link naar deze pagina

Commissie Grondgebied - 4 april 2024

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: De heer T. den Boon
Toelichting: Deze vergadering is openbaar. Publiek is van harte welkom zonder aanmelding vooraf. De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast. Om mee te praten over een onderwerp moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via griffie@barneveld.nl. Zie voor meer informatie www.barneveld.nl/raad.
Algemene documenten:

1
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Toetsingskader landelijk gebied
De raad wordt gevraagd het Toetsingskader landelijk gebied vast te stellen. Het kader voorziet in beleid om verzoeken voor functies en functieveranderingen in het landelijk gebied te kunnen beoordelen. De behoefte hiernaar is onder meer ontstaan vanwege het grote aantal stoppende agrariërs.

In de commissie Grondgebied van 12 oktober 2023 is het streefbeeld en het toetsingskader besproken. Destijds is het voorstel echter niet rijp bevonden voor besluitvorming. Het toetsingskader is hierop aangepast.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.
3 20:30
Pauze
4 20:40
Raadsagenda: Bestemmingsplan Barnseweg XI (SDVB), Barneveld
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan te wijzigen waardoor de uitbreiding van voetbalvereniging SDVB met twee voetbalvelden mogelijk wordt gemaakt. Daarbij voorziet het plan ook in de aanleg van een parkeerterrein op een nu nog bestaand voetbalveld en aanpassingen aan de entree tot het sportcomplex. Tegen het plan zijn drie zienswijzen ingediend.
Vooruitlopend op het bestemmingsplan is in de raadsvergadering besloten over de uitbreiding van sportpark Norschoten. Tijdens de vergadering zijn een drietal moties aangenomen. De memo van het college (B-.3.6 op de lijst ingekomen stukken van 17-04-24) bevat de reactie van het college op deze moties.

Uitgenodigd: indieners zienswijzen. wethouder B. Wijnne en wethouder M.H.J. Pluimers.
5 21:10
Raadsagenda: Pilot afwijken van beleidskader huisvesting arbeidsmigranten
In april 2023 heeft de raad ingestemd om bij wijze van een pilot een tweetal locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten verder te verkennen en met het resultaat daarvan terug te komen bij de raad, alvorens de eventueel benodigde planologische en ruimtelijke procedures verder uit te werken. Eén locatie is inmiddels bekend (de Oud Vellerseweg). Dit voorstel heeft betrekking op het tweede initiatief, gelegen aan de Postweg 16 in Barneveld. De raad wordt verzocht om in te stemmen met het nader verkennen van het initiatief en vervolgens de benodigde procedure verder in gang te zetten en hierbij af te mogen wijken van het maximaal te huisvesten aantal arbeidsmigranten.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.
6 21:40
Raadsagenda: Vijfde wijziging Verordening Starterslening Barneveld
De raad wordt voorgesteld om de Verordening Starterslening gemeente Barneveld te wijzigen waarbij het maximaal aantal startersleningen dat mag worden verstrekt wordt verhoogd van 30 naar 50 -leningen per jaar. Om de extra leningen te kunnen verstrekken wordt de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,-.

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne.
7 22:10
Rondvraag
8
Sluiting