link naar deze pagina

Mobiliteit & Financiën - 26 november 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 18:15
Voorzitter: Hein Struben
Toelichting: Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl

Gezien het aantal geagendeerde onderwerpen en de aard van deze onderwerpen verwacht de agendacommissie ook gebruik te moeten maken van de uitloopvergadering op donderdagavond 29 november 2018.

Voor leden van de commissie vindt voorafgaand aan de vergadering een BOT-overleg plaats m.b.t. de concessie Gooi en Vechtstreek . Deze vindt plaats van 11:45 tot 12.45 in zaal 1.4.

Na afloop van het BOT-overleg en voorafgaand aan de commissievergadering staan voor de commissieleden broodjes klaar buiten de vergaderzaal.

De eindtijd van deze vergadering is 16:45 uur. Van 17.30 uur tot 18.00 uur is in de Statenzaal een technische briefing over de tussenstand van het Klimaatakkoord (voor Statenleden- en duoleden).

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen

Bundel:
pdf Agendabundel (130MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Terug- en vooruitblik
Commissieleden krijgen bij dit agendapunt de gelegenheid om terugkoppeling te geven van werkbezoeken waarbij zij aanwezig zijn geweest.
2.a 13:20
Terugkoppeling werkbezoeken
Commissieleden krijgen bij dit agendapunt de gelegenheid om terugkoppeling te geven van werkbezoeken waarbij zij aanwezig zijn geweest.
2.b 13:20
Vooruitblik komende vergaderingen
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen. Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.
3 13:20
Inloophalfuur
4 13:20
Vaststelling agenda, verslag vorige vergadering, langetermijnagenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
5
A-agenda Financiën
Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.
5.a 13:20
Controleprotocol Accountant
6
B-agenda Mobiliteit
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
6.a 13:30
Reconstructie N247 passage Broek in waterland
Vanwege het aantal aanmeldingen van insprekers staat dit agendapunt vooraan geagendeerd
7 15:50
A-agenda Mobiliteit
Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.
7.a 15:50
Voordracht SolaRoad BV
7.b 16:10
Voordracht deelname Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA
8 16:30
A-agenda Financiën
Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.
8.a 16:30
Rapport Randstedelijke Rekenkamer: Garanties, leningen en revolverende fondsen
9
B-agenda Mobiliteit
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
9.a 16:45
Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg inzake uitkomsten en gevolgen besluit PS Zuid-Holland (schuift door naar 21 januari 2019)
9.b 16:45
Agendaverzoek rapport Burgervlotbrug (schuift door naar uitloopavond op 29 nov 2018)
Het behandeldoel
- Bespreken, beoordelen of het zinvol is om het project Vaste Oeververbinding Burgervlotbrug in het PMI op te nemen.
- mening over het rapport en antwoord op de vraag op het project opnieuw in het PMI op te nemen.
9.c 17:15
Koers smart mobility (schuift door naar uitloopavond op 29 nov 2018)
10
B-agenda Algemeen
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
10.a 17:45
Consultatie tussenstand Klimaatakkoord (in alle commissies) (schuift door naar uitloopavond op 29 nov 2018)
Voorstel voor behandeling:
Concreet wordt aan de commissie gevraagd of zij het college aandachtspunten wil meegeven over die delen van het klimaatakkoord die tot de portefeuille van de commissie horen.
Dit ten behoeve van de laatste fase van de totstandkoming van het Klimaatakkoord, waarbij bedacht moet worden
dat onze inbreng geleverd wordt via het lPO en het IPO slechts één van de deelnemende partijen is.

In de agendacommissie en na overleg met GS is de volgende verdeling van de hoofdlijnen Klimaatakkoord voor behandeling in de commissies afgesproken:

Commissie R&W:
Hoofdlijnen van de sectortafel elektriciteit (Joke Geldhof en Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving voor zover het de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad betreft (Joke Geldhof)

Commissie EEB:
Klimaatakkoord overall (vragen over proces en die niet aan een andere commissie zijn toe te delen)(Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving (muv de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad; dit hoort bij R&W) (Jack van der Hoek)
Hoofdlijnen van de sectortafel Industrie (voor zover het de economische aspecten hiervan betreft) (Jaap Bond en Jack van der Hoek)

Commissie NLWM:
Hoofdlijnen van de sectortafel Landbouw en landgebruik (Jaap Bond en Cees Loggen)
Hoofdlijnen van de sectortafel Industrie (muv de economische kant, dit hoort bij EEB) (Adnan Tekin en Jack van der Hoek)

Commissie M&F:
Hoofdlijnen van de sectortafel Mobiliteit (Elisabeth Post)
11 18:15
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen
12 18:15
Rondvraag portefeuille dhr. Remkes
13 18:15
Rondvraag portefeuille mw. Post
14 18:15
C-agenda Financien / Mobiliteit / Algemeen
Op de C-agenda staan onderwerpen ter kennisname (ingekomen post van derden en stukken van Gedeputeerde Staten op grond van de actieve informatieplicht).
14.a
Energie/Mobiliteit/Economie: Brief GS aan PS inz. Deelname Amsterdam Smart City (C-agenda EEB en M&F 26-11-2018 en R&W 3-12-2018)
14.b
Financiën: Rapport Randstedelijke Rekenkamer Garanties, leningen en revolverende fondsen (A-agenda M&F 26-11-2018)
14.c
Grond/Natuur/Recreatie: brief GS aan PS inz. Aangaan verkoopovereenkomst met Recreatieschap Geestemerambacht ter uitvoering van de Vaststellingsovereenkomst (c-agenda M&F en EEB 26-11-2018 en NLWM 3-12-2018; M&F leidend)
14.d
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 20 (c-agenda M&F en EEB 26-11-2018 en NLWM en R&W 3-12-2018)
14.e
Mobiliteit: brief Fastned snellaadstations in de provincie Noord-Holland (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.f
Mobiliteit: Aangeboden Manifest N250 aan commissie M&F (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.g
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz overeenstemming Heijmans project Wilhelminasluis (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.h
Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Bereikbaarheid Den Helder en bereikbaarheid De Kop Werkt (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.i
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg uitkomsten en gevolgen besluit PS ZH (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.k
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. stand van zaken brug Ouderkerk (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.l
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2019 (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.m
Mobiliteit: Brief opheffen buslijnen (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.n
Mobiliteit: Brief route EBS-buslijn 305 (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.o
Mobiliteit:Brief GS aan PS inz. Stand van zaken Leeghwaterbrugh (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.p
Milieu/Mobiliteit: WOB-verzoek over geluidsscherm bij A27 Anna's Hoeve (C-agenda's NLWM 03-12-2018 en M&F 26-11-2018)
14.q
Mobiliteit: brief GS aan PS inz. Jaarverslag 2017 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.r
Mobiliteit: Brief GS aan PS inz. reconstructie N247 passage broek in waterland (B-agenda M&F 26-11-2018)
14.s
Mobiliteit: Brief inz. Brug Westfrieschevaart tussen Kolhorn en Middenmeer (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.t
Mobiliteit: Kwartaalrapportage Q3 2018 OV loket (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.u
P&O: Brief GS aan PS inz. voortgang toezegging anoniem solliciteren (C-agenda M&F 26-11-2018)
14.v
Mobiliteit: Brief GS inz. uitstel beantwoording SP Initiatiefvoorstel verbetering wachtcomfort busstations
14.w
Mobiliteit: brief Noordzeekanaalgebied inz. Zeecruise in het NZKG (C-agenda M&F 26-11-2018)
15
Sluiting