Toezeggingen

DatumPortefeuillehouderToezeggingAgendatypeStand van zakenDatum afdoeningAmbtelijk verantwoordelijk
 • 2/27/2024
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt toe de raad schriftelijk te informeren wanneer er wel aan een beleidskader wind gewerkt kan worden.
 • Politieke avond Westerveld
 • 2/6/2024
 • H. Doeven
 • Portefeuillehouder Doeven zegt toe voor 1 april met een tijdsplanning met een concreet stappenplan te komen voor de continuïteit van de sportverenigingen.
 • Politieke avond Westerveld
 • Afgehandeld. Memo wethouder Doeven van 2 april 2024
 • 4/2/2024
 • 2/6/2024
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt toe om met een beleidskader voor eetbaar landschap te komen in Q3
 • Politieke avond Westerveld
 • 1/30/2024
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven toe de raad zsm te informeren over het verduidelijken van de kaart bij de bomenverordening.
 • Politieke avond Westerveld
 • 12/19/2023
 • J.T. Boonstra
 • portefeuillehouder Boonstra zegt toe de schriftelijke reactie van de Adviesraad sociaal domein zal betrokken worden bij de uitwerking van de uitvoeringsagenda
 • Politieke avond Westerveld
 • 12/19/2023
 • H. Doeven
 • Met betrekking tot de toezeggingenlijst wordt gevraagd wanneer de raad in kennis wordt gesteld van de zienswijze die het college richting Meppel heeft gestuurd over het beoogde evenementenpark. De wethouder zegt toe dit na te gaan.
 • Politieke avond Westerveld
 • Afgehandeld. Informatie naar de raad op 04-01-2024, IBABS nr 582
 • 12/21/2023
 • 12/19/2023
 • J.T. Boonstra
 • portefeuillehouder Boonstra zegt toe in de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Visie voldoende aandacht te geven aan ouderenbeleid
 • Politieke avond Westerveld
 • 12/19/2023
 • H. Doeven
 • Portefeuillehouder zegt n.a.v. motie beleidskader windenergie toe de vraag over planning van het gebiedsproces schriftelijk te beantwoorden
 • Politieke avond Westerveld
 • 11/7/2023
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zal zich in de stuurgroep Landschapsvisie ervoor inzetten dat na het verwerken van de reacties op de conceptvisie een vervolgavond komt met terugkoppeling wat met de inbreng gebeurd is
 • Politieke avond Westerveld
 • 11/7/2023
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe vóór de Kadernota een plan B in beeld te hebben bij de ambities die er nog liggen en de niet sluitende begroting vanaf 2026
 • Politieke avond Westerveld
 • Afgedaan. Op 19-03-24 beelden plan B besproken in besloten raad.
 • 3/19/2024
 • 11/7/2023
 • H. Jager
 • Burgemeester Jager zegt toe dat de in de begroting opgenomen voorstellen voor plannen en visies in de lange termijnplanning (LTA) voor de raad opgenomen worden
 • Politieke avond Westerveld
 • 11/7/2023
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt toe te kijken of de kaart op de website voor watertappunten kan worden aangevuld met andere bestaande punten in Westerveld
 • Politieke avond Westerveld
 • 10/31/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder zegt toe het proces rond de wet voorkeursrecht Dieverbrug te evalueren
 • Politieke avond Westerveld
 • 10/10/2023
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt tijdens de politieke avond op 10.10.2023 toe om in de uitwerking van de 3 scenario's in de startnotitie Vledder, ook een nul-scenario mee te nemen als referentie
 • Politieke avond Westerveld
 • 9/19/2023
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe dat in het IHP straks het volledige overzicht van cijfers rond scholen zal staan
 • Politieke avond Westerveld
 • 9/19/2023
 • R. Masselink
 • Wethouder Vedder zegt toe met Enexis in gesprek te gaan en hen te vragen om meerdere scenario's voor locaties uit te werken en daarbij het dorp te laten participeren
 • Politieke avond Westerveld
 • Pfh heeft tijdens PW van 9 april, tijdens het debat over pMiek, aangegeven dat gesprek heeft plaatsgevonden.
 • 4/9/2024
 • 7/4/2023
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over hoe gewerkt wordt aan 100% bereik VVE
 • Politieke avond Westerveld
 • Onderdeel van het beleidsplan 'Voor– en vroegschoolse educatie Westerveld 2024 - 2028'. Behandeling staat gepland voor de raadscyclus van mei.
 • 5/28/2024
 • 7/4/2023
 • J.T. Boonstra
 • Wethouder Boonstra zegt toe bij de motie Stop Kinderarmoede in gesprek te gaan met de stichting en als het aanbod iets toevoegt met een voorstel naar de raad te komen, zo niet de raad hierover een mededeling te doen.
 • Politieke avond Westerveld
 • Het college heeft onderzoek gedaan en besloten om geen samenwerking aan te gaan met Stichting Stop Kinderarmoede. Het college heeft de raad geïnformeerd via een informerende nota (d.d. 6 maart 2024, gedeeld met de raad op 28 maart 2024). Via deze informerende nota wordt het besluit toegelicht.
 • 3/28/2024
 • 7/4/2023
 • H. Jager
 • Burgemeester Jager zegt toe contact te zoeken met providers om na te gaan hoe het staat met de mobiele bereikbaarheid
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • H. Doeven
 • Wethouder Doeven zegt naar aanleiding van de Motie onderhoudsbudget zwembaden toe dit mee te nemen bij de visie maatschappelijk vastgoed (maar dit is niet voor de begroting 2024)
 • Politieke avond Westerveld
 • 7/4/2023
 • H. Jager
 • Burgemeester Jager zegt bij de motie Brandweerkazernes Vledder en Havelte toe dat er voor het einde van het jaar duidelijkheid is over de brandweerkazernes Havelte en Vledder en dat dit wordt voorbereid met de veiligheidsregio maar ook met de korpsen zelf in Havelte en Vledder
 • Politieke avond Westerveld
 • 6/27/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder draagt zorg dat halfjaarlijks informatiemomenten over de voortgang van het dossier Wonen worden opgenomen in de Lange Termijn Agenda
 • Politieke avond Westerveld
 • 6/27/2023
 • R. Vedder
 • Wethouder Vedder zegt toe een tussentijdse evaluatie in 2025 ter bespreking voor te leggen aan de raad en deze op te nemen in de Lange Termijn Agenda
 • Politieke avond Westerveld
 • 3/28/2023
 • H. Jager
 • Voor de zomer zal er een voorstel zijn om tot een betere verdeling van functies en gelijkwaardiger vergoeding te komen van vrijwilligers op het stembureau en stemmentellers. Eventuele meerkosten zullen aan de raad worden voorgelegd.
 • Politieke avond Westerveld
 • Derde kwartaal 2023
 • 11/8/2022
 • H. Doeven
 • Met het aannemen van het voorstel groot onderhoud wegen en wegenbeheerplan zullen al in 2023 het Steegien, het Kerkpad en de hoek rondom het Lesturgeonplein voor 30% worden herbestraat.
 • Politieke avond Westerveld
 • Zijn in overleg met dorpsgemeenschap Vledder over de uitvoering