link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 8 juni 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: 04-06-2020: Antwoorden op de technische vragen voor de commissie RWK van 08-06-2020 zijn toegevoegd aan de algemene documenten van de vergadering.

02-06-2020: Antwoorden op openstaande mondelinge vraag uit PS over MRA verstedelijkingsstrategie toegevoegd aan de algemene documenten.

I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl

Ook is het mogelijk om (online en digitaal) in te spreken in de vergadering. Het is ook mogelijk een schriftelijke bijdrage vooraf te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (++vrijdag 5 juni++) bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl

Voor deze vergadering geldt de spreektijdregeling voor 3,5 vergaderuren.

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (65.9MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:25
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3 18:30
Inspreekhalfuur
1 aanmelding:
Dhr. Koks over het Geingebied
4
A-agenda Algemeen
4.a 19:00
Voordracht Jaarstukken 2019 ( a-agenda NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15-6-2020)
In de jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2019. Het college besluit de jaarstukken 2019 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.
Bespreking van de jaarstukken 2019 voor die onderdelen die onder de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat vallen.

\- Ruimtelijke Ordening
\- Wonen
\- Omgevingsverordening
\- Energie
\- Klimaat
\- MRA
4.a.1
Concerncontrol: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging per 1 maart 2020 (Agenda cie NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15 juni 2020)
De accountant, de provinciearchivaris, de Randstedelijke Rekenkamer en de sector concerncontrol van de provincie hebben allemaal een bepaalde (wettelijke) rol om te onderzoeken of de provincie goed werkt. Hun conclusies en aanbevelingen worden gebruikt om de nodige verbeteringen door te voeren. Met behulp van de auditopvolgingslijst wordt bijgehouden hoe het daarmee staat en kunnen de nodige acties worden gepland. Twee maal per jaar wordt hierover gerapporteerd aan GS en PS. GS hebben de auditopvolging per 1 maart vastgesteld en sturen die door naar PS.

\- Brief kan betrokken worden voor de relevante onderwerpen van de commissie RWK bij de bespreking van de Jaarstukken 2019\.
4.b 19:30
Voordracht Kaderbrief 2021 (A-agenda NLG en RWK 8-6-2020 en EFB en M&B 15-6-2020)
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2021 die in november door PS zal worden behandeld.

Behandelvoorstel:
Bespreking van de Kaderbrief 2021 en verder voor die onderdelen die onder de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat vallen.
\- Ruimtelijke Ordening
\- Wonen
\- Omgevingsverordening
\- Energie
\- Klimaat
\- MRA
5 20:00
Rondvraag commissaris van de Koning Van Dijk (portefeuille MRA)
6
A-Agenda Klimaat en Energie
6.a 20:05
Energie: Voorkeurstrace en stationslocatie Beverwijk-Oterleek (A-agenda RWK 08-06-2020)
Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei jl. besloten het voorkeurstracé en de voorkeurslocatie voor het 150kV schakelstation te Beverwijk vast te stellen.
Het voorkeurstracé legt de ondergrondse 150kV verbinding tussen Beverwijk en Oterleek vast. Met dit besluit wordt het ontwerp van het schakelstation en het tracé verder uitgewerkt in overleg met de betrokken gemeenten en grondeigenaren. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan zullen Provinciale Staten een Voorbereidingsbesluit nemen.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om via de digitale weg te reageren op de afwegingsnotitie.
7 20:35
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
Rondvraag PvdD over C-agendapunt 11f: Energie: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES)
Toelichting: GS hebben ingestemd met de concept-RES’sen voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. Dit onderwerp wordt 21 september ’20 als A-agendastuk in de commissie RWK behandeld. Onderdeel van het GS-besluit is om de concept-RES’sen voor reactie toe te sturen aan de deelnemers van de voorafgaande bijeenkomsten van het RES-proces. Vraag: Kan GS de binnengekomen reacties op de concept-RES’sen voor het zomerreces doorsturen aan PS – en ook eventueel later ingestuurde reacties tijdens het zomerreces -, zodat PS tijdig een oordeel kan vormen op basis van deze reacties?
8
B-Agenda Ruimte en Wonen
8.a 20:40
Ruimte/ Mobiliteit: Concept Bestedingsplan OV-Fonds (B-agenda RWK 08-06-2020, met uitnodiging van M&B - C-agenda M&B 15-06-2020)
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken is het OV-fonds aangekondigd. Het OV-fonds bedraagt 20 miljoen euro en waarmee de komende jaren geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de deur-tot-deurreis, het beter bereikbaar maken van woon- en werklocaties in Noord-Holland en een toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk. Het Concept Bestedingsplan OV-fonds laat de doelstellingen zien, brengt prioritering in de projecten aan en laat zien hoe het budget op efficiënte en doelmatige wijze kan worden besteed.

Er is grote samenhang in ruimtelijk beleid (OV-knooppunten) en mobiliteitsbeleid (OV-concessie). GS heeft in de brief aan PS het voorstel gedaan de brief en onderliggende stukken te bespreken in de commissie RWK. De gedeputeerden Loggen en Olthoff zijn aanwezig bij de bespreking.

