link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 18 januari 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: Voorafgaande aan de vergadering zal van 11.00 uur tot 12.30 uur een technische briefing worden gehouden over Brexit en de Green Deal.
I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl

Ook is het mogelijk om (online en digitaal) in te spreken in de vergadering. Het is ook mogelijk een schriftelijke bijdrage vooraf te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 15 januari 2021) bij de commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (119.1MB)
Algemene documenten:

0 11:00
Technische briefing van 11.00 uur tot 12.30 uur over Brexit en Green Deal
0.1 12:30
Lunchpauze
1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
5
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
5.a 13:50
Circulaire Economie: Concept-Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025
Behandelvoorstel:
De Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 wordt door  Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Uw commissie kan richtinggevende  uitspraken doen over de concept-Actieagenda.
GS hoort graag van de commissie de reactie op de concept-Actieagenda Circulaire Economie
2021-2025. Het college van Gedeputeerde Staten kan op basis van deze  richtinggevende uitspraken besluiten om de actierichtingen aan te passen.

Bij het vaststellen van het ontwikkelperspectief  circulaire economie in PS van 10 juli 2017 zijn door PS de kaders gesteld.
De nu voorliggende actieagenda (2) is hier de uitvoering van.
Voorafgaande aan deze actieagenda is een discussienotitie circulaire economie behandeld in de cie M&B van 15 juni 2020

Achtergrondinfo:
Het ontwikkelperspectief en de eerste actieagenda kunt u vinden bij de stukken van PS van 10 juli 2017 (de actieagenda is toen ook niet door PS vastgesteld maar tkn bij de voordracht gevoegd)
De discussienotitie actieagenda (2) circulaire economie kunt u vinden bij de stukken n M&B van 15 juni 2020. Bij de agenda bijlagen van die vergadering treft u het verslag aan.

Toelichting:
De Actieagenda Circulaire Economie 2017-2020 loopt dit jaar af. Met het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ blijft het college zich inzetten voor de transitie naar een circulaire economie. Voor de uitvoering van deze ambitie is een Actieagenda Circulaire Economie met een looptijd van 2021 tot 2025 opgesteld.
In de concept-Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 staat omschreven wat de provincie concreet gaat doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De concept-Actieagenda wordt ter bespreking met de leden van de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur aangeboden.
5.b 14:30
Sport: Brief GS aan PS inz. Voortgang Beleidsnotitie Sport
Voorstel voor behandeling:
Gedeputeerde Staten vragen de commissie aandachtspunten mee te geven voor de uitwerking van de Uitvoeringsregeling Verduurzaming Sportaccommodaties, bijvoorbeeld welke onderwerpen meegenomen kunnen worden binnen het thema verduurzaming.

Toelichting:
Op 15 juni 2020 is de Beleidsnotitie Sport behandeld in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Besloten is om de commissie in 2021 te informeren over de contouren van de Beleidsnotie Sport. GS vraagt  de commissie aandachtspunten mee te geven voor de uitwerking van de Uitvoeringsregeling Verduurzaming Sportaccommodaties, bijvoorbeeld welke onderwerpen meegenomen kunnen worden binnen het thema verduurzaming.
6
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa ( EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
7.a 14:55
Economie: Brief GS aan PS inz. De Kop Werkt! Halfjaarrapportage en Jaarprogramma 2020-2e tranche
Voorstel voor behandeling:
De commissie wordt gevraagd opmerkingen aan GS mee te geven ten behoeve van de inhoud van de projecten in het Jaarprogramma 2020-2e
tranche dat uitwerking is van de ‘Samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! 2017-2020’ met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon,
Schagen en Texel. Daarbij kunt u denken aan:
\- Meegeven van aandachtspunten bij de uitvoering van de projecten\.
\- Aanscherping van de inhoudelijke invulling van de projecten\.

Toelichting:
De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Over de voortgang van het programma wordt gerapporteerd en het jaarprogramma wordt ter goedkeuring aangeboden.
7.b 15:15
Sponsoring: Brief GS aan PS inz. Voortgangsbrief dierenwelzijn gesponsorde evenementen 2020
Voorstel voor behandeling:
GS vraagt u een u een oordeel te geven over de toepassing van de uitgangspunten voor evenementensponsoring en in het bijzonder de
maatregelen om dierenwelzijn tijdens gesponsorde evenementen te bevorderen.

