link naar deze pagina

PS-vergadering - 14 november 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkte plaatsen graag aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.

Uitloop van deze vergadering vindt plaats op 21 november 2022.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 14 en 21 november 2022;
. notulen PS 14 november 2022;
. geamendeerde voordracht 57-2022 bij punt 9;
. geamendeerde voordracht 55-2022 bij punt 10;
. ingediende moties en amendementen bij punten 2, 9 en 10.
Bundel:
pdf Agendabundel (23.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de Statenvergadering van 10 oktober 2022.
Op verzoek van fractie VVD zijn na publicatie van de concept-notulen in regels 424 en 3007 twee wijzigingen in de tekst doorgevoerd (geel gearceerd).
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Zienswijze PS resultaatbestemming 2021, 3de begrotingswijziging 2022 en wijziging gemeenschappelijke regeling i.v.m. uittreding van Weesp van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (VD-56).
8.b
Herbenoeming plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer (VD-54).
8.c
Tijdelijke benoeming 2e plaatsvervangend Statengriffier voor de Statenvergadering (VD-61).
Op advies van het Presidium van 7 november jl. is hamerstuk 8c (voordracht 61-2022) als extra agendapunt toegevoegd.
9
Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 (VD-57).
10
Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
In cie RWK van 24-10-2022 is geconstateerd dat bij de Memorie van Antwoord de antwoorden van vragen 125 en 126 waren verwisseld. Er is een correctie van die vragen toegevoegd bij de stukken.
10.a
Ingediende moties en amendementen bij Begroting 2023
pdf A63-2022 AANGENOMEN D66-NNH.-CDA-SP-JA21 Maatregelen Masterplan Wonen. (58KB)
pdf M192-2022 AANGENOMEN CDA-VVD-JA21 Een veiligere rijksweg N9. (71KB)
pdf M200-2022 AANGENOMEN PvdD-SP-GL-D66-PvdA Klimaatbegroting. (73KB)
pdf M201-2022 AANGENOMEN PvdD-SP-D66-PvdA-GL-DENK Maak opbrengsten klimaatbeleid zichtbaar. (86KB)
pdf M202-2022 AANGENOMEN PvdD-DENK-GL Duurzaam doorhappen. (72KB)
pdf M203-2022 AANGENOMEN PvdD-GL Toekomst van Noord-Hollandse wildopvangcentra borgen. (138KB)
pdf M205-2022 AANGENOMEN PvdD-PvdA-DENK-D66 Hernieuwde aandacht voor biologische landbouw. (66KB)
pdf M221-2022 AANGENOMEN 50PLUS/PvdO-DENK-PvdD Geen btw op OV-kaartjes. (48KB)
pdf M229-2022 AANGENOMEN GL-VVD-PvdA-D66 Gaan voor Goud inzake provinciale invulling nationaal strategisch plan. (108KB)
pdf M230-2022 AANGENOMEN D66-GL-CDA-PvdA-CU RES versnelling. (67KB)
pdf M233-2022 AANGENOMEN SP Wet Bibob toepassen bij recreatieparken. (38KB)
pdf A61-2022 VERWORPEN JA21 Intrekken aanvullend budget opdrachtverlening bestuurskracht. (64KB)
pdf A62-2022 VERWORPEN CDA Verhogen bijdrage aan versnelling woningbouwproductie en binnenstedelijk bouwen. (66KB)
pdf M190-2022 VERWORPEN JA21 Indexatie beleid. (54KB)
pdf M191-2022 VERWORPEN JA21-FvD Kerntakendiscussie. (87KB)
