link naar deze pagina

Ruimte & Wonen - 3 december 2018

Locatie: Wilhelmina van Pruisenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 20:55
Voorzitter: Jos de Wit
Toelichting:
3/12 op verzoek van het lid Struben, de beantwoording van de technische vragen van 5 november toegevoegd aan de agenda.
2/12 ingekomen zienswijze Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. toegevoegd onder 5b
1/12 ingekomen brief over PRV wijziging toegevoegd (ook gepubliceerd bij NLWM)
1/12 ingekomen reactie op C-agenda stuk 13c Monitor Woningbouw toegevoegd

29/11 beantwoording technische vraag Kramer (VVD) aangepast en aangevuld

De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter advisering door de commissie (A-agenda) , of die ter bespreking door de commissie geagendeerd staan (B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten.

U kunt zich aanmelden om in te spreken bij de commissieadviseur Marten Admiraal Admiraalm@noord-holland.nl

De commissies EEB en NLWM zijn uitgenodigd bij de behandeling van agendapunt 4a "Wijziging PRV en vaststellen WKW's"

De in de agenda genoemde tijden van behandeling zijn richttijden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor het inspreekhalfuur kunnen de tijden vanaf de daaropvolgende agendapunten eerder aanvangen.
Bundel:
pdf Agendabundel (72MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
Technische vragen en rondvragen kunnen tot en met 28 november 2018 12.00u door de statenleden worden aangeleverd. Vrijdag 30 november wordt aan het einde van de dag de beantwoording gepubliceerd onder algemene agendadocumenten.
2
Vaststellen Agenda, verslag vorige vergadering, Strategische Statenagenda, Moties en Toezeggingen
3 18:15
Inspreekhalfuur
Tijdens het inspreekhalfuur kan er worden ingesproken over onderwerpen die niet op de A of B agenda staan.


2/12: Op dit moment hebben er zich géén insprekers aangemeld voor het inspreekhalfuur, danwel voor enig ander agendapunt.

U kunt zich aanmelden door te mailen naar de commissieadviseur: admiraalm@noord-holland.nl
4
B-agenda Ruimte deel 1
4.a
Wijziging PRV Glastuinbouwconcentratiegebied (Met uitnodiging van de commissie NLWM)
De commissie wordt daarom gevraagd om het voorgenomen besluit te bespreken en ons college eventuele suggesties te doen met betrekking
tot de inhoud ervan ten behoeve van de vaststelling. Het college is bevoegd de kaartwijziging vast te stellen. Deze wijziging zal dus na
behandeling in de PS-commissies van december 2018 niet nogmaals aan de Staten worden voorgelegd.
5
A-agenda Ruimte
5.a 18:15
Ruimte / Natuur: Wijziging PRV en vaststellen WKW's (Agenda's NLWM en R&W 03-12-2018)
Bespreking (besluitvormend ter advisering van PS van 14 januari) van het onderdeel van de Voordracht wijziging van de PRV, waar het de WKW-waarden en het NNN-gebied betreft: PRV artikel 19. (Incl. de bijbehorende bijlagen over de WKW-waarden in de verschillende gebieden, documenten 0 t/m 9).
Voor deze bespreking zijn ook de leden van de commissies EEB en RW uitgenodigd.

In de vergadering van de commissie RW (03-12-2018) is de besluitvormende bespreking van de Voordracht wijziging PRV, waar het de onderdelen strandzonering en kleinschalige ontwikkelingen betreft. Voor die bespreking zijn ook de leden van de commissies NLWM en EEB uitgenodigd.
5.b
Ruimte / Natuur: Ingekomen brief Natuurmonumenten aan Cie NLWM en RW over wijziging PRV en WKW's (Betrekken bij bespreking A-agenda NLWM en RW 03-12-2018)
Zondagavond 2 december is nog de zienswijze van Vogelwerkgroep Alkmaar op verzoek toegevoegd.
6
B-agenda Ruimte
6.a 18:45
Ruimte/Wonen: "Verstoppertje spelen of aan de slag?" artikel van gedeputeerde Geldhof d.d. 6 september 2018
Dit artikel is geagendeerd op verzoek van het lid dhr. Kramer (VVD) en vervolgens bij vaststelling van de agenda van 24/09 op verzoek van het lid Struben (D66) en met instemming van de commissie verplaatst naar de agenda van 29/10/2018 . Het lid Kramer (VVD) gaf daarbij aan een plaatsing bovenaan de agenda, voorafgaand aan de bespreking van de andere agendapunten te wensen. Gezien het gegeven dat er twee belangrijke A-stukken worden besproken waarop zich mogelijk insprekers aanmelden, is dit op dit moment de hoogst mogelijke agendering op de agenda van 29/10. Van de agenda van 29/10 is het verplaatst naar de agenda van 5/11 waar het vervolge

Het artikel is eerder gepubliceerd op http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/14095082/column--verstoppertje-spelen-of-aan-de-slag (6 september 2018)

Doel van de bespreking in de commissie is in de eerste plaats het verkrijgen van een door commissie en gedeputeerde gedeeld feitelijk kader inzake het door de gedeputeerde geconstateerde achterblijven van de woningbouwproductie in Noord-Holland. In het verlengde daarvan kan worden gesproken over de onderbouwing van de analyse welke obstakels daar aan hebben bijgedragen en welke oplossingsrichtingen de problematiek mogelijk zullen verlichten.

