link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 30 augustus 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: De vergadering zal weer fysiek plaatsvinden.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl.

Er worden nog géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis. De publieke tribune blijft nog gesloten.

Het is mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 27 augustus 2021) bij commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (229.4MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, verslagen van de vorige vergaderingen, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3 18:15
Inspreekhalfuur
4
A-Agenda Klimaat en Energie
4.a 18:45
Energie: Initiatiefvoorstel CDA Afwegingskader energie uit wind en zon op land (A-agenda RWK 30-08-2021)
De fractie van het CDA heeft in april 2021 een initiatiefvoorstel "Afwegingskader Energie uit wind en zon op land" ingediend.
Dit initiatiefvoorstel is voor advies voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. GS adviseert om het afwegingskader energie uit wind en zon op land niet op te nemen in de omgevingsverordening NH2022.
5
A-agenda Ruimte en Wonen
5.a 19:35
Ruimte: Ontwerp VVGB Dijkversterking Bedijkte Waal (A-agenda RWK 30-08-2021)
GS hebben besloten aan PS voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven met betrekking tot de door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het project dijkversterking Bedijkte Waal. Dit maakt deel uit van de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Uit de vergunningaanvraag, en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en een goede ruimtelijke onderbouwing geeft. De wijziging heeft geen significante gevolgen voor de natuur en het provinciale monument. De verklaring kan daarom worden afgegeven door PS.
6
B-Agenda Klimaat en Energie
6.a 20:05
Energie: Eindversie van het onderzoeksrapport van de motie ‘Onderzoek naar toepassing van gelijkstroom’ (M 178-2020, 9 november 2020) (B-agenda RWK 30-08-2021)
De provincie Noord-Holland heeft een onderzoeksrapport toepassing van gelijkstroom opgesteld. PS hadden hierom gevraagd in motie Onderzoek naar toepassing van gelijkstroom (M 178-2020). De capaciteit van het huidige Noord-Hollandse elektriciteitsnet staat onder druk. De energietransitie, woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet. Dit noemen we congestie. Met het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om congestie op te lossen door middel van gelijkstroom.
Met dit onderzoek en de brief van GS, stelt GS u voor om de motie 178-2020 af te doen.
6.b 20:20
Klimaat: Voortgang motie Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie M31A-2021 (C-agenda RWK 30-08-2021)
Provinciale Staten hebben op 12 april 2021 met motie M31A-2021 het college van GS opgeroepen in overleg met andere provincies en het Rijk te onderzoeken op welke manier eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten in Noord-Holland realiseren om dwangarbeid in productieketens te voorkomen. Daarnaast hebben Provinciale Staten met dezelfde motie het college opgeroepen voor duurzame energieprojecten waarbij de provincie opdrachtgever is maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen. Het college informeert PS over de voortgang.
7
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
8
B-Agenda Ruimte en Wonen
8.a 20:35
Ruimte: Agenderingsverzoek PvdA van C-agenda naar B-agenda Brief PS met antwoorden nav de discussienotitie van de PvdA over verdozing (B-agenda RWK 30-08-2021)
Wordt op verzoek van de PvdA besproken op de B-agenda. In een eerdere vergadering is de discussienotitie van de PvdA over verdozing reeds besproken.
De indiener kan met de leden van de commissie en de gedeputeerde het politieke debat aangaan naar aanleiding van het agenderingsverzoek.
8.b 21:15
Ruimte: Agenderingsverzoek SP van C-agenda naar B agenda Regionale Spelregels Transformatie Vakantieparken NHN (B-agenda RWK 30-08-2021)
Wordt op verzoek van de fractie SP verplaatst van de C- naar de B-agenda voor een inhoudelijke bespreking.
De indiener kan met de commissie en gedeputeerde in discussie over de genoemde spelregels en de 'extra beleidsruimte voor transformaties'
8.c 21:55
Wonen: Brief aan ministerie BZK en JV inzake huisvesting verblijfsgerechtigden provincie Noord-Holland (B-agenda RWK 30-08-2021)
De provincie Noord-Holland heeft kennisgenomen van het signaal dat is afgegeven door een aantal gemeenten dat zij de hoge taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden niet of moeilijk kunnen realiseren. In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt gepleit hiervoor een oplossing te zoeken. Beide ministeries werken op dit dossier samen.
Met deze brief stelt GS voor om motie M34-2021 af te doen. Het is aan de leden van de commissie RWK om te bespreken of deze motie in voldoende mate is uitgevoerd en als afgedaan kan worden beschouwd.
