link naar deze pagina

Gemeenteraad - 14 maart 2024

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Burgemeester J. van der Tak
Toelichting: Dit is een conceptagenda. Onderwerpen en (tijds)indeling kunnen nog wijzigen.
N.B. Deze vergadering is op donderdag!
De vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom om de vergadering bij te wonen; dat kan zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast op [www.barneveld.nl/raad](https://www.barneveld.nl/raad)

1 19:30
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst
4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen stukken (77KB)
pdf A-1 Brief Rekenkamer over onderzoeksopzet rol gemeenteraad bij Regionale Energiestrategie 1.0 Barneveld (224KB)
pdf A-2 Brief provincie Gelderland inzake financieel toezicht n.a.v. begroting 2024 d.d. 5-2-24 (1.3MB)
pdf A-3 Brief VPPG over brief aan koning over versterking wij-gevoel in gemeenten d.d. 28-2-24 (1.8MB)
pdf B-1.7 Besluit B&W over memo toezicht gezinshuizen d.d. 13-2-24 (246KB)
pdf B-1.13 Besluit B&W over Lokale Inclusie Agenda 2024 d.d. 13-2-24 (471KB)
pdf B-2.6 Besluit B&W over verslag werkbezoek Berlijn Internationale Grüne Woche d.d. 13-2-24 (1.3MB)
pdf B-3.1 Besluit B&W over informatiebrief netcongestie Regio Foodvalley d.d. 6-2-24 (490KB)
pdf B-3.3 Besluit B&W over memo zonne-energie op restgronden d.d. 6-2-24 (1MB)
pdf B-3.4 Besluit B&W over ondertekening overeenkomst Energiesysteem Actieplan d.d. 12-2-24 (640KB)
pdf B-3.5 Besluit B&W over achtervangsovereenkomst Waarborgfonds sociale woningbouw d.d. 12-2-24 (314KB)
pdf B-3.8 Memo B&W over procedure Oud Vellerseweg d.d. 17-02-24 (115KB)
pdf B-3.10 Besluit B&W over evaluatie speelruimtebeleidsplan 2023 d.d. 13-2-24 (708KB)
pdf B-3.11 Besluit B&W over memo haalbaarheidsonderzoek warmtenetten, geothermie e.a. d.d. 13-2-24 (6.7MB)
pdf B-3.12 Besluit B&W over input Strategische Agenda regio Foodvalley d.d. 13-2-24 (721KB)
pdf B-3.13 Besluit B&W over Uitvoeringsplan Veiligheid 2024 d.d. 27-2-24 (1.7MB)
pdf B-3.14 Memo B&W over evaluatie nevenstalling brandweer Barneveld-dorp d.d. 27-2-24 (113KB)
pdf B-3.15 Besluit B&W over memo Bopa-lijst en arbeidsmigranten ivm motie d.d. 27-2-24 (2MB)
pdf B-4.2 Besluit B&W over jaarverslag functionaris gegevensbescherming 2023 d.d. 6-2-24 (415KB)
pdf B-4.9 Besluit B&W over Communicatievisie 2024-2027 d.d. 13-2-24 (1.3MB)
pdf C-1a Brief Ver. VredeOord Voorthuizen over situatie op camping VredeOord d.d. 20-2-24 (145KB)
pdf C-1b Brief Ver. VredeOord Voorthuizen over handhavingsverzoek camping VredeOord d.d. 20-2-24 (136KB)
5
Instellen commissie voor onderzoek raadscommissielid
6
Benoeming en beëdiging nieuw benoemd raadscommissielid
7
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 8 Besluitvorming (blok 1).
7.1 19:40
Motie adviesrecht raad bij huisvesting arbeidsmigranten
7.2 20:20
Bestemmingsplan Harskamperweg e.o (Kootwijkerbroek)
7.3 20:40
Verklaring van geen bedenkingen PAB Horselerweg 6, Kootwijkerbroek
7.4 21:00
Rekenkameronderzoek Ondermijning
7.5 21:30
Monitoring programma duurzaamheid
7.6
Eventuele moties vreemd aan de agenda
Ingediende moties vreemd aan de agenda komen onder dit agendapunt aan de orde.
7.x 22:00
Pauze
8 22:10
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
8.1
Motie adviesrecht raad bij huisvesting arbeidsmigranten
De fracties van Pro'98 en de ChristenUnie geven aan dat er na de reflectie over het proces rondom de pilot huisvesting arbeidsmigranten een behoefte is ontstaan naar een grotere betrokkenheid van de raad bij de toekomstige behandeling van soortgelijke initiatieven. De fracties zijn voornemend een motie in te dienen waarin de raad het college verzoekt een aanpassing te doen in de vastgestelde lijst ‘Categorieën voor adviesrecht:' een lijst met categorieën waarin de raad wel, of niet om een uitspraak wordt gevraagd. 