6.b 19:15
Algemeen: Stand van zaken Wind op Land april 2018 (C-agenda R&W 24 september 2018)
Dit agendapunt stond op de C-agenda van 24 september en is in overleg ge/verplaatst naar de agenda van de commissievergadering van 3 december 2018.
6.c
Ruimte: Brief Noord-Hollands deel landelijk Kustpact afgerond (binnenduinrand) (C-agenda R&W 3-12-2018)
De PvdA en Groenlinks fractie willen graag de brief van GS van 17 oktober jl. 'Noord-Hollandse deel landelijk Kustpact afgerond' op de B agenda van de commissie R&W van 3 december a.s. plaatsen. De brief staat nu op de C-agenda.

De fracties voeren hiervoor de volgende redenen aan:

Op pagina 3 van de brief wordt ingegaan op de binnenduinrand en de toekomstige ontwikkeling daarvan. Er staat:Er is afgesproken om in de afzonderlijke regio's te bezien of de bestaande visies voldoende richting geven voor de toekomstige
ontwikkeling in de binnenduinrand. En dat gemeenten hiervoor de leiding nemen en hier de andere overheden, natuur- en maatschappelijke organisaties bij betrekken.

Uit onze contacten met enkele natuur- en landschapsorganisaties komt nu naar voren dat er vanuit gemeenten nog geen enkel initiatief in de lijn met deze afspraak in het kustpact is waargenomen. Wij willen graag met de gedeputeerde bespreken of deze situatie klopt en hoe zij denkt om dit proces wel op gang te brengen, te versnellen.
7
B-Agenda Algemeen
7.a 19:45
Consultatie tussenstand Klimaatakkoord (in alle commissies)
Voorstel voor behandeling:
Concreet wordt aan de commissie gevraagd of zij het college
aandachtspunten wil meegeven over die delen van het klimaatakkoord die tot de portefeuille van de commissie horen.
Dit ten behoeve van de laatste fase van de totstandkoming van het Klimaatakkoord, waarbij bedacht moet worden
dat wij onze inbreng via het lPO leveren en IPO slechts één van de deelnemende partijen is.

In de agendacommissie is de volgende verdeling van de hoofdlijnen Klimaatakkoord voor behandeling in de commissies afgesproken:
Commissie R&W:
Hoofdlijnen van de sectortafel elektriciteit
Hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving voor zover het de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad betreft


Commissie EEB:
Hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving (muv de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad; dit hoort bij R&W)
(voor zover het de economische aspecten hiervan betreft).

Commissie NLWM:
Hoofdlijnen van de sectortafel Landbouw en landgebruik
Hoofdlijnen van de sectortafel Industrie (muv de economische kant, dit hoort bij EEB)

Commissie M&F:
Hoofdlijnen van de sectortafel Mobiliteit

8 20:25
Rondvraag Geldhof en terugkoppeling gemeenschappelijke aangelegenheden
Er is één rondvraag aangemeld door het lid Kramer (VVD)
9 20:40
Rondvraag Van der Hoek en terugkoppeling gemeenschappelijke aangelegenheden
10
Sluiting
11
C-agenda Algemeen
11.a
Algemeen: Brief GS aan PS uitvoeringsregeling subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018. (C-agenda R&W 25-06-2018)
11.b
Energie/Mobiliteit/Economie: Brief GS aan PS inz. Deelname Amsterdam Smart City (C-agenda EEB en M&F 26-11-2018 en R&W 3-12-2018)
11.c
Heel PS: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 20 (c-agenda M&F en EEB 26-11-2018 en NLWM en R&W 3-12-2018)
11.d
UNESCO dossier Grenswijziging Hollandse Waterlinies (C-Agenda R&W 3 december 2018 )
12
C-agenda Ruimte
12.a
Ruimte: Analyse beleving directe omgeving OV-knooppunten (C-agenda R&W 3-12-2018)
12.b
Ruimte: Brief Noord-Hollands deel landelijk Kustpact afgerond (binnenduinrand) (C-agenda R&W 3-12-2018)
12.c
Ruimte: Definitief besluit wijziging kaart 4 (ecologie) van de PRV (C-Agenda R&W & NLWM 3-12-2018)
12.d
Schiphol/RO: Inzet BRS aan ORS tbv advisering ontwikkeling Schiphol (C-agenda NLWM (leidend) en R&W 03-12-2018)
13
C-agenda Wonen
13.a
Wonen: Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie innovatieve financiering (C-agenda R&W 16 april 2018)
13.b
Wonen: Brief Wokke Vastgoed aan PS incl rapport woningbouw (C-Agenda R&W 3-12-2018)
13.c
Wonen: Woningbouwmonitor 2018 (C-agenda R&W 03-12-2018)
13.d
Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw Noord-Holland Noord