Toezeggingen

DatumPortefeuillehouderToezeggingAgendatypeStand van zakenDatum afdoeningAmbtelijk verantwoordelijk
 • 9/19/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder zegt toe met Enexis in gesprek te gaan en hen te vragen om meerdere scenario's voor locaties uit te werken en daarbij het dorp te laten participeren
 • Politieke avond Westerveld
 • 9/19/2023
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe dat in het IHP straks het volledige overzicht van cijfers rond scholen zal staan
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • H. Jager
 • Burgemeester Jager zegt toe contact te zoeken met providers om na te gaan hoe het staat met de mobiele bereikbaarheid
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe bij de motie Hofwoningen de oproep mee te nemen in de Woon-zorgvisie
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe bij de motie Stop Kinderarmoede in gesprek te gaan met de stichting en als het aanbod iets toevoegt met een voorstel naar de raad te komen, zo niet de raad hierover een mededeling te doen.
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt naar aanleiding van de motie Matrixborden toe dat voor attendering snelheid in dorpen gebruik gemaakt kan worden van de reeds in bezit zijnde matrixborden evenals de 2 extra waarvoor al budget beschikbaar is.
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • H. Jager
 • Burgemeester Jager zegt toe naar aanleiding van het amendement RKC-rapport Duurzaamheid en SROI te komen met een notitie hoe om te gaan met de aanbevelingen ten aanzien van het aspect duurzaamheid en daarover met de raad in gesprek te gaan
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • H. Jager
 • Burgemeester Jager zegt bij de motie Brandweerkazernes Vledder en Havelte toe dat er voor het einde van het jaar duidelijkheid is over de brandweerkazernes Havelte en Vledder en dat dit wordt voorbereid met de veiligheidsregio maar ook met de korpsen zelf in Havelte en Vledder
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe dat de raad schriftelijk wordt geĆÆnformeerd over hoe gewerkt wordt aan 100% bereik VVE
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt naar aanleiding van de Motie onderhoudsbudget zwembaden toe dit mee te nemen bij de visie maatschappelijk vastgoed (maar dit is niet voor de begroting 2024)
 • Politieke avond Westerveld
 • 6/27/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder draagt zorg dat halfjaarlijks informatiemomenten over de voortgang van het dossier Wonen worden opgenomen in de Lange Termijn Agenda
 • Politieke avond Westerveld
 • 6/27/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder zegt toe in het derde kwartaal van 2023 uitsluitsel wordt gegeven over de locatie en status Wvg Dieverbrug
 • Politieke avond Westerveld
 • 6/27/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder is bereid na de zomer een gesprek te organiseren over de realisatie van huurwoningen en zal Actium vragen hierbij aanwezig te zijn
 • Politieke avond Westerveld
 • 6/27/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder zegt toe een tussentijdse evaluatie in 2025 ter bespreking voor te leggen aan de raad en deze op te nemen in de Lange Termijn Agenda
 • Politieke avond Westerveld
 • 6/27/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder komt schriftelijk terug op te hanteren/gehanteerde grenzen waarbij verplicht percentage sociale huurwoningen wordt opgelegd.
 • Politieke avond Westerveld
 • 3/28/2023
 • H. Jager
 • Bij het verbod op roken op openbare plekken zal in een opiniĆ«rende avond met de raad gesproken worden over de mogelijkheid van een verbod op (bezit/handel/gebruik van) (soft) drugs
 • Politieke avond Westerveld
 • Zie LTA: combineren met Agendaverzoek raad Dialoogavond sept/okt jeugd alcohol en drugs
 • 6/27/2023
 • 3/28/2023
 • H. Jager
 • Voor de zomer zal er een voorstel zijn om tot een betere verdeling van functies en gelijkwaardiger vergoeding te komen van vrijwilligers op het stembureau en stemmentellers. Eventuele meerkosten zullen aan de raad worden voorgelegd.
 • Politieke avond Westerveld
 • Derde kwartaal 2023
 • 3/14/2023
 • H. Jager
 • Burgemeester Jager zegt toe nog voor de zomer van 2023 te komen met een raadsvoorstel ten behoeve van een adequate huisvesting van de brandweer in Vledder en Havelte.
 • Politieke avond Westerveld
 • Collegevoorstel juni 2023. Raadsbesluit september 2023.
 • 12/20/2022
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt toe dat diftar per 01-01-2024 alleen wordt ingevoerd als er daadwerkelijk sprake is van een gelijk speelveld. Lukt dit niet dan wordt de keus alsnog voorgelegd aan de raad.
 • Politieke avond Westerveld
 • Terugkoppeling najaar 2023
 • 11/22/2022
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt toe om in de eerste helft van 2023 te komen met een procesvoorstel over de realisatie van diverse projecten in Vledder. De herinrichting van het Lesturgeonplein zal hier onderdeel van zijn.
 • Politieke avond Westerveld
 • Voor de zomer van 2023
 • 11/15/2022
 • H. Jager
 • Burgemeester Jager zegt toe om binnen een half jaar een notitie inkoopbeleid aan de raad voor te leggen.
 • Politieke avond Westerveld
 • Notitie gereed
 • afhankelijk van raadsagenda.
 • 9/26/2023
 • 11/8/2022
 • H. Doeven
 • Inzake amendement herinrichting Lesturgeonplein: er komt een startnotitie uiterlijk 2e kwartaal 2023 voor de verschillende opgaven die er in Vledder liggen, inclusief het Lesturgeonplein. Hierin wordt ook participatie meegenomen. Als de raad positief is over dat voorstel kunnen er bij de voorjaarsnota budgetvoorstellen worden gedaan.
 • Politieke avond Westerveld
 • Voor de zomer van 2023
 • 11/8/2022
 • J.T. Boonstra
 • Inzake amendement 5 gezonde leefstijl jongeren: de cijfers van GGD-onderzoeken rond alcohol en drugsgebruik van jongeren worden met de raad gedeeld.
 • Politieke avond Westerveld
 • Zie ook toezegging van 28-03-2023 en LTA: combineren met Agendaverzoek raad Dialoogavond sept/okt jeugd alcohol en drugs
 • 6/27/2023
 • 11/8/2022
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe bij de jaarrekening een poging te doen meer te rapporteren op alle parameters: tijd, geld, kwaliteit. De mate waarop vooraf kaders hierover zijn gesteld is mogelijk wel beperkend. Bij de voorjaars (kader)nota moet vooral aandacht komen voor verscherping van de kaders. De uitvoering van de motie Duisenberg zal hier ook een rol bij kunnen spelen, hier wordt via de auditcommissie vorm aan gegeven.
 • Politieke avond Westerveld
 • Behandeling Kadernota en jaarrekening is op 4 juli aanstaande
 • 7/4/2023
 • 11/8/2022
 • H. Doeven
 • Met het aannemen van het voorstel groot onderhoud wegen en wegenbeheerplan zullen al in 2023 het Steegien, het Kerkpad en de hoek rondom het Lesturgeonplein voor 30% worden herbestraat.
 • Politieke avond Westerveld
 • Zijn in overleg met dorpsgemeenschap Vledder over de uitvoering
 • 11/9/2021
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt toe dat het collegebesluit beleidsregels sportsubsidies te zijner tijd ook ter kennisname aan de raad zal worden aangeboden.
 • Politieke avond Westerveld