Het doel van de motie is dat de gemeenteraad in het vervolg een bindende uitspraak kan doen over initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten, die afwijken van het huidige beleid.
8.2
Bestemmingsplan Harskamperweg e.o (Kootwijkerbroek)
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen waarmee niet-agrarische bedrijvigheid (bebouwing en buitenopslag) en een woning mogelijk worden gemaakt. Voor percelen aan de Harskamperweg (ten zuiden van nummers 58 en 60) en de Oude Essenerweg 13, 13A, 15 en 17 in Kootwijkerbroek is een verzoek ingediend om niet-agrarische bedrijvigheid (bebouwing en buitenopslag) en een woning te realiseren. Het gaat hierbij om de nieuwvestiging van twee niet-agrarische bedrijven. De nieuwe woning is ten westen van de (voormalig) bedrijfswoning aan de Oude Essenerweg 15 beoogd.
Er is één zienswijze ingediend.
pdf Raadsvoorstel 3256 Bestemmingsplan Harskamperweg e.o (Kootwijkerbroek) (103KB)
pdf Bijlage 1 Nota zienswijzen Harskamperweg e.o. (123KB)
pdf Bijlage 2 Staat van wijzigingen Harskamperweg e.o. (20KB)
pdf Toelichting (10.4MB)
pdf Toelichting_Bijlage 1 Verkennend bodem- en asbestonderzoek 2018 (17.9MB)
pdf Toelichting_Bijlage 2 Verkennend bodem- en asbestonderzoek 2021 (9.9MB)
pdf Toelichting_Bijlage 3 Asbestinventarisatierapport (4.4MB)
pdf Toelichting_Bijlage 4 Onderzoek wegverkeerslawaai (akoestiek) (2MB)
pdf Toelichting_Bijlage 5 Onderzoek akoestiek industrielawaai (2.4MB)
pdf Toelichting_Bijlage 6 Quickscan flora en fauna (2.9MB)
pdf Toelichting_Bijlage 7 AERIUS-berekening bouwfase (807KB)
pdf Toelichting_Bijlage 8 AERIUS-berekening bouwfase (verschilberekening) (1.1MB)
pdf Toelichting_Bijlage 9 AERIUS-berekening gebruiksfase (922KB)
pdf Toelichting_Bijlage 10 AERIUS-berekening gebruiksfase (verschilberekening) (1.2MB)
pdf Toelichting_Bijlage 11 AERIUS-berekening gebruikfase (randeffect) (1MB)
pdf Toelichting_Bijlage 12 Toelichting intern salderen (2.4MB)
pdf Toelichting_Bijlage 13 Nader onderzoek marterachtigen (ecologie) (165KB)
pdf Toelichting_Bijlage 14 Ontwerp ontheffing GS (marterachtigen) (1.2MB)
pdf Toelichting_Bijlage 15 Activiteitenplan soortenbescherming (887KB)
pdf Toelichting_Bijlage 16 Nader onderzoek vleermuizen (360KB)
pdf Toelichting_Bijlage 17 Luchtkwaliteitsonderzoek (566KB)
pdf Toelichting_Bijlage 18 Beoordelingsbesluit m.e.r. (97KB)
pdf Toelichting_Bijlage 19 Aanmeldnotitie m.e.r. (1.3MB)
pdf Toelichting_Bijlage 20 Toetsing Nota Parkeernormen 2020 (76KB)
pdf Toelichting_Bijlage 21 Verkeersgeneratie (93KB)
pdf Toelichting_Bijlage 22 Keer- en draaibewegingen noordelijke locatie (806KB)
pdf Toelichting_Bijlage 23 Keer- en draaibewegingen zuidelijke locatie (680KB)
pdf Toelichting_Bijlage 24 Nota zienswijzen (123KB)
pdf Regels (3.1MB)
pdf Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen 2020 (3.1MB)
pdf Regels_Bijlage 2 Lijst Kleinschalige bedrijfsactiviteiten (60KB)
pdf Regels_Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten (401KB)
pdf Regels_Bijlage 4 Inpassingsplan, beplantingsplan (7MB)
pdf Regels_Bijlage 5 Overzicht maatschappelijke tegenprestaties (3.7MB)
pdf Regels_Bijlage 6 Te slopen bebouwing Harskamperweg e.o. (342KB)
pdf Regels_Bijlage 7 Landschappelijke inpassing Garderbroekerweg 241 (15MB)
pdf Verbeelding (356KB)
pdf Raadsbesluit 3256 (52KB)
8.3
Verklaring van geen bedenkingen PAB Horselerweg 6, Kootwijkerbroek
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een tweede bedrijfswoning en een open loods aan de Horselerweg 6 is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012”. Medewerking kan wel worden verleend door middel van een buitenplanse afwijking. De bevoegdheid om af te wijken ligt bij het college, maar de voorwaarde voor het toepassen van deze bevoegdheid is dat de gemeenteraad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. Zonder zo een verklaring is medewerking niet mogelijk. De raad wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven en deze als definitief te beschouwen indien er geen zienswijzen tegen deze verklaring worden ingediend.
