link naar deze pagina

Economie, Energie & Bestuur - 18 juni 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: 15/6: Aan agendapunt 4b zijn de antwoorden op de technische vragen over de kaderbrief toegevoegd.

Op 28 juni zal een extra besloten vergadering EEB plaatsvinden over Pallas vanaf 18.30 uur.

Bundel:
pdf Agendabundel (60.2MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Inloophalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
4 18:50
A-agenda Algemeen
4.a
Voordracht Jaarstukken 2017 (dit agendapunt vervalt).
Voorstel voor behandeling:
Als voorbereiding op de behandeling van de Jaarstukken in PS van 9 juli 2018 wordt aan de commissie gevraagd die onderwerpen uit de jaarstukken te bespreken die tot het werkveld van de commissie EEB behoren.
4.b
Voordracht Kaderbrief 2019
Voorstel voor behandeling:
Als voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2019 in PS van 9 juli 2018 wordt aan de commissie gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot het werkveld van de commissie EEB behoren (zie bijgevoegde oplegger van de Statengriffie)
5
Rondvraag portefeuille dhr. Remkes en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Remkes behorende punten uit de c-agenda stellen)
6 19:20
A-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
6.a
Recreatieschappen: Voordracht Zienswijzen 2018 financiële stukken recreatieschappen
Voorstel voor behandeling:
aan PS adviseren of u een zienswijze wilt indienen en zo ja welke. GS stellen voor om een aantal opmerkingen als zienswijze aan de desbetreffende dagelijkse besturen van de recreatieschappen toe te sturen (zie oplegger Statengriffie).
Kunt u zich hierin vinden?
De voordracht zal worden geagendeerd voor de vergadering van 9 juli 2018.
6.a.1
Recreatieschappen: Voordracht Zienswijzen 2018 financiële stukken recreatieschappen
6.a.2
Recreatieschappen: financiele stukken Groengebied Amstelland
6.a.3
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Alkmaarder-en Uitgeestermeer
6.a.4
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Twiske -en Waterland
6.a.5
Recreatieschappen: financiele stukken recreatieschap Spaarnwoude
6.a.6
Recreatieschappen : financiele stukken Plassenschap Loosdrecht
7
Rondvraag portefeuille dhr. Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Tekin behorende punten uit de c-agenda stellen)
8 19:55
A-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen Bond
9.a
Subsidies Algemeen: Voordracht Actualisatie Evaluatiekader Subsidies
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de actualisatie Evaluatiekader subsidies waarin voorgesteld wordt om een nieuw evaluatiekader Subsidies vast te stellen die het huidige Evaluatiekader uit 2013 vervangt.
Het huidige kader geeft aan op welke manier de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan haar wettelijke verplichting om bepaalde subsidies
periodiek op doeltreffendheid te evalueren en is inmiddels vijfjaar van kracht.
Dit vormt aanleiding om de huidige werkwijze opnieuw te beschouwen, met name vanuit het
oogpunt van efficiency, en deze te actualiseren.
Bijgaand ontwerp Evaluatiekader Subsidies gaat uit van het evalueren van uitsluitend de
wettelijk verplicht te evalueren subsidies (op grond van een uitvoeringsregeling), conform de wettelijk bepaalde termijn van vijf jaar.
Daarbij wordt een selectie van te evalueren subsidies gemaakt op basis
van een beslisboom. Een belangrijke component van deze beslisboom
is de drempelwaarde voor het subsidieplafond.
Voorgesteld wordt deze te verhogen van €1 25.000,- naar €1 .000.000,-. In de praktijk blijkt het
grootste deel (circa 85% op basis van ervaringscijfers) van het subsidiebudget te worden verstrekt op grond van uitvoeringsregelingen
met een subsidieplafond hoger dan €1 .000.000.
De voordracht zal op 9 juli in PS worden behandeld.
10 20:30
B-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
10.a
Jaarverslag 2017 van de Kop werkt (in de brief van GS is een link opgenomen naar het Jaarverslag. Deze werkt echter niet. Wanneer u in de internetbalk: publicize.nl/de-kop-werkt-jaarverslag-2017 intikt krijgt u het jaarverslag (dus zonder https//)
Voorstel voor behandeling:
De commissie wordt gevraagd, conform de afspraken in de
Samenwerkingsovereenkomst, om eventuele opmerkingen (wensen of
bedenkingen) aan GS mee te geven over het Jaarverslag 2017 ten
behoeve van het vervolg van het programma van De Kop Werkt!.
11
Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen).
12 20:55
A-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
12.a
Media: Statenvoordracht adviesaanvraag nieuwe zendmachtiging Stichting RTV NH
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht waarin voorgesteld wordt om:
1. Te constateren dat Stichting RTV NH voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008.
2. De Programmaraad van de Stichting RTV NH, als programmabepalend orgaan, representatief te verklaren voor de belangrijkste in de provincie Noord-Holland voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
3. Het Commissariaat voor de Media ingevolge van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 te adviseren de Stichting RTV NH aan te wijzen als regionale publieke media-instelling voor Noord-Holland voor de periode 9 september 2018 tot en met 8 september 2023.

