Gemeente Almelo
Home 

Raadsbrieven

PlaatsingsdatumTitel
 • 7/2/2020
 • Programma van Eisen nieuw zwembad Sportpark
 • 7/1/2020
 • veranderopdracht Regio Twente
 • 7/1/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Gravenweg 1b
 • 7/1/2020
 • Brief aan kabinet over zorgelijke financiële positie Almelo
 • 6/24/2020
 • Herontwikkeling tuincentrum Braamhaar en Schapendrift 11-11A
 • 6/24/2020
 • Voortgang motie Premie Participatiewet bij Programmabegroting 2020
 • 6/24/2020
 • Plan van aanpak omgevingsplan
 • 6/24/2020
 • Vaststelling subsidie 2019 Stichting Ontdek Hightech Almelo
 • 6/24/2020
 • Vonnis kort geding aanbesteding tankstation XL Businesspark
 • 6/24/2020
 • Beantwoording vragen uit amendement “extra geld voor wijkgericht werken”
 • 6/24/2020
 • verkoop voormalig schoolgebouw De Heemde
 • 6/24/2020
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau Vloedbeltverbinding
 • 6/24/2020
 • Rapportage -relatie voorraad sociale huurwoningen en beroep op sociale voorzieningen
 • 6/17/2020
 • Jaarrekening 2019 NV Industriegebouw Maatschappij (IGM)
 • 6/17/2020
 • Terinzagelegging jaarrekening Twente Milieu NV
 • 6/10/2020
 • Vaststelling beleidsregels Kamerbewoning, inwoning, woningsplitsing, herbestemmen van niet voor bewoning bestemde gebouwen en verkleining oppervlaktemaat voor woningen
 • 6/10/2020
 • Informatie over motie Kerkenvisie (CU)
 • 6/10/2020
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau Vloedbeltverbinding
 • 6/10/2020
 • Vaststelling Subsidie 2019 Stichting Almelo Promotie
 • 6/4/2020
 • Vonnis kort geding aanbesteding tankstation XL Businesspark
 • 6/3/2020
 • Vaststelling nadere herprioritering minimabeleid
 • 6/3/2020
 • Reactie op Quickscan 2020 jaarstukken GR's
 • 6/3/2020
 • Ontwikkelingen subsidies
 • 5/27/2020
 • bewindvoering Stadsbank
 • 5/27/2020
 • Afhandeling moties
 • 5/27/2020
 • Parkeerabonnementen Javapark
 • 5/27/2020
 • Intrekken Zonneladder
 • 5/27/2020
 • Voortgang motie ‘fiets- en wandelnetwerk’
 • 5/27/2020
 • Toetreding gemeente Wierden als aandeelhouder van Twente Milieu N.V.
 • 5/14/2020
 • Begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen
 • 5/13/2020
 • Aanbieden beheerplannen Fysiek aan Raad
 • 5/13/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Tusveld 4
 • 5/13/2020
 • Motie onderzoek 'Lagere OZB voor verenigingen'
 • 5/13/2020
 • Cameratoezicht binnenstad
 • 5/12/2020
 • Burgemeestersbrief aan de Raad inzake update Coronavirus
 • 5/8/2020
 • Corona maatregelen
 • 5/6/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Bornsestraat 384
 • 5/6/2020
 • Aanvullende informatie politiek beraad tariefdifferentiatie
 • 5/6/2020
 • motie 17
 • 5/6/2020
 • Voortgang afhandeling motie CDA en CU over alternatieven voor de jaarwisseling
 • 5/6/2020
 • Gevolgen coronarichtlijnen op de organisatieontwikkeling
 • 4/29/2020
 • Interbestuurlijk Toezicht 2020
 • 4/29/2020
 • Verbeterplan grond- en vastgoedbeleid 2020
 • 4/29/2020
 • Gewijzigde planning perspectiefnota 2020
 • 4/29/2020
 • Intentieovereenkomst met waterschap Vechtstromen
 • 4/29/2020
 • Belastingmaatregelen in verband met de coronacrisis
 • 4/22/2020
 • Garantstelling lening BNG Duurzaamheidsfonds t.b.v. Stichting Natuurhus
 • 4/22/2020
 • Concept Regionale Energie Strategie Twente (RES).
 • 4/17/2020
 • Raadsbrief Regionale Energie Strategie
 • 4/16/2020
 • Vaststellen jaarverslagen vergunningverlening, toezicht en handhaving 2018-2019