Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 2 - 8 december 2020

Locatie: 2. Stad Almelo
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. Stöteler
Toelichting: ++Inbreng leveren++
In het oordeelsvormend politiek beraad praat de raad met elkaar en met het college over de geagendeerde onderwerpen. De woordvoerders van de fracties krijgen de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen en tot een oordeel te komen. Dit gebeurt meestal op basis van een concept voorstel aan de raad. Via raadsgriffie@almelo.nl kunt u over een of meer onderwerpen een schriftelijke reactie sturen. Uw reactie plaatsen wij dan bij de agendastukken ter kennisname van de gemeenteraad.

++Werkwijze++
Aan het oordeelsvormende politiek beraad gaan meestal een of meerdere beeldvormende politieke beraden vooraf. Geïnteresseerden en betrokkenen hebben daarbij hun inbreng kunnen leveren. Deze inbreng nemen de raad en het college van b en w mee naar het oordeelsvormend politiek beraad. Als het onderwerp rijp is voor besluitvorming wordt het geagendeerd in de raadsvergadering. Meer informatie over de werkwijze van de gemeenteraad vind je hier.

++RIVM Richtlijnen++
In verband met de RIVM richtlijnen vindt dit politiek beraad plaats zonder publiek. Meekijken en/of terugkijken kan via: https://www.almelo.nl/vergaderingen-live-volgen-terugkijken. Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de Raadsgriffie via: raadsgriffie@almelo.nl of (0546) 54 13 91.
Algemene documenten:

1
Programma (C) Binnenstad Ruimte & Wonen en Bestuur en Organisatie
Portefeuillehouders JM. Rees en A. Gerritsen
19:00 – 21:00 uur
Voorzitter: S. Stöteler
1.1
Mededelingen
1.2
Raadsbrieven
1.3
Stimuleringsregelingen particuliere woningen
Uw raad heeft in 2018 een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheden om langer zelfstandig wonen voor oudere woningeigenaren te bevorderen. Wij hebben u in februari van dit jaar geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. Daarbij gaven wij aan dat wij met het beschikbare budget meerdere stimuleringsmogelijkheden voor verschillende doeleinden in één proces willen oppakken. Naast deze in februari aangekondigde doeleinden stellen wij voor het verbeteren en verduurzamen van particuliere woningen in de wijk Nieuwstraatkwartier eveneens te stimuleren met een regeling. Bij de uitwerking van een regelingen bleek dat het opstellen van één integrale regeling voor deze doeleinden niet realiseerbaar is. Wij stellen u daarom voor een drietal stimuleringsregelingen vast te stellen, waarmee wij bovenstaande ontwikkelingen met betrekking tot de particuliere woningen en woningeigenaren in Almelo willen stimuleren:
(1) een verordening ‘toekomstbestendig wonen’ om langer zelfstandig en zelfredzaam wonen en verduurzamen te stimuleren;
(2) een verordening ‘starterslening’ om starters een kans te bieden op de woningmarkt en jongeren te binden aan de gemeente;
(3) een verordening ‘woningverbetering en –verduurzaming’ voor verbetering van woningen van woningeigenaren in de wijk Nieuwstraatkwartier.
1.4
Aanpak (her)verdeling prullenbakken
Tijdens de begrotingsbehandeling in 2019 heeft u een motie aangenomen waarin u verzoekt over te gaan tot het herverdelen van het aantal aanwezige prullenbakken op straat en het buitengebied. Tijdens de begrotingsbehandeling van 12-11-20 is u toegezegd dat u die dit jaar nog zou ontvangen. Het raadsvoorstel waarin dit is uitgewerkt in uitgangspunten en aanpak ligt nu voor.
1.5
Herinrichting Witvoeten- en Gravenstraat
Beter Wonen, Waterschap Vechtstromen, Cogas/Coteq en de gemeente Almelo hebben een gezamenlijk plan opgesteld voor de herinrichting van de Witvoeten- en Gravenstraat. Beter Wonen sloopt 54 huurwoningen en bouwt 51 nieuwe huurwoningen. Door de woningen naar achteren te plaatsen, kunnen de straten ingericht worden als een toekomstbestendige leefstraat met een duurzame inrichting. De raad stelt een investeringskrediet beschikbaar voor de herinrichting van de openbare ruimte in de straten.
1.6
Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Gravenweg 1b
Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe Gravenweg 1b”, welke een woonbestemming omzet in maatschappelijke doeleinden, en recreatief gebruik, heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingekomen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan vast te stellen.
2
Programma (A) Zorg en Duurzaamheid
21:00 – 23:00 uur
Portefeuillehouder E. van Mierlo
Voorzitter: I. ten Seldam
2.1
Mededelingen
2.2
Raadsbrieven
*Geen*
2.3
Verlengen looptijd verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 - 2020
Almelo gaat een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) opstellen. Belangrijk onderdeel daarin wordt de Klimaatadaptatiestrategie waarin staat opgenomen over hoe wij Almelo verder klimaatrobuust willen maken. Gezien alle recente ontwikkelingen kan dit nieuwe vGRP pas in 2021 aan de gemeenteraad aangeboden worden. Aangezien het huidige vGRP tot eind 2020 geldig is èn in de huidige koers kan worden voortgezet, wordt de gemeenteraad voorgesteld het huidige vGRP met één jaar te verlengen.