link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 10 februari 2020

Locatie: Wilhelmina van Pruisenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Eric Jensen
Toelichting: 07-02-2020:
De antwoorden op de gestelde technische vragen zijn toegevoegd.
De presentatie van de technische briefing over de omgevingsverordening op 6 februari is toegevoegd.
05-02-2020:
Een geactualiseerde versie van de Strategische (Lange termijn) Agenda van de commissie RWK en een Lijst openstaande toezeggingen RWK is toegevoegd.
04-02-2020:
Bij de agendapunten 6.a., 7.a. en 8.a. zijn enkele bijlagen toegevoegd die relevant kunnen zijn voor de bespreking.

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inloophalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 7 februari) bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via:
https://noord-holland.stateninformatie.nl/
Bundel:
pdf Agendabundel (42.2MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
Bij lijst moties komt aan de orde of moties 35-2018 en 123-2019 met afdoeningsvoorstel naar het presidium kunnen.
* Motie 35-2018 had al na de commissievergadering RWK van 14 oktober 2019 afgedaan kunnen worden, toen de MRA-agenda en het werkplan en de Begroting 2020 van de MRA op de agenda stonden.
* Voor motie 123-2019 zijn mw. De Vries (PvdA) en mw. Gielen (GroenLinks) aangewezen als vertegenwoordigers namens PS Noord-Holland bij de Raadtafel 32 van de MRA.
3 18:30
Inspreekhalfuur
4 19:00
Rondvraag commissaris van de Koning Van Dijk (portefeuille MRA)
Aangemelde rondvraagpunten:
-
5 19:05
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
Aangemelde rondvraagpunten:
Rondvraag ChristenUnie over sturingsmogelijkheden neveneffecten duurzame energie
6
A-agenda Ruimte en Wonen
6.a 19:10
Wonen: Voordracht Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer 'Bouwen aan regie' (A-agenda RWK 10-2-2020)
De Randstedelijke Rekenkamer heeft een provincie-vergelijkend onderzoek gedaan over het beleidsonderwerp Wonen. Voor de provincie Noord-Holland heeft dit geresulteerd in het Eindrapport 'Bouwen aan regie' waarin de Randstedelijke Rekenkamer diverse aanbevelingen doet. De aanbevelingen van de Rekenkamer zijn in de Statenvoordracht en het ontwerp-besluit opgenomen.
De commissie kan het eindrapport met de aanbevelingen met elkaar en de gedeputeerde bespreken en vervolgens PS adviseren over de voordracht en het ontwerp-besluit.

Op maandag 13 januari is door de onderzoekers van de Randstedelijke Rekenkamer het onderzoek en de uitkomsten in de vorm van aanbevelingen nader toegelicht in een technische briefing voor de leden van de commissie RWK.
Als bijlagen zijn ook de door de Randstedelijke Rekenkamer opgeleverde onderzoeksrapporten aan de drie andere Randstad-provincies toegevoegd, alsmede een overzicht van de in de verschillende provincies beschikbare instrumenten om te sturen op het beleidsterrein Wonen.
7
B-Agenda Ruimte en Wonen
7.a 19:55
Wonen: Woonagenda (80%-versie), incl. Woonmonitor
De provincie Noord-Holland stelt een Woonagenda 2020-2025 op als uitwerking van de Omgevingsvisie. Deze vormt onze uitvoeringsagenda voor de komende vijf jaar. De bespreekversie van de Woonagenda wordt in februari besproken met de PS-commissie, gemeenten en marktpartijen in Noord-Holland.

De commissie RWK wordt gevraagd om deze versie van de Woonagenda met elkaar en GS te bespreken en GS (eventuele) suggesties te doen met betrekking
tot de inhoud ervan. Het college van Gedeputeerde Staten is bevoegd de Woonagenda vast te stellen. Deze zal dus na behandeling in de commissie RWK van februari
2020 niet ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd, maar wordt ter kennisname aan PS toegezonden.

Op dit moment is de Woonagenda voor circa 80% gereed. Dat betekent dat er nog ruimte is voor aanpassingen.
GS is specifiek geïnteresseerd in uw mening over de geformuleerde speerpunten en de voorgestelde kaders voor uitwerking van de Woonakkoorden.

Als bijlagen zijn de eerder aan PS toegezonden Bevolkingsprognose 2019-2040 en Monitor Woningbouw 2019 toegevoegd, alsmede de op 19 november 2018 vastgestelde Omgevingsvisie NH2050.
8
B-Agenda Omgevingsverordening
8.a 20:55
Concept-Omgevingsverordening: agendering op verzoek van L. Voskuil (PvdA) en I. Zaal (D66) i.v.m. vaststelling in GS op 11-2-2020 - Niet behandeld en doorgeschoven naar extra RWK 13-02-2020
In de discussienota is verzocht om een extra vergadering. Gelet op de concept-agenda van RWK heeft de Agendacommissie van PS een extra vergadering niet nodig geacht maar past het onderwerp op de reguliere agenda van de commissievergadering van 10 februari.
Daarmee is ruimte ontstaan voor de op verzoek van GS te organiseren technische briefing over de concept-omgevingsverordening op donderdagavond 6 februari.