Het betreft in de commissie een oordeelsvormende bespreking op de B-agenda, de inbreng van de commissie wordt door GS meegenomen in de uitwerking naar het definitieve bestedingsplan van het OV-fonds.
8.b 21:10
Wonen: Huisvesting buitenlandse werknemers (B-agenda RWK 08-06-2020)
Op 10 februari jl. heeft de gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat toegezegd om de commissie van informatie te voorzien, zodat er in de commissie een gesprek kan worden gevoerd over de provinciale rol met betrekking tot het tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers.
In de brief verzoekt GS de brief met de commissie RWK te bespreken in de commissievergadering van 8 juni a.s. Daarom is de brief ter bespreking geplaatst op de B-agenda Wonen.
9 21:40
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
10 21:45
Sluiting
11
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
11.a
(alle commissies) Brief GS aan PS inz. Verlenging samenwerking Amsterdam Smart City (C-agenda alle comissies juni 2020)
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende opgaven: energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en digitale stad. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" heeft het college van GS besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City voor de duur van één jaar te verlengen.
11.b
Energie: Brief GS aan PS stand van zaken RES'en (C-agenda RWK 08-06-2020)
Met deze brief willen GS PS informeren over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategieën (RES’sen) in Noord-Holland. Aanleiding is, dat eind april de concept RES’en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid openbaar gemaakt worden. De concept RES’sen worden vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan Colleges van gemeenten, provincie en het Dagelijks Bestuur van Waterschappen. De concept RES’en zijn een eerste uitkomst van een intensieve samenwerking en participatie tussen overheden, Waterschappen en maatschappelijke partijen. De zoekgebieden voor wind- en zonenergie zijn een eerste aanzet en worden in aanloop naar de RES 1.0 verder geconcretiseerd, er kunnen in praktijk zoekgebieden afvallen en bijkomen. Daarnaast is de Coronacrisis aanleiding geweest om PS te informeren over de aangepaste landelijke planning van de RES’en.
11.c
Energie: Regioadvies Net op zee Hollandse Kust (West Beta) (C-agenda RWK 08-06-2020)
11.d
Energie: TBO Visiekaart en voorwaarden voor een zorgvuldige energietransitie (C-agenda RWK 08-06-2020)
11.e
Energie/ Natuur: Vergunning Wet natuurbescherming biomassacentrale Diemen (C-agenda RWK 08-06-2020)
Met dit besluit wordt een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend aan Vattenfall voor het realiseren en in gebruik nemen van een biomassacentrale op de locatie Overdiemerweg 35 te Diemen. De vergunning wordt verleend omdat er geen toename van stikstofeffecten is. Daarnaast wordt met dit besluit de emissie uit de natuurvergunning van 2015 naar beneden bijgesteld.
11.f
Energie: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES) (C-agenda RWK 08-06-2020 - A-agenda RWK 21-09-2020)
GS stemmen met dit besluit in met de concept-Regionale Energiestrategieën (RES) voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. De concept RES’en zijn een uitkomst van een intensieve samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie en netbeheerders. Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is een belangrijk aspect daarbij. Daarom zijn vanaf het begin ook inwoners, energiecoöperaties, experts, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken. Het hart van de concept RES’en is een bod voor duurzame energieopwekking op land en de zoekgebieden waar dat mogelijk zou kunnen zijn. GS hebben in hun brief aan PS een aantal aandachtspunten benoemd over raakvlakken met onder andere natuur, landschap, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, economie landbouw en cultuurhistorie.
11.g
Energie: Ingekomen brief bewonersorganisaties Noord-Holland noord - Analyse en verbetervoorstellen van concept RES NHN (C-agenda RWK 08-06-2020 en RWK 21-09-2020)
11.h
Energie: Dashboard Energietransitie in Noord-Holland (C-agenda RWK 08-06-2020)
In navolging van de Staat van de Energietransitie in Noord-Holland (nov 2017) is een dashboard ontwikkeld welke een simpel en representatief beeld geeft van de ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie in Noord-Holland. Het dashboard is modulair opgezet en zal jaarlijks in het voorjaar geactualiseerd en desgewenst aangepast en/of uitgebreid worden.
12
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
12.a
Wonen: Oppakken toezegging GS n.a.v. M-88 2019 'Meest ouderenvriendelijke provincie (C-agenda RWK 08-06-2020)
12.b
Wonen: Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2020 (C-agenda RWK 08-06-2020)
De provincie biedt met de aangepaste uitvoeringsregeling Woonvisie 2020 de mogelijkheid dat de woonregio’s in Noord-Holland subsidie kunnen aanvragen voor het opstellen van een woonakkoord. In een woonakkoord maken de regio’s afspraken met de provincie over de woningbouwopgave en over andere onderwerpen rond wonen.
12.c
Ruimte: Actualisatie Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) (C-agenda RWK 08-06-2020)
13
C-Agenda MRA (ter kennisname)
13.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 37 (C-agenda RWK 08-06-2020)
13.b
MRA: Start uitvoering MRA Agenda 2.0 (C-agenda RWK 08-06-2020)
13.c
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 38 (C-agenda RWK 08-06-2020)
14
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
14.a
Omgevingsverordening: Ingekomen brief college en gemeenteraad Hollands Kroon met aangenomen motie over provinciale concept-omgevingsverordening (C-agenda RWK 08-06-2020 en 21-09-2020)