Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 3 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Gerard Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De heer Blankesteijn (CDA) en mevrouw Bezembinder-Feiken (De Lokale Partij) hebben aangegeven de motie ‘Aanpak overlast station Hoevelaken’ te willen indienen. Volgens het reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 2a.
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2.-
MET DEBAT
2
Programmabegroting 2023-2026 en tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 (2022-069)
Spreektijd per fractie is voor de 1e en 2e termijn samen maximaal 15 minuten. Interruptietijd is maximaal 5 minuten per fractie.
2.a
Motie ‘Aanpak overlast station Hoevelaken’
3
Ter kennisname: besluitenlijst van 20 oktober 2022
4
Sluiting