pdf M193-2022 AANGEHOUDEN CDA Ondersteuning project duurzame bloembollen. (42KB)
pdf M194-2022 VERWORPEN CDA Verstandig omgaan met kosten natuurbeheer. (54KB)
pdf M195-2022 INGETROKKEN CDA Invasieve exoten. (55KB)
pdf M196-2022 INGETROKKEN CDA Versneld voorbereiden MKB (45KB)
pdf M197-2022 VERWORPEN PvdD-CU-SP-DENK Trek vergunning Kookgasfabriek 2 in. (58KB)
pdf M198-2022 VERWORPEN PvdD-CU-SP Forse krimp Schiphol. (60KB)
pdf M199-2022 VERWORPEN PvdD-CU-SP-DENK 1,5C minimaal als maat. (91KB)
pdf M204-2022 INGETROKKEN PvdD Toegezegd geld voor opvangcentra voor wilde dieren (65KB)
pdf M206-2022 VERWORPEN PVV Verlagen opcenten. (35KB)
pdf M207-2022 VERWORPEN SP Fundamentele koerswijziging in IMPI Meer geld en ruimte OV. (86KB)
pdf M208-2022 AANGEHOUDEN SP De natuur kan wel een extra zetje in de rug gebruiken. (81KB)
pdf M209-2022 VERWORPEN SP Liever meer natuur dan meer infrastructuur. (88KB)
pdf M210-2022 VERWORPEN SP Geen sloop maar onderhoud. (54KB)
pdf M211-2022 VERWORPEN SP Geen verkoop sociale woningen. (47KB)
pdf M212-2022 VERWORPEN SP Leg cruiseverkeer aan banden. (47KB)
pdf M213-2022 AANGEHOUDEN SP-PvdD Leg privejets aan banden. (64KB)
pdf M214-2022 INGETROKKEN SP Wet Bibob toepassen bij recreatieparken. (61KB)
pdf M215-2022 VERWORPEN SP-PvdD Lutkemeerpolderen. (54KB)
pdf M216-2022 VERWORPEN CU-SP-PvdD Geen prijsstijging busvervoer in Noord-Holland. (46KB)
pdf M217-2022 VERWORPEN CU Tankstationconcessies herzien op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. (71KB)
pdf M218-2022 VERWORPEN CU-PvdD Versteviging van de omgevingsdiensten. (44KB)
pdf M219-2022 VERWORPEN 50PLUS/PvdO Aandacht voor zorg welzijn en ouderen. (38KB)
pdf M220-2022 VERWORPEN 50PLUS/PvdO Toegankelijker openbaar vervoer. (43KB)
pdf M222-2022 VERWORPEN 50PLUS/PvdO-SP Help ouderen van hoog naar laag en van groot naar klein. (53KB)
pdf M223-2022 VERWORPEN 50PLUS/PvdO-PvdD-SP Meer alternatieve woonvormen voor ouderen. (48KB)
pdf M224-2022 VERWORPEN 50PLUS/PvdO-PvdD Vaker uitzondering voor lintbebouwing. (67KB)
pdf M225-2022 INGETROKKEN 50PLUS/PvdO Uittreksels bij uitgebreide stukken. (37KB)
pdf M226-2022 VERWORPEN DENK-JA21 Ook bij evt versnelling RES zorgdragen voor gedegen participatie. (37KB)
pdf M227-2022 VERWORPEN DENK Partnergebieden provincie meenemen in klimaatopgave. (42KB)
pdf M228-2022 VERWORPEN N-NH. Versnelling toegankelijkheid openbaar vervoer. (43KB)
pdf M231-2022 INGETROKKEN D66-PvdD-PvdA-GL Drawdown - Op weg naar het kantelpunt voor het klimaat. (137KB)
pdf M232-2022 AANGEHOUDEN PvdA-DENK-SP-CU Noord-Holland laat niemand in de kou staan - deel 1. (107KB)
pdf M234-2022 INGETROKKEN 50PLUS/PvdO Geen vermogenstoets bij ouderen met klein pensioen. (29KB)
pdf M235-2022 INGETROKKEN N-NH. Geen verhoging opcenten. (40KB)
pdf M236-2022 VERWORPEN N-NH. Geen verhoging opcenten (41KB)
11
Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
12
Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten PS 14 november 2022.
13
Schorsing tot 21 november 2022.