Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 11/30/2022
 • Raads- of stateninformatiebrief bestuursrapportage 2022 ODZOB
 • 11/29/2022
 • Herontwikkeling van de Baverdestraat Lieshout
 • 11/24/2022
 • Aanbesteding Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 2023 en verder
 • 11/9/2022
 • Dorpsontwikkeling Lieshout
 • 11/7/2022
 • Stand van zaken uitvoering motie Artex
 • 10/21/2022
 • Verduurzamen Ontmoetingscentrum
 • 10/21/2022
 • Vertrek directeur en strategisch traject Blink
 • 10/13/2022
 • Uitspraak Centrale Raad van Beroep over resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning
 • 9/28/2022
 • Beroepsprocedure BUIG-financiering 2019, 2020 en 2021
 • 9/15/2022
 • Actualisatie retailbeleid
 • 9/15/2022
 • Besluitvorming snelfietsroute Gemert - Helmond
 • 7/28/2022
 • Stand van zaken Centrumplan Lieshout
 • 7/22/2022
 • Kostendelersnorm
 • 7/21/2022
 • Horizontaal toezicht 2023
 • 7/19/2022
 • Jaarverslag informatie- en archiefbeheer 2022
 • 7/13/2022
 • Onderzoek businesscase windmolens
 • 7/13/2022
 • Faillissement Jeugdhulp Xtra
 • 7/13/2022
 • Jaarverantwoording Kinderdagopvang Gemeenten 2021
 • 6/28/2022
 • Resultaat aanbesteding Pater Vogelsstraat Kerkstraat en Hubertusweg
 • 6/28/2022
 • Aanpak scheidingsproblematiek
 • 6/24/2022
 • Meicirculaire gemeentefonds 2022
 • 6/15/2022
 • Schaarste elektriciteitsnet
 • 6/2/2022
 • Garantstelling lening aanleg padelbanen tv Slotje
 • 5/30/2022
 • Reactivering vliegbasis De Peel
 • 5/30/2022
 • Onderzoek radarverstoring windmolens
 • 5/25/2022
 • Stand van zaken heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers
 • 5/11/2022
 • Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen
 • 5/10/2022
 • Jaarverslag VTH 2021
 • 5/10/2022
 • Aanbestedingen groot asfaltonderhoud
 • 4/29/2022
 • Beheerovereenkomst Bosgroep Zuid Nederland 2022-2027
 • 4/21/2022
 • Maartbrief gemeentefonds 2022
 • 4/21/2022
 • Financiële ondersteuning inwoners laag inkomen in kosten van energierekening
 • 4/13/2022
 • Stand van zaken ontwikkeling positionering governance en financiering Senzer
 • 4/13/2022
 • Jaarverslag 2021 intergemeentelijke commissie bezwaarschriften
 • 4/8/2022
 • N279 Planproces
 • 3/31/2022
 • Rapportage Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd regiorapport verscherpt toezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • 3/30/2022
 • Kadernota 2023 van de GR Peelgemeenten
 • 3/23/2022
 • Update proces regionaal bedrijventerrein
 • 3/17/2022
 • Stand van zaken jeugdbescherming
 • 3/17/2022
 • Economische agenda De Peel
 • 3/10/2022
 • Inrichting samenwerkingsstructuur arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
 • 3/10/2022
 • Bundelroutes
 • 3/4/2022
 • Evaluatie woonvisie 2017-2021
 • 2/24/2022
 • Dienstverleningsovereenkomst bijzondere bijstand en overige inkomensondersteunende regelingen
 • 2/22/2022
 • Jaaroverzicht klachtafhandeling en overzicht zaken Nationale Ombudsman 2021
 • 2/17/2022
 • Rapportages Veiligheid 2021
 • 2/8/2022
 • Ontwikkelingen Belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • 1/28/2022
 • Uitvoeringsprogramma VTH 2022
 • 1/27/2022
 • Bibliotheek De Lage Beemden 2023
 • 1/27/2022
 • Rapportage natuurmonitoring 2021