9
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
10
Schorsing
11
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
11.a
Schiphol/Gezondheid/Klimaat: Ingekomen mail met zorgen bewonersorganisaties Kennemerland en Zaanstreek over leefbaarheid (C-agenda M&B -leidend- 14-06-2021 en C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
11.b
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Advies opsporingsvergunning aardwarmte AlmereDiemen1 (C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
N.V. HVC, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. en de Gemeente Almere hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie AlmereDiemen1. Dit valt onder de Mijnbouwwet waarvoor het Rijk het bevoegd gezag is. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied deels in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Gooise Meren en Weesp en waterschap/drinkwaterbedrijf Amstel, Gooi en Vecht/Waternet.
11.c
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu / Geothermie: introductie commissie Mijnbouwschade (C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
11.d
Energie: Aanmelding voor programma 'Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) (C-agenda RWK 30-08-2021)
Via het programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) stelt de Rijksoverheid haar gronden ter beschikking voor het opwekken van hernieuwbare energie. Door middel van deze brief verzoeken de provincie en betrokken gemeenten langs de A7, A9 en A22 de Rijksoverheid om de rijksgronden langs deze wegen op te nemen in het OER-programma.
11.e
Gezondheid / Klimaat: Advies opsporingsvergunning aardwarmte Purmerend 3 (C-agenda NLG & RWK 30-08-2021)
Yeager Energy B.V. heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Purmerend3. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN.
11.f
Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie Westeinder1/IPS (C-agenda NLG -leidend- en RWK 30-08-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Het Rijk ontving een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte van IPS Geothermal Energy B.V. voor de locatie Westeinder1. Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan ons is gevraagd advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland ligt.
11.g
Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie Gooi en Vechtstreek/Larderel (C-agenda NLG -leidend- en RWK 30-08-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Het Rijk ontving een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte van Larderel Energy B.V. voor de locatie Gooi en Vechtstreek. Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan ons is gevraagd advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland ligt.
11.h
Energie: Update dashboard energietransitie (C-agenda RWK 30-08-2021)
Het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland is in 2020 gelanceerd om inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de klimaatafspraken en energietransitie in onze provincie. Het bestrijkt alle thema’s die opgenomen zijn in het Actieprogramma Klimaat 2020-2023. Naast een thematische opbouw is het mogelijk om geografisch door te klikken naar gegevens over de twee regio’s waarvoor een Regionale Energiestrategie (RES) is gemaakt, Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid en naar de regio’s (deel-RES) die daarin zijn opgenomen. Het dashboard is modulair opgezet en wordt jaarlijks geactualiseerd en desgewenst aangepast en/of uitgebreid.
11.i
Energie: Wob-besluit (deel3) Windalarm inzake windturbines Amsterdam (C-agenda RWK 30-08-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
11.j
Energie: Mail Werkgroep Democratisch Energie Initiatief met persbericht (C-agenda RWK 30-08-2021)
11.k
Klimaat: Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven (C-agenda RWK 30-08-2021)
GS informeren PS over het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven. Het doel van dit akkoord is om samen met de Noord-Hollandse gemeenten en omgevingsdiensten, die namens hen toezicht houden, van energiebesparing in de industrie- en dienstensector een prioriteit te maken.
11.m
Energie: Wob-besluit BiB inzake Zonneweide Jaagweg (C-agenda RWK 30-08-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
11.n
Energie / Milieu: Advies opsporingsvergunning geothermie Amstelveen-Haarlemmermeer1 (C-agenda RWK (leidende cie.) & C-agenda NLG 30-08-2021)
Tullip Energy Exploration & Development BV heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Amstelveen-Haarlemmermeer1. Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt.
11.o
Energie: Evaluatie en herijking stimuleringsbeleid zonne-energie (C-agenda RWK 30-08-2021)
De afgelopen maanden heeft een onafhankelijk adviesbureau drie provinciale pilotregelingen voor het aanjagen van grootschalige zonne-energie op daken geëvalueerd. Het college van Gedeputeerde Staten neemt kennis van het evaluatie- en adviesrapport ‘Zonovergoten daken’ en deelt het rapport met Provinciale Staten.
11.p
Energie: Afschrift correspondentie van Actiegroep Kanaaldijk - zonneweides met gemeenten Bergen Alkmaar en Langedijk (C-agenda RWK 30-08-2021)
11.q
Klimaat: Ingekomen brief met bijlage inwoner over Klimaatverandering - visie en beleid (C-agenda RWK 30-08-2021)
De geanonimiseerde versie is nog in bewerking.
Statenleden kunnen de niet-geanonimiseerde versie aantreffen in iBabs in de agenda voor ingekomen stukken met NAW-gegevens.
12
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
12.a
Bereikbaarheid/Economie/Natuur/Wonen/Duurzaamheid: Regionale samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en regio Zuid-Kennemerland (C-agenda M&B -trekker- en EFB 06-09-2021 en C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
Om ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland op het gebied van landschap, economie, wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid gezamenlijk mogelijk te maken, gaan provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, gemeente Heemstede, gemeente Haarlem en gemeente Bloemendaal intensiever samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). In de RSA zijn agendapunten opgenomen die zonder de betrokkenheid van de provincie niet of minder goed van de grond komen. Deze agenda bevat geen nieuw beleid, maar ligt in het verlengde van de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de regionale samenwerkingsagenda van Zuid-Kennemerland (Zuid-Kennemeragenda).
