Moties


« Terug


ID2492
OnderwerpRapport Randstedelijke Rekenkamer Grip op Groene Hart
InhoudPS verzoeken Gedeputeerde Staten: * de reeds bereikte kwaliteitsverbetering in het Groene Hart-beleid actief te communiceren; * voor zover nog niet geactualiseerd: de doelen in bestemmingsplannen te laten implementeren. PS verzoeken Provinciale Staten: * de griffies van de Randstadprovincies vanaf begin van 2014 een nieuw periodiek overleg tussen de Statencommissies van de drie provincies die zich bezighouden met het Groene Hart-beleid te laten plannen; * naar aanleiding van de aanbeveling van de Rekenkamer de voortgangsrapportages en de controle en bewaking van de doelen en de kwaliteit daarvan op de agenda te zetten.
NummerM10-1/PS18-11-2013
StatusAangenomen
IndienerCDA (CDA)
VVD (VVD)
PvdA (PvdA)
D66 (D66)
Mede-indiener
FractieCDA, D66, PvdA, VVD
PortefeuillehouderBond, J.
StemverhoudingUnaniem aangenomen (OBP/FNH afwezig).
Datum PS11/18/2013
Behandelen in
Stand van zaken GSMotie is besproken in de Statencommissie van 17 maart jl. De Statencommissie was akkoord met het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen. Uit besluitenlijst GS d.d. 04-02-2014, het college besluit: 1. Provinciale Staten met brief voor te stellen om motie 10-1/ 18-11-2013, inzake het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer “Grip op het Groene Hart”, als afgedaan te beschouwen. Door stuurgroep GH en programmabureau GH wordt in de periode t/m 2015 gewerkt aan een tiental kernprojecten. Over de voortgang van deze projecten zal actief worden gecommuniceerd, volgens een daartoe vastgesteld communicatieplan. * Verreweg de meeste bestemmingsplannen zijn al geactualiseerd. Volgens de PRVS dienen de gemeenten uiterlijk in 2015 de bestemmingsplannen te hebben geactualiseerd. Er zal op worden toegezien dat de provinciale doelen m.b.t. het GH daarin worden opgenomen. De provincie gebruikt daarvoor het reguliere r.o.-instrumentarium.
Voorstel PresidiumAfhandeling motie besproken in R&M 17-3-14: motie kan worden afgedaan. 5-2-14 brief GS ontvangen met voorstel voor afdoening motie. Wordt 17-3-14 in R&M besproken
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekstPS van: 07-04-2014
BijlageM10-1 PS 18-11-2013