Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 12/5/2019
 • Implementatie Wvggz - Wzd
 • 12/3/2019
 • Verslag voortgang regionale energiestrategie (RES)
 • 11/29/2019
 • Overnameproces Vierbinden
 • 11/27/2019
 • Interbestuurlijk toezicht IBT - toezichtsoordeel Omgevingsrecht 2019
 • 11/27/2019
 • Deelname regionale aanbesteding VTH-applicatie
 • 11/27/2019
 • Perspectief op werk
 • 11/19/2019
 • Raadsinformatiebrief met betrekking tot de verkoop schoolwoningen Jan van Rixtelstraat Aarle-Rixtel
 • 11/6/2019
 • Meerjaren Onderhoudsplan MJOP gemeentelijke gebouwen 2019-2028
 • 11/2/2019
 • Evaluatie en uittreedcondities Innovatiehuis De Peel
 • 11/1/2019
 • Beleidsplan VRBZO ex artikel 14 Wvr
 • 10/31/2019
 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst realisatie Het Gulden Land
 • 10/31/2019
 • Overleg Dorpsraden over vuurwerkvrije zones heden
 • 10/31/2019
 • Vertraging aanbesteding Vonderweg Beek en Donk
 • 10/30/2019
 • Reactie op controle woonwagencentrum Lieshout d.d. 3-10-2019
 • 10/29/2019
 • Ongevallencijfers 2015 tot media 2019
 • 10/17/2019
 • Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer 2019
 • 9/26/2019
 • Burgerinitiatief Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek
 • 9/26/2019
 • Advies juridische samenwerkingsvorm GR Peelgemeenten
 • 9/19/2019
 • Integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) GGD
 • 9/19/2019
 • 5G netwerk
 • 9/12/2019
 • Zienswijze vliegveld De Peel
 • 9/12/2019
 • Bezemactie gewasbeschermingsmiddelen
 • 9/5/2019
 • Resultaten regentonnenactie juni watermaand 2019
 • 9/2/2019
 • Nadere afspraken met Ondernemersfonds Laarbeek
 • 8/29/2019
 • Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 1e helft 2019
 • 8/23/2019
 • Duurzaamheidsleningen
 • 8/23/2019
 • Verkoop voormalige schoolwoningen Jan van Rixtelstraat te Aarle-Rixtel
 • 8/22/2019
 • Bestuursopdracht - Renovatie Het Anker in relatie tot de aanpassing Ontmoetingscentrum
 • 8/16/2019
 • RIB Studie kruising N 615 - Deense Hoek
 • 8/15/2019
 • Definitief besluit werkgeverschap gezins- en jongerencoaches
 • 7/16/2019
 • Raadsinformatiebrief Plan Aanpak Stikstof (PAS), ODZOB
 • 7/16/2019
 • Organisatievraagstuk Vierbinden
 • 7/16/2019
 • RIB Interbestuurlijk Toezicht Archief- en Informatiebeheer 2019
 • 7/11/2019
 • Subregionale afspraken bedrijventerreinen - Deel 2
 • 6/19/2019
 • Meicirculaire gemeentefonds 2019
 • 6/18/2019
 • Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
 • 6/13/2019
 • Voortgang integrale persoonsgerichte aanpak verward gedrag
 • 6/13/2019
 • Protocol cameratoezicht gemeente Laarbeek
 • 6/12/2019
 • Tweede begrotingswijziging GR Peelgemeenten
 • 6/11/2019
 • Regionaal jaarverslag leerplicht RMC 2017-2018
 • 6/11/2019
 • Visie op mestbewerking
 • 5/29/2019
 • Tussenevaluatie bibliotheek De Lage Beemden
 • 5/29/2019
 • Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften
 • 5/23/2019
 • Financiële situatie Senzer
 • 5/20/2019
 • Scope en toetsingskader t.b.v. evaluatie Senzer
 • 5/20/2019
 • Kennisname jaarverslag toezicht Kinderopvang 2018
 • 5/20/2019
 • Bijeenkomst herontwikkeling 't Anker
 • 5/14/2019
 • Stand van zaken proces jaarrekening 2018
 • 5/14/2019
 • Subregionale afstemming bedrijventerreinenprogrammering
 • 5/2/2019
 • RIB Procedure invoering nieuw subsidieprogramma