12.b
Ruimte: visie stationsgebied Haarlem (C-agenda RWK 30-08-2021)
Na een inspraakperiode van 6 weken is de definitieve visie voor stationsgebied Haarlem op 18 mei goedgekeurd in het college van B&W van de gemeente Haarlem (als bevoegd gezag). De provincie is hierbij betrokken vanuit onze stimulerende rol rond knooppuntontwikkeling. In de visie worden 5 ambities en 3 hoofdvarianten beschreven. De komende periode wordt ingezet op vervolgonderzoek om te komen tot een voorkeursvariant.
12.c
Ruimte/Water: Mail met bijlage Stichting De Rechte Tafel mbt inrichting Markerwaard (C-agenda RWK 30-08-2021 leidend/C-agenda NLG 30-08-2021))
12.d
Ruimte: Wijzigingsplan 2 tracé 150kV kabel Oterleek-De Weel (C-agenda RWK 30-08-2021)
Met het wijzigingsplan 2 tracé 150kV kabel Oterleek - De Weel wordt de planologische situatie kloppend gemaakt met de werkelijk ligging van de ondergrondse 150kV-kabels straks. Gezien het belang van de netaanpassing en omdat de wijzigingen kunnen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland, is het voorstel mee te werken aan het verzoek van TenneT en het ontwerp-wijzigingsplan 2 ter inzage te leggen zodat een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar kan maken.
12.e
Ruimte: Toekomstperspectief “Geniecampus van de westelijke Randstad” (C-agenda RWK 30-08-2021)
Het afgelopen jaar heeft de provincie Noord-Holland ambtelijk samen met de gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam gewerkt in het ‘Atelier Oostflank Haarlemmermeer’. Dit heeft geleid tot een toekomstperspectief op hoe dit gebied zich kan gaan ontwikkelen als onderdeel van de zuidwestcorridor van de MRA. Het biedt inzicht in de kansen die ontstaan voor dit gebied als opgaven meer met elkaar in verband worden gebracht.
12.f
Ruimte, Vergunning, Datastrategie: Mail Werkgroep Red de Wieringermeer mbt bijdragen insprekers ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Agripoort A7 (C-agenda RWK 30-08-2021, cc NLG 30-08--2021, EFB 06-09-2021)
12.g
Ruimte, Vergunning, Datastrategie: Mail Werkgroep Red de Wieringermeer mbt spoeddebat ontwerp bestemmingsplan B1 (C-agenda RKW 30-08-2021, cc NLG 30-08-2021, EFB 06-09-2021)
12.h
Ruimte: Beroep + voorlopige voorziening Aldi Bergen (C-agenda RWK 30-08-2021)
De gemeenteraad van Bergen heeft op 8 april 2021 het bestemmingsplan Bergerweg 125 gewijzigd vastgesteld. In het bestemmingsplan worden een supermarkt en 36 woningen planologisch mogelijk gemaakt in landelijk gebied. Het plan is strijdig met de Provinciale Ruimtelijke Verordening en andere provinciale regelgeving. De ontwikkeling voldoet niet aan onze regels voor het landelijk gebied.
12.i
Ruimte/Mobiliteit: Monitor OV-knooppunten 2019/2020 (C-agenda RWK 30-08-2021, cc C-agenda M&B 06-09-2021)
De Monitor OV-knooppunten 2019/2020 geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de invloedssfeer van de OV-knooppunten op het gebied van wonen, werken en reizen. De monitor vult de data aan die in voorgaande jaren zijn verzameld (vanaf 2012) en blikt vooruit daar waar dat kan. Het rapport is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.
12.j
Wonen: Woonakkoord Zaanstreek-Waterland (C-agenda RWK 30-08-2021)
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw. Het woonakkoord voor regio Zaanstreek-Waterland bevat afspraken met de 8 gemeenten ter uitvoering van het regionale woonbeleid op het gebied van nieuwbouw en woningbouwprogrammering, betaalbare voorraad, wonen en zorg, en duurzaam, klimaatadaptatief, natuurinclusief en circulair bouwen.
12.k
Wonen: Ondertekening allonge bij Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst 2012 Bloemendalerpolder (C-agenda RWK 30-08-2021)
De marktpartijen en de gemeente Weesp willen, vanwege de grote vraag naar betaalbare woningen, 150 sociale huurwoningen realiseren in plaats van 150 vrije sector woningen. En het maximaal aantal te realiseren woningen in het gebied verhogen van 2750 naar 2950 woningen. De provincie gaat akkoord met de nieuwe woningbouwafspraken voor de Bloemendalerpolder en zal, net als de andere partijen, de allonge ondertekenen. Met de ondertekening worden de provinciale belangen voor de groen-blauwe opgaven niet geschaad.