8.4
Rekenkameronderzoek Ondermijning
Dit voorstel betreft het vaststellen van de aanbevelingen van de rekenkamer Vallei & Veluwerand naar aanleiding van haar onderzoek naar de ondermijnende criminaliteit en de gemeentelijke aanpak daarvan in Barneveld. Dit rapport staat ook op de Lijst Ingekomen Stukken van 7 februari (A-15).
8.5
Monitoring programma duurzaamheid
De raad wordt voorgesteld om vast te leggen hoe en met welke indicatoren de duurzaamheidsdoelstellingen onder het Programma Duurzaamheid gemonitord worden. Daarnaast wordt voorgesteld om bij het opstellen van nieuw beleid voor de duurzaamheidsthema's een voorstel te voegen voor passende indicatoren die kunnen worden toegevoegd aan de monitor.
8.6
Eventuele moties vreemd aan de agenda
9 22:20
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die - na bespreking in de commissies - rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
9.01
Bestemmingsplan Garderbroekerweg XXIX, Kootwijkerbroek
Het voorstel dat aan de raad wordt voorgelegd  vormt een woonbestemming om tot een landelijke bedrijfsbestemming waarin een wijnboerderij met recreatieve toevoegingen mogelijk wordt gemaakt aan de Garderbroekerweg 83 in Kootwijkerbroek.
pdf Raadsvoorstel 3250 Bestemmingsplan Garderbroekerweg XXIX Kootwijkerbroek (96KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting (14.1MB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 1 Bodemonderzoek, Grondvitaal, oktober 2023 (2.6MB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 2 Bedrijfssituatie Welgelegen, SPA, juli 2023 (47KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 3 Ecologische quickscan, de Slijpkruik, oktober 2023 (4.5MB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 4 Stikstof, Kubiek, november 2023 (1.4MB)
overig Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 5 Aerius Gebruikersfase Kootwijkerbroek - Garderbroekerweg 83 (655KB)
overig Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 6 Aerius realisatiefase Kootwijkerbroek - Garderbroekerweg 83 (686KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 7 Inzet materieel realisatiefase (336KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 8 Gespreksverslag buren Grote Hegweg 2 (98KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 9 Gespreksverslag buren Grote Hegweg 4 (100KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Toelichting_Bijlage 10 Gespreksverslag buren Garderbroekerweg 90 (98KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Regels (3MB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen 2020 (3.1MB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Regels_Bijlage 2 Lijst Kleinschalige bedrijfsactiviteiten (60KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Regels_Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten (401KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Regels_Bijlage 4 Landschappelijke inpassing (909KB)
pdf Garderbroekerweg XXIX_Regels_Bijlage 5 Uitwerking landschapselementen (505KB)
pdf Verbeelding (263KB)
pdf Raadsbesluit 3250 (48KB)
9.02
Bestemmingsplan Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012
Voorliggende bestemmingsplanherziening maakt functieverandering van agrarisch bedrijf naar wonen mogelijk op het perceel Grote Muntweg 2-4 in Kootwijkerbroek, waarbij de bestaande dubbele bedrijfswoning wordt omgezet naar één woning en vijf nieuwe woningen worden gerealiseerd. Tegen het plan is één zienswijze ingediend.
pdf Raadsvoorstel 3266 Bestemmingsplan Grote Muntweg II, partiele herziening Buitengebied 2012 (Kootwijkerbroek) (101KB)
pdf Bijlage 1 - Nota zienswijzen Grote Muntweg II ph Bgb 2012 (269KB)
pdf Bijlage 2 - Staat van wijzigingen (11KB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting (8.7MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 1 Lijst intrekkingsbesluit, wijzigingen en herzieningen (2MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 2 Verkennend bodem- en asbestonderzoek (3.8MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 3 Aerius berekening (1.2MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 4 Gebruikersfase Aerius berekening (692KB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 5 Realisatiefase Aerius berekening (1MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 6 Inzet materiaal fase Aerius berekening (416KB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 7 Quickscan flora en fauna (8.6MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 8 Beeldkwaliteitsparagraaf (2.1MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Toelichting_Bijlage 9 Nota Zienswijzen (269KB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels (2.7MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels_Bijlage 1 Erfinrichting- en beplantingsplan (2.6MB)
pdf Grote Muntweg II, partiële herziening Buitengebied 2012_Regels_Bijlage 2 Tekening te slopen bebouwing (81KB)
pdf Verbeelding (182KB)
pdf Raadsbesluit 3266 (51KB)
pdf Reactie dhr Van den Brink mbt Grote Muntweg II (31KB)
9.03
Wijziging van de Huisvestingsverordening Barneveld 2024 - 2028
Dit raadsvoorstel betreft een wijziging van de op 13 december 2023 vastgestelde Huisvestingsverordening Barneveld 2024 – 2028. De voorgestelde wijziging is de toevoeging van kernbinding als lokale voorrangscriterium.