De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 9 juli 2018.
13
B-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
13
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
13.a 21:15
Beantwoorde statenvragen van D66 n.a.v. column Tom-Jan Meeus in NRC Handelsblad
De beantwoording van de Statenvragen wordt op verzoek van de hr. De Groot van D66 geagendeerd met de volgende motivering:
In de beantwoording van de vragen heeft het college aangegeven dat aanbestedingen conform de General Data Protection Regulation/Algemene verordening gegevensbescherming gedaan moeten worden en er naar foutmarges gevraagd zal worden. Echter niet duidelijk is of een algemene verwijzing naar de verordening afdoende zal zijn en of dit niet allerlei noodzakelijk onderzoek belemmert.

Politieke vraag:
D66 wil graag bespreken met het college of en hoe het mogelijk is om in de algemene voorwaarden van alle aanbestedingsregels voorwaarden op te nemen om incorrect verzamelen van data te voorkomen, zonder het onmogelijk te maken. Mogelijk moet ons aanbestedingsbeleid daarvoor aangepast worden en dat van andere overheden. Wat is de stand van samenwerking tussen Provincies om hierin de juiste keuzes te maken?
Graag ook de mening van de andere commissieleden over dit onderwerp.
14 21:45
Sluiting
15
C-agenda Algemeen
15.a
Heel PS: Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 15 (c-agenda M&F en EEB 18-6, NLWM en R&W 25-6-2018)
16
C-agenda Communicatiebeleid, integriteit, PS/GS zaken, juridische zaken en intern. betrekkingen/public affairs
16.a
Integriteit: Brief GS aan PS inz. Voorstel Versterking Kwaliteit en integriteit lokaal bestuur : ondersteuningsteam bestuurlijke weerbaarheid en ondermijning (c-agenda EEB 18-6-2018)
16.b
Bestuur: Brief CdK inz. wijzigen nevenfunctie (neerleggen voorzitterschap van RvT Verwey-Jonker Instituut(C-agenda EEB 18-6-2018)
17
C-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
17.a
Economie: Brief GS aan PS inz. toelichting n.a.v. vraag garantstelling in zwart gebied (glasvezel) (c-agenda EEB 18-6-2018)
18
C-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
18.a
Bibliotheek: Jaarverslag 2017 van Probiblio (c-agenda EEB 18-6-2018)
18.b
Duurzaamheid: brief GS aan PS inz. Reisvoornemen gedeputeerde Van der Hoek naar Duitsland en Denemarken in het kader van de Hansa Green Tour (C-agenda EEB 18 juni 2018).
18.c
Bestuur: Brief van GS aan PS inz. verlengen van de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten Blaricum-Huizen-Laren en Hilversum-Wijdemeren
18.d
Social Return: Brief GS aan PS inz. voortgangsrapportage social return mei 2018 (c-agenda EEB 18-6-2018)
18.e
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Beslissing op bezwaar tweede Wob verzoek Vereniging Larens Behoud (c-agenda EEB 18-6-2018)
19
C-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)