12.l
Ruimte: Wensen en opvattingen bij Verstedelijkingsconcept MRA (C-agenda RWK) 30-08-2021)
De MRA vraagt colleges, raden en Staten hun wensen en opvattingen te geven op versie 2 van het Verstedelijkingsconcept MRA, als stap in de Verstedelijkingsstrategie, waarover in het BO MIRT van komend najaar wordt besloten. GS vragen Provinciale Staten om bij te dragen aan de provinciale reactie. De conceptreactie is op 5 juli in de vergadering van PS behandeld.
12.m
Wonen: Woonakkoord regio Alkmaar (C-agenda RWK 30-08-2021)
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw. Het woonakkoord voor de regio Alkmaar bevat afspraken met de zeven gemeenten. De afspraken gaan over het versneld realiseren van toekomstbestendige en betaalbare woningen op goed bereikbare locaties.
12.n
Wonen: Woondeal Noord-Holland Noord (C-agenda RWK 30-08-2021)
Het convenant Woondeal Noord-Holland Noord is een ambitiedocument van de regio’s Alkmaar, Kop en Westfriesland om op binnenstedelijk locaties binnen het daily urban system van de MRA en nabij stations, ca. 40.000 extra woningen te bouwen.
Deze Woondeal beoogt tevens een gesprekskader te kunnen bieden voor overleg met de Rijksoverheid over haar bijdrage aan de verwezenlijking daarvan. GS gaan door ondertekening de Woondeal met de regio aan.
12.o
Ruimte: mail over ontwikkelingen Wieringermeer (C-agenda RWK 30-08-2021)
12.p
Ruimte/Duurzaamheid en Energie/Verkeersveiligheid: Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, Deelgebied 1B (C-agenda RWK -trekker- 30-08-2021 en M&B 06-09-2021)
Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Agriport A7, deelgebied B1’ gewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij de eerdere zienswijzen van Gedeputeerde Staten niet volledig overgenomen. Hierdoor is het bestemmingsplan in strijd met de provinciale belangen voor wat betreft de verkeersafwikkeling van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Door de reactieve aanwijzing treedt het plandeel dat deze uitbreiding mogelijk maakt niet in werking.
12.q
Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS inz. besluit Unesco uitbreiding werelderfgoedstatus Stelling van Amsterdam met de nieuwe Hollandse Waterlinie (c-agenda EFB 6-9-2021 en c-agenda NLG en RWK 30-8-2021)
12.r
Wonen / RO / Mobiliteit: Stationsgebied Hoofddorp (C-agenda RWK (leidende cie.) 30-08-2021 & C-agenda M&B 06-09-2021)
Rijk, Regio, Provincie, Gemeente en marktpartijen spreken in het “Spoorboek” af om samen te werken rondom station Hoofddorp circa 15.500 woningen mogelijk te maken. Ook zijn er plannen om het NS Station door te ontwikkelen multimodale knoop.
12.s
Ruimte: Afschrift aan PS van brief aan GS over bezwaar tegen ontwikkeling Helmweg 10 Groote Keeten (geanonimiseerd) (C-agenda RWK 30-08-2021)
13
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
13.a
Omgevingsverordening: Gevolgen uitstel Omgevingswet voor Omgevingsverordening Noord-Holland (C-agenda RWK 30-08-2021)
Het Kabinet besloot in mei 2021 om de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid (RES’en). Om doorgang van de RES’en mogelijk te maken hebben GS besloten om de Omgevingsverordening NH2020 gedeeltelijk aan te passen voor het onderdeel ‘Wind op Land’. Die wijziging wordt ter inzage gelegd.
14
C-Agenda Algemeen (ter kennisname)
14.a
IBT/MIRT/Regiodeals/Ressen: Brief Raad voor openbaar bestuur inz. advies rol Rijk bij interbestuurlijke samenwerking bij MIRT, Regiodeals en Ressen (C-agenda EFB en M&B 14-6-2021 en NLG en RWK 30-8-2021)
14.b
IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2020 (c-agenda NLG en RWK 30-8-2021 en EFB 6-9-2021; mw. Zaal is coördinerend gedeputeerde IBT, maar iedere gedeputeerde is zelf verantwoordelijk voor die onderwerpen van toezicht die tot zijn/haar portefeuille behoren).cht
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag
2020 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2020 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.
14.c
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 maart 2021 (C-agenda NLG en RWK 30-8-2021 en EFB en M&B 6-9-2021)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
14.d
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 51 (c-agenda alle commissies eind aug/begin sept).