Toezeggingen


« Terug


ID2467
OnderwerpDatacenters Hollands Kroon
Fractie
InhoudDe beantwoording van de schriftelijke vragen bevindt zich momenteel in de afrondende fase en zal aansluitend moeten worden vastgesteld. Deze zal derhalve op zeer korte termijn naar PS komen. De voorzitter merkt op dat de strategie met betrekking tot de datacenters behandeld zal worden in de Statencommissie EFB. Het is niet een discussie of de provincie bevoegd gezag is over de ruimtelijke ontwikkeling of dergelijke vraagstukken. Die komt later bij de Datacenterstrategie terug. De maatschappelijke kosten-batenanalyse komt aan de orde in de Datacenterstrategie, die naar verwachting binnen enkele weken naar PS wordt gestuurd en nog voor het zomerreces met Staten zal worden besproken. Statenlid Kostic (PvdD) vroeg of ook de ecologische impact en natuurinclusiviteit in de Datacenterstrategie kunnen worden meegenomen, aangezien in de brief uitsluitend wordt gerept over waterverbruik, energieverbruik, ruimtelijke impact en de economische waarde. Staan GS daarvoor open? Gedeputeerde Olthof antwoordt dat er heel veel, waaronder ook de MKBA, in de Datacenterstrategie zal worden meegenomen. Hij zal het verzoek van Statenlid Kostic (PvdD) meenemen en doorleiden naar zijn collega's die over de Datacenterstrategie gaan.
Behandeld inNLG
Behandeld in datum3/15/2021
Behandeld in agendaNatuur Landbouw & Gezondheid 15-03-2021 > 6.b VTH taken / Ruimte: C- naar B-verzoek (SP) inz. datacenters Hollands Kroon (zie ag.pnt. 17d), met uitnodiging van cie. RWK
Behandelen inEFB
Stand van zakenDe schriftelijke vragen zijn inmiddels beantwoord. De Datacenterstrategie wordt behandeld in EFB (gedeputeerde Zaal). Op 10 mei 2021 heeft er een BOT overleg plaatsgevonden tbv de op te stellen datacenterstrategie. Deze wordt voor de zomer toegestuurd en na de zomer behandeld.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 06-09-2021
Afgedaan met tekst