Op basis van de informatie uit het benen-op-tafel overleg van maandag 13 januari jl. en de technische briefing van 6 februari kan in de Statencommissie de politieke discussie gevoerd worden en kan de commissie aan GS meegeven welke punten de commissie belangrijk vind om op te nemen in de concept-omgevingsverordening waarover GS op (onder voorbehoud) dinsdag 11 februari een besluit gaat nemen om deze ter inzage te leggen.

De definitieve versie van de omgevingsverordening zal (waarschijnlijk) op 8 juni 2020 ter besluitvorming terugkomen op de A-agenda van de commissie RWK en in de daaropvolgende Statenvergadering van 29 juni 2020.

Achtergrond
Op de website van de provincie Noord-Holland is een pagina over de omgevingsverordening beschikbaar via:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsverordening
9 21:55
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
Aangemelde rondvraagpunten:
-
10
Sluiting
11
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
11.a
Beleidsontwikkeling biomassa
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie haar invloed wil aanwenden om grootschalige biomassacentrales zoveel mogelijk tegen te gaan. GS hebben op 21 januari besloten te starten met de beleidsontwikkeling voor houtige biomassa na het verschijnen van het duurzaamheidskader voor biomassa van het Rijk. Dit om geen dubbel werk te doen en gebruik te kunnen maken van de inzichten van het nu lopende landelijke traject. Het duurzaamheidskader van het Rijk verschijnt in de loop van dit jaar.
12
C-Agenda MRA (ter kennisname)
12.a
MRA: Besluit samenwerkingthema's Duurzaamheid Top MRA d.d. 18 oktober jl. (C-agenda RKW (trekker) 10-2-2020 en C-agenda cies. EFB en M&B 24-2-2020)
Op 18 oktober heeft de Duurzaamheid Top MRA plaats gehad. Hierbij is besloten om aan de besturen van gemeenten en provincies voor te stellen op een vijftal thema’s gezamenlijk actie te ondernemen. Het betreft de volgende actiethema’s :
1. Gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf inkooppakketten
2. Samen komen tot een circulaire aanpak op textiel
3. Uitwerken van duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad
4. Onderwijs- en arbeidsmarktkansen gekoppeld aan de klimaatopgave
5. Monitoring MRA-positie en -inzet op transitie naar een duurzame economie
Hierbij heeft Noord-Holland aangeboden om als trekker op te treden voor monitoring duurzaamheid (5). Voorgesteld wordt dat wij vanwege de bestaande deelname van de provincie in het programma Cirkelstad (via c-creators), geen aanvullende afspraken in MRA verband maken op het actiethema (3) ‘Duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad’.
13
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
13.a
Wonen: Brief cvdK aan colleges B&W en in afschrift aan PS over provinciale regietafel opvang asielzoekers (C-Agenda RWK 10-2-2020)
14
C-Agenda Algemeen (ter kennisname)
14.a
Financien: Statenvoordracht Eerste begrotingswijziging 2020
Voorstel voor behandeling:
adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 9 maart 2020
De voordracht eerste begrotingswijziging 2020 wordt –gelet op de inhoud van de besluiten- geagendeerd op de A-agenda van de commissies NLG en EFB.
De commissie EFB adviseert vanuit algemeen financieel oogpunt en over de onderwerpen die tot de portefeuille van EFB behoren.

Bij de commissies RWK en M&B vindt agendering op de c-agenda plaats. Daar kunnen dan -indien wenselijk - politieke vragen over de begrotingswijziging die op het werkgebied van die commissies liggen, bij de rondvraag gesteld worden of technische vragen voorafgaand aan die vergaderingen volgens de geldende procedure

Toelichting
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging 2020 omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020 op basis van de huidige verwachtingen.
15
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
15.a
Omgevingsverordening: De Landingsplaats voor de omgevingswet - LSA bewoners (C-agenda RWK 10-02-2020)
Met plezier stuur ik u de publicatie ‘ Landingsplaats voor de Omgevingswet’. Deze publicatie - een samenwerking tussen de Ruimtemaker, LVKK, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en het LSA – omvat 19 voorstellen en veel voorbeelden uit het hele land en die helpen om lokaal een goede regeling te maken. Regelingen die zorgen voor kwaliteit van de omgeving, ruimte voor initiatief en een sterke positie van bewoners en raad. De Omgevingswet laat veel ruimte om lokaal en provinciaal ambities en spelregels te formuleren. Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarom bieden we wegwijs en inspiratie, op basis van de lessen van de afgelopen twee jaar verzamelden.

We hopen dat u kennis wilt nemen van deze aanbevelingen uit de praktijk en deze ook agendeert in de behandeling en bespreking van een provinciale invoering van de Omgevingswet. Meer informatie vindt u ook op https://www.lsabewoners.nl/omgevingswet-regelingen-lokaal-niveau/.