Moties


« Terug


ID2724
OnderwerpMotie Duurzaam doorpakken met Tata
InhoudPS roepen het College van Gedeputeerde Staten op: - jaarlijks te rapporteren hoever Tata Steel concreet op koers is wat betreft de ambities (zoals o.a. verwoord in Tata Steel 2020-2050, Roadmap 2030 en Roadmap+) om duurzaamheidsdoelstellingen (inclusief het wegnemen van overlast door stof, geur en geluid) te halen en in hoeverre dit gezondheid van burgers en hun leefomgeving voldoende beschermt.
NummerM25-2021
StatusAangenomen
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerSmaling, E.M.A. (SP)
FractiePvdD, SP
PortefeuillehouderOlthof, J.
StemverhoudingTegen: VVD/JA21/ FvD/PVV/fractie Baljeu Voor: Overige fracties
Datum PS3/8/2021
Behandelen inNLG
Stand van zaken GS 08-07-2021: Uit besluitenlijst GS d.d. 06-07-2021: Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2020-2050 Op 17 november 2020 hebben GS samen met de IJmond gemeenten het Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond vastgesteld. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen voor de korte en de langere termijn. De voortgangsrapportage gaat over de periode t/m het eerste half jaar van 2021. Besluit GS: 1. De Voortgangsrapportage van het Programma Tata Steel 2020-2050 vast te stellen; 2. In te stemmen met de Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma VTH Programma Tata Steel 2020-2022 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 3. Deze rapportages met een begeleidende brief aan PS te zenden. 4. Aan PS voor te stellen motie 25-2021 “Duurzaam doorpakken met Tata” als afgedaan te beschouwen. 01-06-2021 De uitvoering van deze motie wordt onderdeel van de jaarlijkse rapportage over het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Update per 01-09-2021: de commissie NLG heeft op 30 augustus 2021 besloten dat de motie is afgedaan. Wordt meegenomen in het voorstel van moties die kunnen worden afgedaan voor PS van 13 september 2021. 17-03-2021 Uitvoering motie wordt meegenomen bij jaarlijkse rapportage programma Tata Steel 2020 – 2050.
Voorstel Presidium30-08-2021: cie NLG van 30-08-2021 stemt in met afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 08-07-2021: motie komt aan de orde in cie NLG van 30 augustus bij de B-agenda.
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan metPS-vergadering 13-09-2021
AgendapuntPS-vergadering 08-03-2021 > 10 Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer "Stof tot nadenken" (VD-14).
Afgedaan met tekst
BijlageM25-2021 AANGENOMEN.pdf