link naar deze pagina

PS - 26 maart 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online geplaatst:
- notulen;
- besluitenlijst;
- verworpen en ingetrokken amendementen en motie;
- aangenomen en aangehouden moties bij punt 2 en 9.
Bundel:
pdf Agendabundel (42,2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Installatie en beëdiging Statenlid GroenLinks.
2.b
Installatie en beëdiging duo-commissielid GroenLinks.
2.c
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 12 februari 2018.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Eerste begrotingswijziging 2018 (VD-13).
8.b
Eerste begrotingswijziging 2018 Randstedelijke Rekenkamer (VD-15).
8.c
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (VD-17).
8.d
Implementatie Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (VD-18).
9
Tweede begrotingswijziging 2018; aanvullende voorstellen uitvoering motie 110 (VD-14).
10
Onderzoeksrapport Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer "het Waddenfonds gemonitord" (VD-16).
11
Vaststelling Toekomstperspectief Kust 2040 en Strandzonering 2025 (VD-19).
11.a
Moties / amendementen agendapunt 11
12.a
Benoemen voorzitter Statencommissie Economie, Energie en Bestuur (VD-20).
12.b
Benoemen lid commissie Coördinatie Overleg Europa (VD-21).
13
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
14.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Sluiting.