Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 9/26/2019
 • Burgerinitiatief Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek
 • 9/26/2019
 • Advies juridische samenwerkingsvorm GR Peelgemeenten
 • 9/19/2019
 • 5G netwerk
 • 9/19/2019
 • Integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) GGD
 • 9/12/2019
 • Zienswijze vliegveld De Peel
 • 9/12/2019
 • Bezemactie gewasbeschermingsmiddelen
 • 9/5/2019
 • Resultaten regentonnenactie juni watermaand 2019
 • 9/2/2019
 • Nadere afspraken met Ondernemersfonds Laarbeek
 • 8/29/2019
 • Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 1e helft 2019
 • 8/23/2019
 • Duurzaamheidsleningen
 • 8/23/2019
 • Verkoop voormalige schoolwoningen Jan van Rixtelstraat te Aarle-Rixtel
 • 8/22/2019
 • Bestuursopdracht - Renovatie Het Anker in relatie tot de aanpassing Ontmoetingscentrum
 • 8/16/2019
 • RIB Studie kruising N 615 - Deense Hoek
 • 8/15/2019
 • Definitief besluit werkgeverschap gezins- en jongerencoaches
 • 7/16/2019
 • Raadsinformatiebrief Plan Aanpak Stikstof (PAS), ODZOB
 • 7/16/2019
 • Organisatievraagstuk Vierbinden
 • 7/16/2019
 • RIB Interbestuurlijk Toezicht Archief- en Informatiebeheer 2019
 • 7/11/2019
 • Subregionale afspraken bedrijventerreinen - Deel 2
 • 6/19/2019
 • Meicirculaire gemeentefonds 2019
 • 6/18/2019
 • Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
 • 6/13/2019
 • Protocol cameratoezicht gemeente Laarbeek
 • 6/13/2019
 • Voortgang integrale persoonsgerichte aanpak verward gedrag
 • 6/12/2019
 • Tweede begrotingswijziging GR Peelgemeenten
 • 6/11/2019
 • Regionaal jaarverslag leerplicht RMC 2017-2018
 • 6/11/2019
 • Visie op mestbewerking
 • 5/29/2019
 • Tussenevaluatie bibliotheek De Lage Beemden
 • 5/29/2019
 • Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften
 • 5/23/2019
 • Financiële situatie Senzer
 • 5/20/2019
 • Scope en toetsingskader t.b.v. evaluatie Senzer
 • 5/20/2019
 • Kennisname jaarverslag toezicht Kinderopvang 2018
 • 5/20/2019
 • Bijeenkomst herontwikkeling 't Anker
 • 5/14/2019
 • Subregionale afstemming bedrijventerreinenprogrammering
 • 5/14/2019
 • Stand van zaken proces jaarrekening 2018
 • 5/2/2019
 • RIB Procedure invoering nieuw subsidieprogramma
 • 5/1/2019
 • Vrachtwagenheffing op rijkswegen
 • 4/24/2019
 • Ingrepen bij Regionaal Historisch Centrum Eindhoven hebben beoogd effect
 • 4/23/2019
 • Bestuursopdracht herbestemmingsonderzoek locatie Het Anker te Beek en Donk
 • 4/17/2019
 • Maatregelen verkeersveiligheid Kerkakkers in samenhang met schoolwoningen Commanderij College
 • 4/17/2019
 • Aanvullende reactie op Kaderbrief 2020 Senzer
 • 4/11/2019
 • Overzicht financiën afval 2018
 • 3/21/2019
 • Basisplanning 'Wat gaan we er voor doen in 2019'
 • 3/15/2019
 • Invulling motie met betrekking tot het beschikbaar stellen van regentonnen, bezinkbakken of bodeminfiltratiesystemen.
 • 3/1/2019
 • Stand van zaken Wmo-huishoudelijke ondersteuning
 • 2/22/2019
 • Stand van Zaken Visie Buitengebied Laarbeek
 • 2/13/2019
 • Derde kwartaalrapportage 2018 Peelgemeenten
 • 2/7/2019
 • Planstudie N615 - N272 Beek en Donk-Gemert
 • 2/6/2019
 • Handhavingsprogramma 2019
 • 2/6/2019
 • Jaarplan 2019 Doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
 • 1/30/2019
 • Planning & Control cyclus 2019
 • 1/30/2019
 • Duurzaamheidsleningen