Vastgesteld beleid

OnderwerpProgrammaBeleidsproductRaad of collegeDatum
 • Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2014
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 432
 • Raad
 • 12/16/2014
 • Actualisatie schuldennotitie
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 431
 • College
 • 5/25/2016
 • Rentenotitie
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 431
 • College
 • 6/10/2014
 • Treasurystatuut 2014 ( vervangt treasurystatuut van 17-11-2009)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 431
 • College
 • 9/30/2014
 • Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 1/27/2016
 • Memo 'Voorstel pilot en profiel gebiedsregisseur' (B-4.10, 30-01-19)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 1/30/2019
 • Notitie dynamisering begroting
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 12/16/2008
 • Herwaardering grondposities 2012
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 1/22/2013
 • Kaderstelling (e-)dienstverlening en website 2016-2020
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 5/25/2016
 • Communicatieplan Gemeenteraad 2019-2022
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 3/6/2019
 • Vernieuwend Besluitvormingsproces Barneveld
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 3/4/2008
 • Heroriëntatie IT-strategie (o.a. cloudbeleid)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 11/8/2017
 • Uitvoeringsprogramma (e) dienstverlening 2017
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 3/22/2017
 • Optimalisatie planning- en controlcyclus: invoering periodieke rapportage aan de raad
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 12/18/2012
 • Inkoopbeleid gemeente Barneveld
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 7/6/2016
 • Nota verbonden partijen (herziening nota van 27-04-2010 en B04, 10-06-14)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 5/30/2018
 • Privacybeleid gemeente Bameveld 2021 (AVG)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 7/7/2021
 • De burger betrokken, onderzoek naar interactief beleid door de rekenkamercommissie
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 1/25/2011
 • Nota reserves en voorzieningen
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 2/25/2014
 • Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 10/7/2020
 • Optimaliseren planning- en controlcyclus
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 2/28/2012
 • Nota Communicatiebeleid 2016-2018
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 3/2/2016
 • Startnotitie promotiebeleid Barneveld
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 7/8/2008
 • Samenwerkingsagenda werklocaties Regio Amersfoort 'Samen Sterk'
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • College
 • 3/29/2011
 • Vorming regio FoodValley
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • Raad
 • 12/14/2010
 • Strategische agenda FoodValley 2015-2019
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • Raad
 • 9/30/2015
 • FoodValley, invulling rol gemeenteraden
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • Raad
 • 12/14/2010
 • Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley 2016-2019
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • College
 • 11/9/2016
 • Voortzetting gemeenschappelijke rekenkamercommissie
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • Raad
 • 7/8/2008
 • Participatie in Barneveld
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 411
 • Raad
 • 10/9/2019
 • Speelruimtebeleidsplan 2016-2025
 • Woon- en leefomgeving
 • 337
 • Raad
 • 5/25/2016
 • Notitie Heroverweging Masterplan Buitensportaccommodaties 2007-2017
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • College
 • 5/24/2011
 • Notitie Middellange termijnvisie voetbalaccommodaties Barneveld
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • College
 • 6/10/2015
 • Strategisch Beleidskader Masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • Raad
 • 1/29/2008
 • Beleidskader Masterplan Buitensport 2018-2028
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • Raad
 • 10/3/2018
 • Kaderstellende notitie als basis voor het nieuwe Masterplan Buitensport 2018-2028
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • Raad
 • 7/5/2017
 • Versobering Monumentenbeleid
 • Woon- en leefomgeving
 • 334
 • Raad
 • 9/21/2011
 • Cultuurhistorisch beleid
 • Woon- en leefomgeving
 • 334
 • Raad
 • 4/25/2018
 • Archeologie, voorstel tot aanpassing van de ondergrenzen
 • Woon- en leefomgeving
 • 334
 • Raad
 • 9/28/2010
 • Masterplan primair onderwijs 2012
 • Woon- en leefomgeving
 • 332
 • Raad
 • 6/13/2012
 • Vervolgtraject uitwerking Voorthuizen masterplan primair onderwijs
 • Woon- en leefomgeving
 • 332
 • College
 • 7/9/2013
 • Beleidsnota Openbare Verlichting 2011-2015
 • Woon- en leefomgeving
 • 327
 • College
 • 6/28/2011
 • Beleidsvisie Beheer en Onderhoud wegengemeente Barneveld 2017-2026
 • Woon- en leefomgeving
 • 327
 • Raad
 • 5/25/2016
 • Bewust omgaan met licht
 • Beleidsplan over al het licht in de openbare ruimte gemeente Barneveld 2020-2026
 • Woon- en leefomgeving
 • 327
 • Raad
 • 12/9/2020
 • Uitgangspuntennotitie ‘Licht in de openbare ruimte gemeente Barneveld 2020-2026’
 • Woon- en leefomgeving
 • 327
 • College
 • 11/13/2019
 • Structuurvisie kernen Barneveld 2022
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 11/22/2011
 • Nota Grip op energie (B&w 6 november 2012, dynamische begroting)
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 1/22/2013
 • Nota Bovenwijkse Investeringen 2019
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 7/10/2019
 • Besluit notitie reclamebeleid gemeente Barneveld 2012
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • College
 • 7/3/2012
 • Clustervisie verblijfsrecreatie Garderen - groei en krimp project
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 1/23/2007