Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 1 november 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Toelichting: Meerjarenprogrammabegroting Almelo 2019
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
1.1
Overzicht contacten motiemarkt
A
Programmabegroting 2019
B
Algemene beschouwingen
B.1
Presentaties
C
Ingediende amendementen en moties
C1
Ingediende amendementen
C2
Ingediende moties
D
Voorgenomen amendementen en moties
pdf Overzicht ingediende en voorgenomen amendementen en moties versie2 12:30uur.pdf (405KB)
pdf A PVV - Verlagen en afschaffen belastingen.docx (268KB)
pdf A PvdA - Wens of realiteit.pdf (202KB)
pdf A D66 - Verminderen bezuiniging zorg.docx (256KB)
pdf A PvdA LA SP- Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden.docx (613KB)
pdf A LA - Pilots en experimenten.doc (354KB)
pdf M D66 - Bevorderen diversiteit.docx (324KB)
pdf M D66 - Subsidie groene tuinen (Steenbreek).docx (329KB)
pdf M VVD - Wijzigen verkeerssituatie Elsboerlaan-Meulenbeldlaan.pdf (457KB)
pdf M PVA - programma economie en participatie.docx (317KB)
pdf M PVA - Groenonderhoud.docx (307KB)
pdf M PVA - OZB, de grote “onbekende” bekende.docx (316KB)
pdf M PVA - terugdringen leegstand.docx (321KB)
pdf M VVD - Werk maken van verkoop Twence, Cogas en Crematoria Twente.pdf (150KB)
pdf M VVD - Duurzaamheid.pdf (154KB)
pdf M LA - Herontwikkeling organisatie.docx (293KB)
pdf M LA - Twence incidenteel dividend.docx (310KB)
pdf M LA - Duurzaamheid.docx (294KB)
pdf M CU - Preventie via vrijwilligerscoach (Vrouwen coachen meiden).doc (230KB)
pdf M CDA CU LAS VVD - Kansrijke Start.pdf (456KB)
pdf M VVD CDA LAS CU - Betrekken van effecten uitvoeringstaken bij de bezuinigingsopgave.pdf (274KB)
pdf M VVD CDA LAS CU - Kosten, resultaten en effecten van de uitvoering Leerplicht-RMC.pdf (271KB)
pdf M GL - Onafhankelijk evaluatieteam gemeente-wijkcoaches.docx (575KB)
pdf M GL - Tekorten aanvullen door het Rijk.docx (539KB)
pdf M GL - Rentepercentage Stads Bank Oost.docx (553KB)
pdf M GL - Lening tbv bouw Natuurhus.docx (534KB)
pdf M GL - Lobby F35.docx (534KB)
pdf M GL CU - Oproep kinderpardon.docx (536KB)
pdf M GL - Integrale aanpak bevordering gezondheid.docx (524KB)
pdf M GL - Basisinkomen.docx (529KB)
pdf M SP - Lobby Sociaal Domein.docx (376KB)
pdf M LAS CDA VVD CU - 100kV hoogspanningsleiding ondergronds.pdf (210KB)
pdf M CU LAS D66 LA CDA VVD PvdA - Blijverslening.doc (239KB)
pdf A D66 - Geen extra verhoging OZB.docx (331KB)
E
Stemuitslagen
pdf Overzicht amendementen en moties met stemuitslagen begrotingsbehandeling 1 november 2018.pdf (407KB)
pdf Stemuitslag Amendement 8 - SMART.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Amendement 9 - Wens of realiteit.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Amendement 21 - Vermindering bezuiniging zorg.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Amendement 22 - Geen extra verhoging OZB.pdf (155KB)
pdf Stemuitslag Amendement 28 - Pilots en experimenten.pdf (155KB)
pdf Stemuitslag Amendement 29 - Afschaffen hondenbelasting.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Amendement 30 - Afschaffen Leges.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Amendement 31 - Afschaffen rioolheffing.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 1 - Preventie via vrijwilligersoach.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 2 - Blijverslening.pdf (153KB)
pdf Stemuitslag Motie 3 - Kansrijke Start.pdf (153KB)
pdf Stemuitslag Motie 4 - Programma economie en participatie.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 5 - Groenonderhoud.pdf (155KB)
pdf Stemuitslag Motie 7 - Terugdringen leegstand.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 10 - Hoogspanningsleiding ondergronds.pdf (153KB)
pdf Stemuitslag Motie 11 - Onafhankelijk evaluatieteam gemeente-wijkcoaches.pdf (155KB)
pdf Stemuitslag Motie 13 - Lobby F35.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 16 - Rentepercentage stadsbank oost.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 17 - Lobby sociaal domein.pdf (153KB)
pdf Stemuitslag Motie 18 - Kosten-resultaten-effecten uitvoering.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 19 - Betrekken vd effecten van wettelijke en aanvullende uitvoerinstaken van maatschappelijke partners.pdf (157KB)
pdf Stemuitslag Motie 23 - Bevorderen diversiteit.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 24 - Van beschermd wonen nr. beschermd thuis.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 25 - Twence incidenteel dividend.pdf (154KB)
pdf Stemuitslag Motie 26 - Herontwikkeling organisatie.pdf (155KB)
pdf Stemuitslag Motie 27 - Duurzaamheid.pdf (153KB)
pdf Stemuitslag Motie 32 - Almelo bouwt infrastruc. voor gas.pdf (155KB)
F
Memo's en beantwoording technische vragen
G
Belastingverordeningen 2019
H
Septembercirculaire gemeentefonds 2018
I
Besluitenlijst en notulen