9.04
Subsidieaanvraag tegemoetkoming kosten voor opsporing ontplofbare oorlogsresten
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de ingediende aanvragen voor een subsidie 2023 voor projecten inzake het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Tevens wordt de raad gevraagd te beslissen over het voorstel van het college om geen aanvraag in te dienen bij het Rijk voor het verkrijgen van een suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling.
9.05
Wijziging Financiële Verordening
In november 2023 heeft de Commissie BBV een geactualiseerde kadernota rechtmatigheid uitgebracht. De Commissie BBV is in deze geactualiseerde kadernota met een nadere uitleg gekomen van het begrip begrotingsrechtmatigheid. Voor de huidige financiële verordening van gemeente Barneveld betekent dit dat het begrip begrotingsonrechtmatigheid dient te worden aangepast om aansluiting te vinden bij de geactualiseerde kadernota van Commissie BBV. Deze wijziging is in de auditcommissie van 14 februari besproken.
9.06
Kaderbrief Omgevingsdienst De Vallei (OddV)
De kaderbrief 2025 geeft op basis van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen inzicht in de opbouw van de bijdrage van Barneveld aan de OddV in 2025. De financiële effecten zullen worden vertaald in de begroting van de OddV voor 2025. Voorgesteld wordt om geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken op de kaderbrief.
9.07
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd met als doel het versterken van de democratische legitimatie. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten voor 1 juli 2024 aangepast zijn aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel wordt de ontwerpregeling van de OddV ter kennisneming aan de raad aangeboden en voorgesteld om hierop geen zienswijze in te dienen.
9.08
Kaderbrief VGGM
Met de kaderbrief worden de financiële en beleidsmatige kaders voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden (VGGM) voor 2025 inzichtelijk gemaakt. Voorgesteld wordt om een zienswijze kenbaar te maken. In de voorgestelde zienswijze spreken we onze waardering uit voor het feit dat de kaderbrief een helder beeld geeft van de voorziene activiteiten in 2025 door de uitwerking van een eerste financiële, meerjarige doorkijk. Dit is in lijn met het verzoek van de raad bij de zienswijze van de begroting van 2024. We zien ook dat VGGM belangrijke stappen zet in de bedrijfsvoering en de governance. Daarnaast vragen we om de komende jaren – naast verdere concretisering van de financiële doorkijk - een verdere uitwerking van de beleidsmatige kaders. Ook vragen we VGGM verder uit te werken welke consequenties mogelijke beleidsmatige keuzes en (nieuwe) activiteiten hebben voor de opgedragen (kern)taken en activiteiten, zodat deze afgewogen kunnen worden.
9.09.a
Bevestigen Voorkeurrecht
Het college heeft twee agrarische percelen binnen de bebouwde kom aangewezen voor voorlopig voorkeursrecht. Dit is gebeurd omdat de locatie geschikt is voor maatschappelijke functies als een school of sport en er tegelijkertijd ook andere geïnteresseerden zijn. Met het voorkeursrecht ontstaat bij voorgenomen verkoop een aanbiedingsplicht aan de gemeente. De raad wordt voorgesteld het voorkeursrecht te bekrachtigen voor drie jaar.

Tevens wordt de raad voorgesteld krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de grond.
10 22:25
Besluitvorming (blok 3)
Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
10.1
Bestemmingsplan Bakkersweg II
10.2
Bestemmingsplan Damweg V, partiële herziening Buitengebied 2012
10.3
Bestemmingsplan Lankerenseweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012
10.4
Bestemmingsplan Lankerenseweg VIII (Voorthuizen)
10.5
Bestemmingsplan Noordenweg II
10.6
Bestemmingsplan Veluweweg XVIII, Kootwijkerbroek
10.7
Bestemmingsplan Wencopperweg VIII, partiële herziening Buitengebied 2012
10.8
Ontslag en benoeming lid auditcommissie
Het raadsvoorstel wordt z.s.m. toegevoegd
11 22:30
Sluiting