Toelichting:
De provincie Noord-Holland stimuleert gesponsorde evenementen om te verduurzamen, bijvoorbeeld op het gebied van (her)gebruik van grondstoffen, voedselverspilling, energiebesparing, vervoersstromen, impact op natuur, gezondheid en (verbetering van) dierenwelzijn. Bij sommige evenementen spelen dieren een rol, bijvoorbeeld Jumping Amsterdam. Op verzoek van PS rapporteren deze evenementen jaarlijks over de maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren.
8
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa ( EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal en CdK)
8.a 15:35
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Concept Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie
Voorstel  voor behandeling:
GS vragen u om de concept agenda in de commissie te bespreken.
Daarbij staan 3 vragen centraal:
1\. Herkent u zich in de visie op bestuurlijke vernieuwing en  participatie zoals die door GS in de concept agenda zijn geformuleerd?
2\. Versterken GS  met deze agenda de betrokkenheid van gemeenten\, maatschappelijke organisaties\, belangengroepen en
     inwoners bij ons beleids- en  besluitvormingsproces?
3\. Zijn er nog andere initiatieven die u aan de agenda toe wilt  voegen om de rol van de Staten te versterken?

In de concept agenda wordt onder punt 2.5 gesproken over het uitlijnen bevoegdheden GS en PS
De daar genoemde analyse is in het Presidium van 14 december 2020 besproken en bij de stukken van dit agendapunt  gevoegd.
U kunt hiervan kennisnemen en wordt tevens in de gelegenheid gesteld om hier opmerkingen over te maken.
Het concept deelverslag van het Presidium waar dit memo behandeld is, is ook bijgevoegd.

Toelichting:
GS stellen in overleg met Provinciale Staten een Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie op. De Agenda is gebaseerd op het coalitieakkoord en bestaat uit drie onderdelen: visie, doelstellingen en activiteiten. GS hebben de Agenda in concept vastgesteld en verzoeken PS het concept op 18 januari 2021 in commissie EFB te bespreken. De uitkomsten van het overleg worden vervolgens meegenomen bij de definitieve vaststelling van de Agenda.
9
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
10.a 16:20
Juridische Zaken: Statenvoordracht Verordening elektronische publicaties
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor PS van 1 februari 2021.

Toelichting:
De provincie wil kennisgevingen en mededelingen zoveel mogelijk langs digitale weg publiceren. Nu gebeurt dat nog via advertenties in huis-aan-huisbladen of regionale bladen. Na inwerkingtreding van de verordening kunnen berichten uitsluitend worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Inwoners van Noord-Holland kunnen zich bij deze site aanmelden om automatisch e-mails te ontvangen met berichten van de provincie over hun buurt. Hierdoor zullen de inwoners gemakkelijker worden bereikt.
11
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
11.a 16:30
Communicatie: Brief GS aan PS inz. afdoening Motie 48-2020 over educatie koloniaal verleden
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.

