Gemeente Almelo
Home 

Raadsbrieven

PlaatsingsdatumTitel
 • 10/28/2020
 • Uitvoering motie Maximale inspanning behoud Stadsmuseum
 • 10/28/2020
 • Septembercirculaire 2020 gemeentefonds
 • 10/28/2020
 • Uitvoering motie Subsidie Kaliber
 • 10/28/2020
 • Beantwoording motie ‘Kernenergie op de agenda’
 • 10/28/2020
 • Uitvoering moties Subsidie Bibliotheek
 • 10/23/2020
 • Aanbiedingsbrief maatregelenplan 3
 • 10/21/2020
 • Uitvoering motie 'Zorggeld is voor de zorg. En daarmee basta!
 • 10/14/2020
 • Tijdelijke subsidieregeling corona maatregelen
 • 10/8/2020
 • Grondprijzen vak 3 Almelo Noordoost
 • 10/8/2020
 • Ontwikkelingen op gebied van grondstoffen
 • 10/8/2020
 • Evaluatie maatregelen milieupleinen en structureel maken cameratoezicht
 • 10/7/2020
 • Uitvoering motie periodiek informeren
 • 10/7/2020
 • Terugkoppeling zienswijzen GR's
 • 10/1/2020
 • Vaststellen notitie grondprijzen
 • 10/1/2020
 • Vaststellen Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Almelo 2020-2023
 • 9/23/2020
 • Deelname topsectorenproject De Nieuwe Hovenier
 • 9/23/2020
 • voortgang verbeterplan grond- en vastgoedbeleid
 • 9/23/2020
 • Informeren raad deelname aan Visitatiecommissie FBSD
 • 9/23/2020
 • Evaluatie nieuwe verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag
 • 9/23/2020
 • Uitbreiding laad- en loskade XL Businesspark Twente
 • 9/23/2020
 • Ontwikkelingen op gebied van grondstoffen
 • 9/16/2020
 • Jaarverslag stadsbouwmeester 2019
 • 9/15/2020
 • Detailhandelstructuurvisie 2020 - 2025
 • 9/9/2020
 • Voorliggende voorziening was- en strijkservice Almelo
 • 9/9/2020
 • verbreding aanbod collectieve zorgverzekering 2021
 • 8/26/2020
 • Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente 2020 ev
 • 8/26/2020
 • Compensatie voor coronacrisis door het Rijk
 • 8/26/2020
 • Vaststellen contract wijksturing
 • 8/26/2020
 • Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2019
 • 7/16/2020
 • Integrale aanpak natuur, biodiversiteit en groen
 • 7/8/2020
 • Vaststelling regionale bodemkwaliteitskaart PFASen notitie beleidsregels PFAS
 • 7/8/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan De Riet
 • 7/8/2020
 • Gunning aanbesteding beheer en exploitatie wijkaccommodaties
 • 7/8/2020
 • Voortgangsrapportage 'Investeren in Twente'
 • 7/8/2020
 • Jaarrekening 2019 Sportbedrijf Almelo BV.
 • 7/8/2020
 • Evaluatie IBOR
 • 7/8/2020
 • Herbouw gevel Weverij Indië
 • 7/8/2020
 • Precariobelasting 2020
 • 7/2/2020
 • Programma van Eisen nieuw zwembad Sportpark
 • 7/1/2020
 • veranderopdracht Regio Twente
 • 7/1/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Gravenweg 1b
 • 7/1/2020
 • Brief aan kabinet over zorgelijke financiële positie Almelo
 • 6/24/2020
 • Plan van aanpak omgevingsplan
 • 6/24/2020
 • Beantwoording vragen uit amendement “extra geld voor wijkgericht werken”
 • 6/24/2020
 • verkoop voormalig schoolgebouw De Heemde
 • 6/24/2020
 • Rapportage -relatie voorraad sociale huurwoningen en beroep op sociale voorzieningen
 • 6/24/2020
 • Herontwikkeling tuincentrum Braamhaar en Schapendrift 11-11A
 • 6/24/2020
 • Voortgang motie Premie Participatiewet bij Programmabegroting 2020
 • 6/24/2020
 • Vonnis kort geding aanbesteding tankstation XL Businesspark
 • 6/24/2020
 • Vaststelling subsidie 2019 Stichting Ontdek Hightech Almelo