Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 3/27/2020
 • Logeerhuis Plezant, voortzetting 2021-2022
 • 3/26/2020
 • Herstellen planologische status Artex BV Bosscheweg 79 Aarle-Rixtel
 • 3/20/2020
 • Raadsinformatiebrief update Coronavirus
 • 3/18/2020
 • Resultaten klimaatstresstest gemeente Laarbeek (bijlagen vd rapportage niet gepubliceerd i.v.m. de grootte)
 • 3/13/2020
 • Raadsinformatiebrief overnameproce Vierbinden
 • 3/13/2020
 • Basisplanning 2020 'Wat gaan we er voor doen in 2020?'
 • 3/13/2020
 • Jaarverslag aanpak ondermijning 2019 en voortgangsrapportage Veiligheidsplan Peelland 2019-2022
 • 3/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Update Coronavirus
 • 3/10/2020
 • Coronavirus
 • 3/4/2020
 • Ongevallencijfers 2015 t/m 2019
 • 2/20/2020
 • Onderzoek duurzame warmte RWZI Aarle-Rixtel
 • 2/20/2020
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
 • 2/19/2020
 • Toetsing aanvragen zonneparken
 • 2/18/2020
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2019
 • 2/18/2020
 • Update bedrijventerreinenprogrammering
 • 2/18/2020
 • Raadsinformatiebrief MRE over de Regionale Energiestrategie
 • 2/11/2020
 • Woningbouwplan De Klokkengieterij
 • 2/6/2020
 • Planning en Controlcyclus 2020
 • 1/28/2020
 • Informatiebeveiliging Citrix
 • 1/23/2020
 • Jaarplan 2020 Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel
 • 1/23/2020
 • Visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Zuidoost Brabant
 • 1/22/2020
 • Onderzoek duurzame warmte Mariahout
 • 1/15/2020
 • Vaststellen stimuleringsregeling afkoppelen
 • 1/15/2020
 • Aanpassing prognose zorgkosten bij derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten
 • 1/9/2020
 • Terugkoppeling raadsbijeenkomst wonen voor kwetsbare zorg doelgroepen
 • 1/9/2020
 • Startnotitie Pilot omgevingsplan Centrum Aarle-Rixtel
 • 1/7/2020
 • Provinciale beoordeling begroting 2020 Laarbeek
 • 1/7/2020
 • Overnameproces Vierbinden
 • 1/7/2020
 • Schriftelijke vragen ex art 37 RvO van CDA inzake Beëindiging Join Us Beek en Donk per 1-1-2020
 • 1/7/2020
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • 12/19/2019
 • Begroting Senzer stand van zaken
 • 12/13/2019
 • Tweede en derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten
 • 12/11/2019
 • Verzoek herziening van de Visie op grootschalige opwek van duurzame energie
 • 12/11/2019
 • Verzoek Stichting Seniorenraad Laarbeek tot opstellen passende huisvestingsverordening ihkv Huisvestingswet 2014
 • 12/5/2019
 • Implementatie Wvggz - Wzd
 • 12/3/2019
 • Verslag voortgang regionale energiestrategie (RES)
 • 11/29/2019
 • Overnameproces Vierbinden
 • 11/27/2019
 • Deelname regionale aanbesteding VTH-applicatie
 • 11/27/2019
 • Perspectief op werk
 • 11/27/2019
 • Interbestuurlijk toezicht IBT - toezichtsoordeel Omgevingsrecht 2019
 • 11/19/2019
 • Raadsinformatiebrief met betrekking tot de verkoop schoolwoningen Jan van Rixtelstraat Aarle-Rixtel
 • 11/6/2019
 • Meerjaren Onderhoudsplan MJOP gemeentelijke gebouwen 2019-2028
 • 11/2/2019
 • Evaluatie en uittreedcondities Innovatiehuis De Peel
 • 11/1/2019
 • Beleidsplan VRBZO ex artikel 14 Wvr
 • 10/31/2019
 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst realisatie Het Gulden Land
 • 10/31/2019
 • Overleg Dorpsraden over vuurwerkvrije zones heden
 • 10/31/2019
 • Vertraging aanbesteding Vonderweg Beek en Donk
 • 10/30/2019
 • Reactie op controle woonwagencentrum Lieshout d.d. 3-10-2019
 • 10/29/2019
 • Ongevallencijfers 2015 tot media 2019
 • 10/17/2019
 • Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer 2019