link naar deze pagina

PS - 9 juli 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online geplaatst:
- notulen;
- besluitenlijst;
- aangehouden motie bij punt 11;
- verworpen/ingetrokken moties en amendementen.
Bundel:
pdf Agendabundel (62.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 11 juni 2018.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Vergaderschema PS en Statencommissies 2019, incl. indicatief deel (VD-34).
8.b
Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015 (VD-45).
8.c
Zienswijzen financiële stukken recreatieschappen (VD-35).
Alle financiële stukken van alle recreatieschappen kunt u raadplegen bij de vergaderstukken van de commissievergadering EEB d.d. 18 juni jl. (punt 6a-1 t/m 6).
8.d
Zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Omgevingsdienst IJmond (VD-41).
8.e
Zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (VD-42).
8.f
Zienswijze op de begroting 2019 en jaarstukken 2017 RUD Noord-Holland Noord (VD-43).
8.g
Zienswijze op de conceptbegroting 2019, 2e begrotingswijziging 2018 en voorlopige jaarrekening 2017 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (VD-44).
9
Jaarstukken 2017 (VD-37).
10
Kaderbrief 2019 (VD-38).
11
Tweede actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2018-2023 (VD-39).
12
Adviesaanvraag nieuwe zendmachtiging RTV N-H (VD-36).
13
Initiatiefvoorstel Groenlinks-SP-PvdD Onderzoek naar mogelijkheden van een lightrail-netwerk in Metropoolregio Amsterdam (NR-40).
14
Benoemen lid werkgroep Willem Arondéuslezing (VD-33).
15
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
16.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
16
Sluiting.