Toelichting:
Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering alsmede een expositie en activiteiten te organiseren gericht op educatie over het slavernijverleden. In een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.
11.b 17:00
Communicatie: Brief GS aan PS in. vaststelling Communicatieaanpak Duurzaam doorpakken 2020 - 2023 en afdoening motie 98-2019
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u nog opmerkingen heeft over de communicatieaanpak en of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.Toelichting:
Het College van Gedeputeerde Staten beschrijft op hoofdlijnen de communicatieaanpak van deze coalitieperiode. De belangrijkste ambitie daarin is de groei van een zendende provincie naar een provincie die voortdurend in gesprek is met haar inwoners en partners. Met deze aanpak willen Gedeputeerde Staten de inwoners van Noord-Holland meenemen in hun inzet op het gebied van klimaat, duurzame stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied, cultuur, openbaar bestuur en financiën. Transparant en proactief communiceren, bij zowel positief als negatief nieuws, gebruikmakend van kanalen dicht bij de inwoners van onze provincie.
12
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
13 17:30
Sluiting
14
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
14.a
Bestuur: Brief GS aan PS inz. verslag overleg met colleges Oostzaan, Wormerland en Zaanstad inz. Zelfevaluatie Onderzoek OVER-gemeenten (ZOO) (C-agenda EFB 18-1-2020)
14.b
Bestuur: Brief GS inz. Afschrift van onze brief aan de vaste Kamercommissie voor BZK over wetsvoorstellen samenvoeging Adam Weesp, Beemster Purmerend en Heerhugowaard Langedijk (C-agenda EFB 18-1-2020)
14.c
Economie: Brief GS aan PS inz. Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) (C-agenda EFB 18-1-2021; de in de brief gevraagde technische briefing zal onder voorbehoud op 22 maart plaatsvinden en de voordracht tot oprichting zal onder voorbehoud in juni in de commissie worden behandeld)
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is een organisatie voor economische ontwikkeling en duurzaam economisch herstel in Noord-Holland. De provincie heeft de intentie om met gemeente Amsterdam, andere regionale gemeenten en het ministerie van EZK deze ROM op te richten.
14.d
Stikstof: Brief GS aan PS inz. verkenning toegankelijkheid Noord-Hollandse innovatiefondsen voor stikstofinnovaties (C-agenda alle commissies januari 2021; NLG leidend)
Het college heeft tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 9 november 2020 toegezegd expliciet na te gaan op welke manier stikstofinnovaties gebruik kunnen maken van de Noord-Hollandse MKB-innovatie-instrumenten. Conclusie is dat stikstofinnovaties gebruik kunnen maken van de MKB-instrumenten.
14.e
Bestuur: Beantwoording vraag (PVV) Kosteninschatting referendum cie EFB 28 september 2020 (C-agenda EFB 18-1-2021)
14.f
Economie: Corona Overbruggingsleningenfonds Noord-Holland (C-agenda EFB 18-1-2021)
Het Corona Overbruggingsleningenfonds Noord-Holland is ruim 6 maanden geleden gestart en wordt uitgevoerd door het Innovatiefonds Noord-Holland. Wij informeren Provinciale Staten graag over de voortgang van het fonds.
15
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
15.a
Motie 42: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie Verduurzaming Culturele Instellingen 2021 (C-agenda EFB 18-1-2021)
De Uitvoeringsregeling verduurzaming culturele instellingen maakt deel uit van het eerste pakket aan maatregelen van het Economisch herstel en duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of energieopwekking.
15.b
Financiën: Brief van ministerie BIZA aan GS en PS inz. Toezichtregime 2021 (begroting) (C-agenda EFB 18 januari 2021)
15.c
Subsidies: Brief GS aan PS inz. evaluatie eenmalige subsidies 2020 (C-agenda NLG 11-1-2021 en EFB 18-1-2021)
Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2020 zijn drie eenmalige subsidies uit het subsidieregister van 2017 geëvalueerd. Het gaat om de subsidie voor de restauratie van Fort Liebrug, de subsidie voor groene en recreatieve verbindingen Haarlemmermeer en de subsidie Duurzaam Watersysteem PARK21.
15.d
Cultuur: Brief GS aan PS inz. verlenging Managementplan 2015 - 2020 werelderfgoed Stelling van Amsterdam en Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017 - 2020 in Noord-Holland (C-agenda EFB 18-1-2021)
De looptijd van het vigerende uitvoeringsprogramma en managementplan Stelling van Amsterdam wordt verlengd tot juli 2022. Belangrijkste reden hiervoor is dat UNESCO het besluit over de uitbreiding van de werelderfgoedstatus met de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft uitgesteld vanwege Corona.
15.e
Financiën: Brief GS aan PS inz. Jaarrekening Nazorgfonds (C-agenda EFB 18-1-2021)
Het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland is bij besluit van Gedeputeerde Staten op 21 december 1999 opgericht en is een aparte publiekrechtelijke rechtspersoon. Het college van GS vormt het algemeen bestuur en is tevens belast met het beheer van het Nazorgfonds (artikel 1 5.47, lid 4 Wet milieubeheer). De jaarrekening en het jaarverslag van het Nazorgfonds is op basis van eigen grondslagen opgesteld en wordt door het bestuur van het Nazorgfonds vastgesteld.
15.f
Monumenten: Uitvoeringsregeling Duurzaam Benutten Monumenten Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 18-1-2021)
De uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021 (UvR) stimuleert onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen. De UvR is een voortzetting van de Uitvoeringsregeling onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017 en is op punten aangepast. De regeling is een aanvulling op maatregelen die genomen worden binnen het Economisch herstel en duurzaamheidsfonds.
16
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
17
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
17.a
Ondermijning: Brief GS aan PS inz. Onderzoeksplan "Ondermijning: leerpunten voor provinciale ondersteuning bij lokale weerbaarheid'" (C-agenda 18 januari 2021)
Ondermijning vormt een bedreiging voor onze rechtstaat. De aanpak van ondermijning vraagt om een weerbare overheid. Het college heeft besloten om Interne Audit onderzoek te laten uitvoeren om te inventariseren wat provincies van elkaar kunnen leren als het gaat om de ondersteuning van gemeenten bij het versterken van de lokale weerbaarheid. Ook zal Interne Audit inventariseren hoe de Commissarissen van de Koning betrokken zijn bij dit thema.
17.b
Bestuur/gezondheid: Afschrift van vragen over coronavaccinatie en vaccinatie van het Regenboogteam (de niet geanonimiseerde mail vindt u op de ingekomen stukkenlijst met NAW gegevens)
18
C-agenda Algemeen
18.a
MRA: Maandelijks-MRA-Raads-en-Statenleden-Bericht-editie-44 (C-agenda alle commissies januari 2021)
18.b
Water / Groen / Recreatie / Mobiliteit / Ruimte/Cultuur/Economie: Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (B-agenda NLG 08-02-2021 (leidend) en C-agenda RWK 11-01-2021, C-agenda EFB & M&B 18-01-2021)
18.c
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 45 (C-agenda EFB en M&B 18-1-2021 en NLG en RWK 8-2-2021)