Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 1/18/2021
 • Transformatie en woningsplitsing
 • 12/23/2020
 • 3e kwartaalrapportage GR Peelgemeenten
 • 12/23/2020
 • Vangnetregeling
 • 12/18/2020
 • Stand van zaken veranderopgave Inburgering
 • 12/16/2020
 • Ledverlichting sportparken
 • 12/14/2020
 • Schulddienstverlening
 • 12/10/2020
 • Plan 'Ouder worden in Laarbeek'
 • 12/1/2020
 • Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de feestdagen
 • 11/19/2020
 • Ongevallencijfers 2015 tot en met 2e kwartaal 2020
 • 11/12/2020
 • Definitief besluit over wijziging GR Peelgemeenten
 • 11/5/2020
 • Proces eindrapport evaluatie GR Senzer en begrotingswijziging 2021
 • 11/4/2020
 • Corona gerelateerde betalingen en tegemoetkomingen
 • 11/3/2020
 • Peelmarketing
 • 10/14/2020
 • Voortgang gemeentelijke uitvoering Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
 • 10/14/2020
 • Lbr. 20-031 Uitvoeringslasten Klimaatakkoord
 • 10/14/2020
 • Vroegsignalering schulden
 • 10/7/2020
 • 2e Kwartaalrapportage GR Peelgemeenten
 • 10/5/2020
 • Toetreding van gem. Veldhoven bij inkoopsamenwerking jeugd Een 10 voor de jeugd
 • 9/30/2020
 • MIRT onderzoek Brainportregio
 • 9/30/2020
 • Toename aantal bezwaren mede door explosieve groei No Cure No Pay bureaus
 • 9/29/2020
 • Stand van zaken realisatie geboortebos
 • 9/24/2020
 • Compensatie huur sportverenigingen
 • 9/4/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden verdeling over gemeenten
 • 9/4/2020
 • Besluit steunmaatregel BSOB in relatie tot coronacrisis opstarten van invorderingsproces per 1-9-2020
 • 9/4/2020
 • Interbestuurlijk Toezicht archief- en informatiebeheer 2020
 • 9/4/2020
 • Proces begroting Senzer
 • 7/16/2020
 • Informatiebeveiliging 2019
 • 7/9/2020
 • Totaaloverzicht bestemmingsreserves n.a.v. voorstel actualisering reserves 2020
 • 7/6/2020
 • Eindevaluatie pilot uitkeringsgerechtigden met een loonwaarde tot 30 procent
 • 6/26/2020
 • 1e Kwartaalrapportage 2020 en prognoses 2020-2021 GR Peelgemeenten
 • 6/26/2020
 • Regioplan doorontwikkeling beschermd wonen
 • 6/26/2020
 • Jaarrapportage 2019 zorgkosten Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten
 • 6/24/2020
 • Communicatie en participatie aanpak N272-N615
 • 6/23/2020
 • Meicirculaire gemeentefonds 2020
 • 6/18/2020
 • Besluit extra maatregelen BSOB in relatie tot coronacrisis
 • 6/11/2020
 • Schriftelijke vragen ex art 37 RvO van fractie PNL over Woningbouw Mariahout
 • 5/29/2020
 • Formele vaststelling regionale samenwerking inkoop jeugdhulp Een 10 voor de jeugd
 • 5/28/2020
 • Vaststellen concept Regionale Energiestrategie
 • 5/27/2020
 • Overschrijding krediet reconstructie Nieuwe Erven
 • 5/15/2020
 • Regionaal jaarverslag leerplicht - RMC 2018-2019
 • 5/6/2020
 • Proeftuinaanvraaag Mariahout aardgasvrij
 • 5/6/2020
 • Handhavingsverslag 2019 gemeeente Laarbeek
 • 5/1/2020
 • afronding overnameproces van ViERBINDEN
 • 5/1/2020
 • Coronavirus 30 april 2020
 • 4/30/2020
 • Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften
 • 4/29/2020
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers tweede voorschot
 • 4/29/2020
 • Rapport Rekenkamercommissies ten aanzien van de ODZOB
 • 4/29/2020
 • Gevolgen van de coronacrisis
 • 4/29/2020
 • Onderzoek indirecte subsidies
 • 4/29/2020
 • Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2019 Laarbeek