Vastgesteld beleid

OnderwerpProgrammaBeleidsproductRaad of collegeDatum
 • Nota lokaal belastinggebied Barneveld 2014
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 432
 • Raad
 • 16-12-2014
 • Actualisatie schuldennotitie
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 431
 • College
 • 25-5-2016
 • Rentenotitie
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 431
 • College
 • 10-6-2014
 • Treasurystatuut 2014 ( vervangt treasurystatuut van 17-11-2009)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 431
 • College
 • 30-9-2014
 • Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 27-1-2016
 • Memo 'Voorstel pilot en profiel gebiedsregisseur' (B-4.10, 30-01-19)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 30-1-2019
 • Notitie dynamisering begroting
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 16-12-2008
 • Herwaardering grondposities 2012
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 22-1-2013
 • Communicatieplan Gemeenteraad 2019-2022
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 6-3-2019
 • Uitvoeringsprogramma (e) dienstverlening 2017
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 22-3-2017
 • De burger betrokken, onderzoek naar interactief beleid door de rekenkamercommissie
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 25-1-2011
 • Optimalisatie planning- en controlcyclus: invoering periodieke rapportage aan de raad
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 18-12-2012
 • Inkoopbeleid gemeente Barneveld
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 6-7-2016
 • Nota verbonden partijen (herziening nota van 27-04-2010 en B04, 10-06-14)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 30-5-2018
 • Nota Communicatiebeleid 2016-2018
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 2-3-2016
 • Startnotitie promotiebeleid Barneveld
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 8-7-2008
 • Nota reserves en voorzieningen
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 25-2-2014
 • Optimaliseren planning- en controlcyclus
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 28-2-2012
 • Kaderstelling (e-)dienstverlening en website 2016-2020
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 25-5-2016
 • Vernieuwend Besluitvormingsproces Barneveld
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • Raad
 • 4-3-2008
 • Privacybeleid gemeente Bameveld (AVG)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 30-5-2018
 • Heroriëntatie IT-strategie (o.a. cloudbeleid)
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 422
 • College
 • 8-11-2017
 • Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley 2016-2019
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • College
 • 9-11-2016
 • Vorming regio FoodValley
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • Raad
 • 14-12-2010
 • Strategische agenda FoodValley 2015-2019
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • Raad
 • 30-9-2015
 • Samenwerkingsagenda werklocaties Regio Amersfoort 'Samen Sterk'
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • College
 • 29-3-2011
 • FoodValley, invulling rol gemeenteraden
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • Raad
 • 14-12-2010
 • Voortzetting gemeenschappelijke rekenkamercommissie
 • Bestuur en interne dienstverlening
 • 413
 • Raad
 • 8-7-2008
 • Speelruimtebeleidsplan 2016-2025
 • Woon- en leefomgeving
 • 337
 • Raad
 • 25-5-2016
 • Notitie Heroverweging Masterplan Buitensportaccommodaties 2007-2017
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • College
 • 24-5-2011
 • Notitie Middellange termijnvisie voetbalaccommodaties Barneveld
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • College
 • 10-6-2015
 • Strategisch Beleidskader Masterplan Buitensportcomplexen 2007-2017
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • Raad
 • 29-1-2008
 • Beleidskader Masterplan Buitensport 2018-2028
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • Raad
 • 3-10-2018
 • Kaderstellende notitie als basis voor het nieuwe Masterplan Buitensport 2018-2028
 • Woon- en leefomgeving
 • 335
 • Raad
 • 5-7-2017
 • Versobering Monumentenbeleid
 • Woon- en leefomgeving
 • 334
 • Raad
 • 21-9-2011
 • Cultuurhistorisch beleid
 • Woon- en leefomgeving
 • 334
 • Raad
 • 25-4-2018
 • Archeologie, voorstel tot aanpassing van de ondergrenzen
 • Woon- en leefomgeving
 • 334
 • Raad
 • 28-9-2010
 • Masterplan primair onderwijs 2012
 • Woon- en leefomgeving
 • 332
 • Raad
 • 13-6-2012
 • Vervolgtraject uitwerking Voorthuizen masterplan primair onderwijs
 • Woon- en leefomgeving
 • 332
 • College
 • 9-7-2013
 • Beleidsvisie Beheer en Onderhoud wegengemeente Barneveld 2017-2026
 • Woon- en leefomgeving
 • 327
 • Raad
 • 25-5-2016
 • Beleidsnota Openbare Verlichting 2011-2015
 • Woon- en leefomgeving
 • 327
 • College
 • 28-6-2011
 • Ruimtelijke Visie Werklandschap Verbindingsweg Voorthuizen
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 16-12-2014
 • Kaders herzieningen buitengebied
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 25-2-2014
 • Strategische Visie Barneveld 2030
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 28-9-2016
 • Clustervisie verblijfsrecreatie Kootwijk - groei en krimp project
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 1-6-2010
 • Nota ‘Opladen voor Elektrisch Vervoer 2014-2022’
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 30-9-2014
 • Ruimtelijk beleid mestvergistingsinstallaties
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 14-12-2010
 • Gebiedsvisie Zeumeren
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 21-9-2011
 • Verfijning van de regionale beleidsinvulling functieverandering en nevenactiviteiten van 22 november 2006
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • Raad
 • 3-4-2008
 • Plan van Aanpak 20% duurzame energie gemeentelijk vastgoed
 • Woon- en leefomgeving
 • 326
 • College
 • 7-3-2018