsprogramma staan doelen opgenomen. Om te gaan meten of deze doelen behaald worden zijn deze doelen vertaald in de gewenste effecten in de begroting. Tijdens de behandeling van de begroting 2023 het wethouder Jansen toegezegd een bijeenkomst te organiseren over het verder invulling geven aan het meten van de gewenste effecten (22T31).

Om de doelen van het raadsprogramma meetbaar te maken zijn ze vertaald in effecten die zijn opgenomen in de begroting. De vervolg stap was het selecteren van data en databronnen, het komen tot een nulmeting, de data volgen en deze duiden. Dit gebeurt samen met het OCD.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om tot een verdere concretisering te komen. De stappen die gezet zijn en de vraagstukken waar het college (praktisch) tegenaan loopt worden gedeeld met de raad. De vraag aan de raad is of het college op de goede weg is.