link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 17 oktober 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 20:40
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: Extra vergadering commissie RWK voor de bespreking van de voordracht vaststelling Klimaatakkoord, met uitnodiging van de commissies EFB, MB en NLG.
Algemene documenten:

1 18:30
Opening en mededelingen
2 18:35
Vaststellen agenda
3
A-agenda Klimaat en Energie
3.a 18:40
Klimaat en Energie: Statenvoordracht Klimaatakkoord (A-agenda RWK 17-10-2019)
Alle provincies besluiten dit najaar over de ondertekening van het Klimaatakkoord. GS van Noord-Holland willen het Klimaatakkoord met positief advies voorleggen aan PS. PS besluiten hierover op 11 november. De provincies zijn belangrijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord vanwege hun verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening, verstedelijking en mobiliteit, regionale economie, landbouw en natuur. GS geven aan dat het Klimaatakkoord goed aansluit bij het coalitieakkoord Duurzaam doorpakken en dat veel van wat nodig is, zoals de ontwikkeling van de Regionale energiestrategieën, al in gang is gezet.
4
B-agenda Klimaat en Energie
4.a 20:10
Voorstel betrekken PS bij de RES-sen (B-agenda cie. RWK 17-10-2019)
Tijdens de Statencommissie RWK is gesproken over het betrekken van Provinciale Staten bij de Regionale Energiestrategieën. Formeel hebben Provinciale Staten een rol aan het begin van het proces (vaststellen startnotitie) en aan het eind van het proces (vaststellen RES 1.0 met projectlocaties voor zon en wind op land). Gezien het belang van het onderwerp en de gevoeligheid in samenleving willen Provinciale Staten ook graag tussentijds betrokken zijn. Hiervoor is een voorstel gemaakt dat ter bespreking verstuurd wordt aan Provinciale Staten.
4.a.1
Klimaat/Energie: Handreiking Positionering volksvertegenwoordigers in de RES (kan betrokken worden bij B-agenda RWK 17-10-2019)
4.a.2
Energie: oproep Democratisch Energie Initiatief (DEI) aan PS voor democratisch besluitvormingsproces RES
5 20:40
Sluiting