Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 1/23/2020
 • Visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Zuidoost Brabant
 • 1/23/2020
 • Jaarplan 2020 Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel
 • 1/22/2020
 • Onderzoek duurzame warmte Mariahout
 • 1/15/2020
 • Vaststellen stimuleringsregeling afkoppelen
 • 1/15/2020
 • Aanpassing prognose zorgkosten bij derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten
 • 1/9/2020
 • Terugkoppeling raadsbijeenkomst wonen voor kwetsbare zorg doelgroepen
 • 1/9/2020
 • Startnotitie Pilot omgevingsplan Centrum Aarle-Rixtel
 • 1/7/2020
 • Overnameproces Vierbinden
 • 1/7/2020
 • Schriftelijke vragen ex art 37 RvO van CDA inzake Beëindiging Join Us Beek en Donk per 1-1-2020
 • 1/7/2020
 • Provinciale beoordeling begroting 2020 Laarbeek
 • 1/7/2020
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • 12/19/2019
 • Begroting Senzer stand van zaken
 • 12/13/2019
 • Tweede en derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten
 • 12/11/2019
 • Verzoek herziening van de Visie op grootschalige opwek van duurzame energie
 • 12/11/2019
 • Verzoek Stichting Seniorenraad Laarbeek tot opstellen passende huisvestingsverordening ihkv Huisvestingswet 2014
 • 12/5/2019
 • Implementatie Wvggz - Wzd
 • 12/3/2019
 • Verslag voortgang regionale energiestrategie (RES)
 • 11/29/2019
 • Overnameproces Vierbinden
 • 11/27/2019
 • Interbestuurlijk toezicht IBT - toezichtsoordeel Omgevingsrecht 2019
 • 11/27/2019
 • Deelname regionale aanbesteding VTH-applicatie
 • 11/27/2019
 • Perspectief op werk
 • 11/19/2019
 • Raadsinformatiebrief met betrekking tot de verkoop schoolwoningen Jan van Rixtelstraat Aarle-Rixtel
 • 11/6/2019
 • Meerjaren Onderhoudsplan MJOP gemeentelijke gebouwen 2019-2028
 • 11/2/2019
 • Evaluatie en uittreedcondities Innovatiehuis De Peel
 • 11/1/2019
 • Beleidsplan VRBZO ex artikel 14 Wvr
 • 10/31/2019
 • Vertraging aanbesteding Vonderweg Beek en Donk
 • 10/31/2019
 • Overleg Dorpsraden over vuurwerkvrije zones heden
 • 10/31/2019
 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst realisatie Het Gulden Land
 • 10/30/2019
 • Reactie op controle woonwagencentrum Lieshout d.d. 3-10-2019
 • 10/29/2019
 • Ongevallencijfers 2015 tot media 2019
 • 10/17/2019
 • Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer 2019
 • 9/26/2019
 • Burgerinitiatief Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek
 • 9/26/2019
 • Advies juridische samenwerkingsvorm GR Peelgemeenten
 • 9/19/2019
 • 5G netwerk
 • 9/19/2019
 • Integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) GGD
 • 9/12/2019
 • Zienswijze vliegveld De Peel
 • 9/12/2019
 • Bezemactie gewasbeschermingsmiddelen
 • 9/5/2019
 • Resultaten regentonnenactie juni watermaand 2019
 • 9/2/2019
 • Nadere afspraken met Ondernemersfonds Laarbeek
 • 8/29/2019
 • Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders 1e helft 2019
 • 8/23/2019
 • Duurzaamheidsleningen
 • 8/23/2019
 • Verkoop voormalige schoolwoningen Jan van Rixtelstraat te Aarle-Rixtel
 • 8/22/2019
 • Bestuursopdracht - Renovatie Het Anker in relatie tot de aanpassing Ontmoetingscentrum
 • 8/16/2019
 • RIB Studie kruising N 615 - Deense Hoek
 • 8/15/2019
 • Definitief besluit werkgeverschap gezins- en jongerencoaches
 • 7/16/2019
 • Raadsinformatiebrief Plan Aanpak Stikstof (PAS), ODZOB
 • 7/16/2019
 • Organisatievraagstuk Vierbinden
 • 7/16/2019
 • RIB Interbestuurlijk Toezicht Archief- en Informatiebeheer 2019
 • 7/11/2019
 • Subregionale afspraken bedrijventerreinen - Deel 2
 • 6/19/2019
 • Meicirculaire gemeentefonds 2019