Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 maart 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Gerard Renkema

1
Opening en vaststellen agenda
De gemeenteraad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De onderwerpen op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
2
Vragenuurtje (artikel 35 van het Reglement van Orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3
Ingekomen stukken en mededelingen (2023-014)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
4.-
MET DEBAT
4
Meerjareninvesteringsplan binnensport op basis van het rapport Analyse binnensportaccommodaties gemeente Nijkerk (2023-007)
5
Verduurzamen nieuw gemeentehuis (2023-011)
6
Project Bloemrijke akkerranden (2023-018)
De raadscommissie van 16 maart 2023 heeft geadviseerd dit onderwerp zonder debat te behandelen.
7.-
ZONDER DEBAT
7
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Amersfoortseweg 53 (20230-013)
7.a
Benoemen leden diverse (raads)commissies (2023-027)
8
Ter kennisname: besluitenlijst van 16 februari 2023
9
Sluiting