link naar deze pagina

PS-vergadering - 9 maart 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Na vergadering online:

* notulen PS 09-03-2020;
* besluitenlijst PS 09-03-2020;
* ingediende moties en amendementen bij punten 2b, 10, 11b en 13;
* geamendeerde voordracht met aangenomen amendement A11 bij punt 10.

NB: agendapunt 9 Burgerinitiatief is vervallen.

Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkte plaatsen graag aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.
Bundel:
pdf Agendabundel (70.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Benoeming en installatie gedeputeerde.
2.b
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
Van punt 2018-02 is geheimhouding opgeheven bij besluit GS-appendix d.d. 25-02-2020; dit punt zal na PS van 09-03-2020 van de lijst af worden gehaald.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 3 februari 2020.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
(wordt behandeld als punt 11c)
8.b
(Wordt behandeld als punt 11b)
8.c
Gewijzigd protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019 (VD-12).
8.d
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen A.C. de Graafweg N241 (VD-13).

8.e
Derde Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 (VD-14).
9
AGENDAPUNT IS VERVALLEN Burgerinitiatief "Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen".
10
Zienswijze Ambitiedocument Twiske-Waterland (VD-08).
10.a.1
Amendementen op zienswijze ambitiedocument Twiske-Waterland
10.a.2
Moties bij zienswijze ambitiedocument Twiske-Waterland
11
Zienswijze conceptvisie Spaarnwoude Park 2040 (VD-09).
11.a
Aanwijzen lid Commissie evaluatie commissaris van de Koning (VD-15).
11.b
Eerste begrotingswijziging 2020 (VD-11).
11.c
Onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer ‘Bouwen aan regie' (VD-07).
12
Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
13
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Sluiting.