link naar deze pagina

PS - 12 februari 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online geplaatst:
- notulen PS 12-02-2018;
- besluitenlijst PS 12-02-2018;
- aangehouden motie 1-2018 bij punt 2;
- verworpen en ingetrokken moties en amendementen.
Bundel:
pdf Agendabundel (79.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Een gewijzigde agenda is toegevoegd vanwege het extra hamerstuk punt 8h.
2.a
Installatie en beëdiging Statenlid PVV.
2.b
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
(Actualisatievanuit GS op de lijst geheimhouding PS wordt bij deze vergadering behandeld als hamerstuk punt 8a. Na besluitvorming op 12-02-2018 wordt een geactualiseerde lijst aan deze agenda toegevoegd.)
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 18 december 2017.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a.1
Opheffen geheimhouding vaststellingsovereenkomst PNH-Heijmans (N23) per 1 maart 2018 (VD-10).
8.a.2
Actualisatie geheimhoudingenlijst PS (VD-74).
(Dit punt is doorgeschoven van PS 18-12-2017. Nu toegevoegd een aangepaste bijlage met actualisatie lijst geheime stukken n.a.v. behandeling in het Presidium van 22-01-2018 en met toegevoegde wijziging m.b.t. voordracht 10-2018.)
8.b
Afronding verbeteringen Begrotingssystematiek (VD-8).
8.c
Aandeelhouderslening SADC -Schiphol Area Development Company NV (VD-3).
8.d
Voorgenomen besluit tot oprichting innovatiefonds Noord-Holland BV (VD-7).

8.e
Financiering aanleg natuurvriendelijke oevers (VD-1).
8.f
Zienswijze op de begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 van de RUD Noord-Holland noord (VD-9).
8.g
Vaststelling verordening Luchthavenbesluit Helihaven Loodswezen IJmuiden (VD-2).
8.h
Benoeming accountant (VD-12).
9
Verklaring van geen bedenkingen Windpark Spuisluis (VD-6).
10
Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen en versnellen woningbouw 2018 tm 2020 (VD-5).
11
Programma verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland (VD-4).
12
Initiatiefvoorstel Groenlinks "Schuilstallen" (NR-11).
13
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
14.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Sluiting.